Til hovedinnhold

Nyheter

Skolemiljøansattes roller og kompetanse i laget rundt eleven

Kartlegging av skolemiljøansattes roller og kompetanse i laget rundt eleven

På oppdrag fra Fagforbundet har NIFU våren 2023 kartlagt våre medlemmers rolle og kompetanse overfor våre medlemmer i SFO og skole. NIFU har klarte å fremskaffe kunnskap om ansatte i skolen som arbeider elevrettet, men som ikke er utdannet som lærere, denne gruppe blir omtalt som skolemiljøansatte.

Illustrasjon.

Skoleansatte: Som å være på B-laget

Skoleansatte som ikke er lærere føler seg lite verdsatt av lærere og ledere. Flere opplever at det ikke tilrettelegges for faglig utvikling. En rekke skolemiljøansatte mener de snakkes ned og stemples som skolens B-lag, viser en undersøkelse Fagforbundet har gjort og som er gjengitt i VG.

Education at a Glance 2023

«Education at a Glance» er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren.

OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren, «Education at a Glance» er. Denne rapporten sammenligner OECD-landene på blant annet bruk av ressurser til utdanning, deltagelse i utdanning og resultater av utdanning.

Ny opplæringslov fra august 2024

Ny opplæringslov fra august 2024

Regjeringen har fremmet forslag til ny opplæringslov for Stortinget. Den nye opplæringsloven med forskrifter skal etter planen gjelde fra august 2024. Frem til ny lov er vedtatt og trådt i kraft gjelder dagens opplæringslov av 1998 med forskrifter. Stortinget har nå votert over den nye lovforslaget.

Regjeringen fordeler 200 millioner kroner til utdanninger nært folk

Regjeringen fordeler 200 millioner kroner til utdanninger nært folk

Fagforbundet mener fremtidens arbeidsliv vil kreve et mangfold av kompetanse, og det er viktig at vi anerkjenner ulike typer kompetanse uten å skape statushierarkier. Derfor arbeider vi for at den lærende organisasjon, blir normen for alle arbeidsplasser.

Vil lovfeste at ansatte kan grip inn fysiske inn

Kunnskapsdepartementet foreslår å lovfeste at ansatte i skolen kan gripe inn fysisk mot elever for å avverge skade på personer eller vesentlig skade på eiendom.

SFO/skole

Besøk på Ny-Krohnborg skole i Bergen kommune

Monica Jacobsen inviterte Fagforbundet til hennes arbeidsplass, Ny-Krohnborg skole i Bergen kommune. Ny-Krohnborg er et oppvekstsenter, her finner du barnehage, SFO, skole, frivillighetssentralen, idrett og kultur.

Høring om samisk språk, kultur og samfunnsliv

Høring om samisk språk, kultur og samfunnsliv

Ny stortingsmelding vil styrke samisk i barnehager, skoler og høyere utdanning. Målet er å gi bedre tilgang til samisk barnehagetilbud og samisk opplæring i skolen, og flere og bedre samiske studietilbud i høyere utdanning.

Helene Skeibrok, deltok på høringen om ny opplæringslov

Høring om ny opplæringslov

Ny opplæringslov må sikre at laget rundt eleven styrkes. Flere og kvalifiserte ansatte er nøkkelen til en god skole. Derfor mener Fagforbundet at barne- og ungdomsarbeiderens praktisk-pedagogiske kompetanse, må anerkjennes og få sin plass i det pedagogiske arbeidet som fagarbeiderne fortjener.

Illustrasjon.

Fagarbeiderne: De ukjente juvelene i skolen

Det må bli en umiddelbar slutt på å kalle alle uten lærerutdanning «assistenter», enten de er faglærte eller ufaglærte. Dette sementerer en nedlatende holdning og hindrer god arbeids- og ansvarsdeling, skriver blant annet Mette Clifton i Fagforbundet Sandefjord, i Dagsavisen.

Det er viktig at regjeringen sikrer at samiske barn får samiskundervisning, sier May-Britt Sundal.

Samiske barn må få bruke eget språk i skolen

Fredag 24 mars kommer regjeringen med den årlige meldingen til Stortinget om samisk språk, kultur og samfunnsliv. Regjeringen vil styrke samisk språk i hele utdanningsløpet.

Internasjonale faresymboler.

Renholdskjemi og HMS

Renholdere, vaskeriansatte og andre yrkesgrupper som utfører renhold, håndterer i større eller mindre grad renholdskjemikalier. Da er det viktig å ha kunnskap om hvordan du ivaretar helsen og sikkerheten til deg selv og andre. I denne gratis e-læringen lærer du hvordan du bruker renholdskjemikalier på en trygg og hensiktsmessig måte.

Fullføringsreformen skal bidra til at ungdom og voksne blir kvalifisert

Fullføringsreformen

Fullføringsreformen har en tidshorisont på ti år og arbeidet med reformen omfatter om lag 100 tiltak som både myndighetene og andre skal jobbe med. Tiltakene handler om alt fra regelverk og rettigheter til innhold, organisering og kompetanse.

Kompetanse- og oppgave kartlegging av medlemmer i skolen

Fagforbundet har engasjert NIFU til å gjøre en kompetanse- og oppgavekartlegging av våre medlemmer i skolen, som har elevrettet arbeidsoppgaver. Dette for å få et bedre kunnskapsgrunnlag om våre medlemmer yrkeshverdag i skolen.

Skolebibliotek

Den internasjonale morsmålsdagen, 21 februar

Den internasjonale dagen for morsmåldagen, markeres for å fremme verdens språklige og kulturelle mangfold. Fagforbundet oppfordrer alle til å bli med å feire Morsmålsdagen 2023.

Barn som løper

Kunnskapsministeren ønsker seg innspill om praktisk læring

Send inn dine innspill til stortingsmeldingen om ungdomstid og 5.-10. trinn. Hovedmålet for meldingen skal være å utforske og beskrive hvordan skolen i større grad kan ivareta og fremme elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling. Meldingen skal blant annet se på hvordan skolen kan bli mer praktisk og variert, slik at elevene kan lære mer og trives bedre.

Anne Grete Reinertsen jobber med å lage læringsutbyttebeskrivelser for fagskoler innen oppvekstfag.

Relevante fagskoleutdanninger for barne- og ungdomsarbeidere

Er du barne- og ungdomsarbeider og ønsker å ta videreutdanning? Da kan du ta en titt på oversikten over de ulike fagskoletilbudene som finner.

6 februar, samefolkets dag

6. februar feirer vi samenes nasjonaldag.

Sametinget har samlet litt informasjon om nasjonaldagen og nasjonale symboler. Vi deler denne informasjonen for at dere kan markere dagen i rundt om i landet.

Høy trivsel og godt læringsmiljø

Årets elevundersøkelse

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse der elever fra 5. trinn til vg3 får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen. Om lag 460 000 elever svarte på årets undersøkelse, som er rekordhøyt antall.

De samiske stemmene i skolen

De samiske stemmene i skolen

Fagforbundet skal arbeide for at de samiske kulturene, språkene og egenartene styrkes. I den anledning besøkte Fagforbundet Komsa skole i Alta.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?