Til hovedinnhold

Nyheter

Kvinnelig lærer i et klasserom med barn

Ansatte har krav på trygge arbeidsplasser

Kunnskapsdepartementet har fremmet forslag til endringer i opplæringsloven, et av forslagene er å innføres regler om avverging av skade og bruk av fysisk inngripen.

Fagforbundets nestleder; Helene Skeibrok

Hele laget må inkluderes i kompetanse- og karriereutvikling i barnehage, skole og SFO

Kunnskapsdepartementet (KD) inviterte partene til møte om nytt system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage, SFO og skole.

Hvilke endringer bør gjøres i utdanningsløpet for å redusere sosiale forskjeller

Hvordan redusere sosiale forskjeller gjennom utdanningssystemet

Regjeringen oppnevnte i 2023 en ekspertgruppe som skulle se på betydningen av barnehager, SFO og skoler for sosial utjevning og sosial mobilitet.

May-Britt Sundal, leder for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet

Frokostarrangement om vold og trusler mot ansatte i skolen

Frokostseminar; Fra vold og uro til trygge klasserom for alle, arrangeres av og med Axel Fjeldavli fra tankesmien Agenda.

Fra skolemesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere

Etter flere år med nedgang, er det i år en svak økning i søkertallene for helse- og oppvekstfag. Men for tredje året på rad er det en nedgang i andelen som søker til læreplass.

Ny opplæringslov

Ny opplæringslov høsten 2024

Stortinget har vedtatt ny opplæringslov som vil tre i kraft fra skolestart høsten 2024. Fagforbundet ønsker en skole der praktisk og erfaringsbasert læring basert på mesterlæretradisjonen vektlegges, og som sikrer like muligheter for alle.

21 februar morsmåldagen

MORSMÅLSDAGEN 2024

Den internasjonale morsmålsdagen markeres årlig 21. februar over hele verden. Dagen markeres for å fremme språklig og kulturelt mangfold.

YrkesseksjonslederVestfold

Problemet med mobbing er STORT.

Mobbetallene i Norge øker viser elevundersøkelsen, dette er ikke rart når barn og unge lever i et samfunn der mobbing blir mer og mer akseptert. Det som er utfordrende, er at ikke alle ser på det som mobbing.

Sørsamisk

Samisk språk- og kultursamling i Snåsa

Aarjel Saemiej Skuvle er en sørsamisk skole i Snåsa. Skolen tilbyr fjernundervisning i sørsamisk og språk- og kultursamlinger for elever som har sin ordinære skolegang ved norskspråklige skoler.

Frode Lagset skal lede arbeidet

Egen arbeidsgruppe som skal jobbe med kjønns- og seksualitetsmangfold

I hovedlinjene til yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst sier at vårt yrkesfaglige arbeide skal bidra til mangfold, inkludering og likestilling. Et av tiltakene er at yrkesseksjonen skal arbeide for å få mer kunnskap om inkludering og mangfold.

Det er enighet om å forlenge særavtalen SFS 2201(KS)

Forlengelse av avtale for barnehager, skoler og SFO (KS)

Fagforbundet og de andre partene i KS ble enige om å forlenge særavtalen for barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager (SFS 2201) for perioden 1.1.2024-31.12.2025.

Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering i oppvekstsektoren

Årets høstkonferanse for yrkesseksjonstillitsvalgte på fylkesnivå ble gjennomført 8 -9. november. Ett av temaene var mangfold og inkludering i oppvekstsektoren.

May-Britt Sundal "Vi er opptatt av å gi like muligheter for kompetanse og karriereutvikling"

Kompetanse og karriereutvikling for hele laget

Kunnskapsdepartementet inviterte Fagforbundet til å holde en innledning om kompetanse og karriereutvikling i barnehage, SFO og skole for Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling.

Krav til godt og trygt arbeidsmiljø

Godt og trygt arbeidsmiljø i skolen

Fagforbundets medlemsundersøkelse viser at 8 av 10 medlemmer i oppvekstsektoren blir utsatt for vold i sin arbeidshverdag. Denne utviklingen jobber Fagforbundet med å snu. Mandag 23 oktober deltok Fagforbundet sammen med KS, Norsk Lektorlag, Utdanningsforbundet Skolenes landsforbund og Skolelederforbundet på en workshop om temaet. Arbeidstilsynet bidro med faktagrunnlaget. De har denne høsten hatt en egen kampanje rettet mot ansatte i skolen.

SFO

Arbeidsplassbesøk; Austreim skole

Fagforbundet ble invitert til Haugesund kommune for å møte medlemmer fra SFO- og skolesektoren

Forsikring, bygge, lego, samarbeid

Fagforbundets innspill til ekspertgruppe om betydningen av barnehage, skole og SFO for sosial utjevning og sosial mobilitet

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal se på betydningen av barnehage, skole og SFO for sosial utjevning og sosial mobilitet. Fagforbundet sitter i ekspertgruppas referansegruppe.

Skolemiljøansattes roller og kompetanse i laget rundt eleven

Kartlegging av skolemiljøansattes roller og kompetanse i laget rundt eleven

På oppdrag fra Fagforbundet har NIFU våren 2023 kartlagt våre medlemmers rolle og kompetanse overfor våre medlemmer i SFO og skole. NIFU har klarte å fremskaffe kunnskap om ansatte i skolen som arbeider elevrettet, men som ikke er utdannet som lærere, denne gruppe blir omtalt som skolemiljøansatte.

Illustrasjon.

Skoleansatte: Som å være på B-laget

Skoleansatte som ikke er lærere føler seg lite verdsatt av lærere og ledere. Flere opplever at det ikke tilrettelegges for faglig utvikling. En rekke skolemiljøansatte mener de snakkes ned og stemples som skolens B-lag, viser en undersøkelse Fagforbundet har gjort og som er gjengitt i VG.

Education at a Glance 2023

«Education at a Glance» er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren.

OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren, «Education at a Glance» er. Denne rapporten sammenligner OECD-landene på blant annet bruk av ressurser til utdanning, deltagelse i utdanning og resultater av utdanning.

Ny opplæringslov fra august 2024

Ny opplæringslov fra august 2024

Regjeringen har fremmet forslag til ny opplæringslov for Stortinget. Den nye opplæringsloven med forskrifter skal etter planen gjelde fra august 2024. Frem til ny lov er vedtatt og trådt i kraft gjelder dagens opplæringslov av 1998 med forskrifter. Stortinget har nå votert over den nye lovforslaget.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?