Til hovedinnhold

Kompetanse og karriereutvikling for hele laget

May-Britt Sundal "Vi er opptatt av å gi like muligheter for kompetanse og karriereutvikling"

May-Britt Sundal "Vi er opptatt av å gi like muligheter for kompetanse og karriereutvikling" (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Kunnskapsdepartementet inviterte Fagforbundet til å holde en innledning om kompetanse og karriereutvikling i barnehage, SFO og skole for Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling.

03.11.2023 av Ingri Bjørnevik
Sist oppdatert: 15.11.2023

Kunnskapsdepartementet jobber med å utvikle et nytt system for kompetanse og karriereutvikling. Dette skal være et helhetlig system som skal være på plass fra august 2025. Et viktig  mål for Fagforbundet er at systemet skal omfatte alle ansatte. 

Dette arbeidet startet med NOU 2022:13 Med videre betydning

Den lærende organisasjon blir normen for alle arbeidsplasser

Fagforbundets budskap til Kunnskapsdepartementet var at alle - hele laget - skal ha like muligheter for kompetanse og karriereutvikling over hele landet.  Oppvekstsektoren trenger flere yrkesrettede utdanninger på høyere nivå som utvikles i samarbeid med partene. 

            Fagforbundet har i høringen om statsbudsjettet til Kommunalkomiteen på Stortinget krevd at det må avsettes øremerkede midler til kompetanseutvikling for alle ansatte i barnehage, SFO og skole, ikke bare for enkelte yrkesgrupper. 

Fagforbundets medlemmer ønsker mer mangfoldkompetanse, blant annet om vår egen urbefolking. De mener det er viktig at ansattgruppa kan speile barnas/elevenes bakgrunn.

Ansatte i  oppvekstsektoren trenger å styrke sin mangfold- og relasjonskompetanse for å sikre at alle barn opplever en trygg og god oppvekst.

Barnehage 

I barnehagestrategien savner vi at barne- og ungdomsarbeidere får karrieremuligheter på fagskolenivå. Barnehageansatte etterlyser vikarressurser, så de har en reell mulighet til å være student som yrkesaktiv. 

Barnehagelærere etterlyser bedre styring av kompetansemidlene for videreutdanning, og likere vilkår for i hele landet. 

Skolefritidsordningene 

Ansatte i SFO/AKS ønsker å bli inkludert i nasjonale etter- og  videreutdanningsprogrammer.  Den nasjonale SFO-leder utdanningen må gi studiepoeng på lik linje med videreutdanningene for barnehagelærere og lærere i skolen. 

NIFU-rapporten; skolemiljøansattes roller og kompetanse i laget rundt eleven

På oppdrag fra Fagforbundet gjennomførte NIFU en kartlegging av de ansattes rolle og kompetanse i SFO/skole våren 2023.

Du kan lese hele rapporten her

Undersøkelsen viser at skolemiljøansatte ikke inkluderes i lokale eller nasjonale strategier for kompetanse og karriereutvikling. Rapporten viser også at kompetansen til skolemiljøansatte ikke er systematisert til det beste for elevene.

Fagforbundets medlemmer opplever at det er vanskeligere for de å få permisjon for å studere siden de jobber elevrettet "en-til-en" med enkeltelever.   

                           May-Britt Sundal stilte spørsmålet til Kunnskapsdepartementet "Hvorfor er det enklere å gi lærere studiepermisjon enn det er å gi våre medlemsgrupper  i SFO/skole studiepermisjon? 

Undersøkelsen viser at skoleledelsen ikke anerkjenner kunnskapen og ferdighetene til Fagforbundets medlemsgrupper. De blir også sjelden inkludert i skolens samarbeidsforum.  Forskningsrapporten bekrefter de signalene våre medlemmer har gitt om hvordan de har det i sektoren, selv om det heldigvis finnes unntak. 

                        80 prosent av Fagforbundets medlemmer i skolen har ansvar for utagerende elever. I tillegg til å sikre de faglig oppdateringer og kompetanseheving, vil Fagforbundet arbeide for å sikre at våre medlemmer har et godt og trygt arbeidsmiljø.

Fagforbundet vil følge opp arbeidet med nytt system for kompetanse og karriereutvikling for ansatte i barnehage, SFO og barnehage.  NIFU-rapporten om skolemiljøansattes roller og kompetanse i laget rundt eleven, vil være et viktig kunnskapsgrunnlag i dette arbeidet. I tillegg vil vi ha tett kontakt med medlemmer og tillitsvalgte i yrkesseksjonen. 

 

 

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?