Privatisering og konkurranseutsetting | Fagforbundet

Privatisering og konkurranseutsetting

Konkurranseutsetting og privatisering kan gi store lønns- og pensjonstap for de ansatte. Mange får også tøffere arbeidsforhold. For en arbeidsgiver er det derimot mye å spare på å kutte i ansattes lønns- og pensjonsrettigheter. Det blir enda mer å spare for hvis de ansatte blir leid inn som selvstendig næringsdrivende.

Hver gang du får ny arbeidsgiver etter en anbudsrunde, er sjansen stor for at lønn og arbeidsbetingelser blir dårligere, fordi det i hovedsak er lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår det er mulig å konkurrere på. 

Les: Aleris-saken er en av de viktigste arbeidsrettssakene på mange år. Utfallet kan få konsekvenser for norsk arbeidsliv i framtida. 

Les også: Helsefagarbeidere taper titusener i året på å være ansatt i private sykehjem

Ta ansvar for felleskapet

Fagforbundet vil at politikerne skal ta ansvar for felllesskapet og fellesskapsløsningene. Koronapandemien har vist hvor viktig deter med sterke offentlige velferdsløsninger. Den svenske koronakommisjonen har slått fast at en hovedgrunn til at Sverige har mislykkes i kampen mot korona er at eldreomsorgen er så fragmentert, ved at både kommuner, regioner og et stort antall private velferdsselskaper har ansvar. Kommisjonen peker også på at det er dårlige lønns- og arbeidsvilkår og at mange er ansatt på timesbasis. Slik er vilkårene i den private velferdsbransjen i en rekke land. Les mer i uttalelsen fra Fagforbundets landsstyre

Dette kan skje ved privatisering og konkurranseutsetting

  • Du kan miste jobben
  • Du kan få lavere lønn
  • Du kan få dårligere pensjon
  • Du kan miste retten til AFP
  • Du kan få tøffere arbeidsforhold

Hva kan du gjøre?

Får du nyss om at arbeidsplassen din skal privatiseres eller konkurranseutsettes, må du raskt ta kontakt med din tillitsvalgte. I tida før vedtaket er fattet, har tillitsvalgte krav på innsyn i planene, kan forhandle og påvirke politikerne og ivareta medlemmenes rettigheter.

Vi har gode eksempler på at fagforeninger har klart å forhindre konkurranseutsetting ved å være aktive deltakere i prosessen, med gode innspill til alternative løsninger. 

Logg deg inn på Dine sider og finn din tillitsvalgt

Har du ingen tillitsvalgt å gå til? Bli medlem! Meld deg inn her

Adobe Spark Page

Søkelys på privatisering og konkurranseutsetting

Se alle nyhetssaker

Veiledere om konkurranseutsetting

Brosjyrer og materiell

Kommersialisering av fellesgodene Last ned
Kommuner og egenregi Last ned

Spørsmål og svar om privatisering og konkurranseutsetting

Dersom en offentlig virksomhet beslutter å sette en virksomhet ut på anbud, kan de ansatte få svekket sine lønns- og pensjonsrettigheter. Derfor er det viktig å ta kampen for at for eksempel kommunen skal beholde virksomheten i egen regi. 

Særlig for de over 55 år vil en privatisering få store konsekvenser for pensjonen og gi store tap. Er du i en slik situasjon må du ta kontakt med dine tillitsvalgte så snart som mulig. I ny offentlig tjenestepensjon er dette hullet tettet, men det vil bare gjelde for de som er født i 1963 og senere. De som er eldre, vil fortsatt kunne tape retten til AFP.

Ønsket om å konkurranseutsette og privatisere offentlige tjenester er en trussel mot offentlig velferd.

Konkurransen om å levere det laveste anbudet fører til at det først og fremst er de ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår som blir dårligere.

For hver gang medlemmene våre i for eksempel transportbransjen, eller på et privatisert sykehjem får ny arbeidsgiver etter en anbudsrunde, blir lønna og arbeidsbetingelsene litt dårligere, for sannheten er altfor ofte at det er lønns- pensjons- og arbeidsvilkår det er mulig å konkurrere på.

Dette aksepterer ikke Fagforbundet - og er en av hovedgrunnene til at vi har et stort og aktiv samfunnspolitisk engasjement. Privatisering og konkurranseutsetting er politisk bestemt og gir rammevilkår som gir våre medlemmer dårligere lønns- og arbeidsbetingelser.

Derfor må må Fagforbundet også jobbe politisk for å sikre våre medlemmers rettigheter, gjennom aktiv jobbing mot konkurranseutsetting og privatisering av offentlige arbeidsplasser.

Skulle jobben din stå i fare for å bli satt på anbud skal du ta kontakt med din lokale tillitsvalgte. Vet du ikke hvem det er kan du logge deg inn på medlemsportalen. En forutsetning er at du er medlem. Er du ikke medlem kan du bli det.

Fagforbundets administrasjon har jobbet masse med privatisering og konkurranseutsetting og har rådgivere som kan gi råd til kommuner og fagforeningen om det trengs.

For å utvikle kvalitet i de offentlige tjenestene har Fagforbundet blant annet utviklet trepartssamarbeidet.

Arbeidstakere som berøres av en virksomhetsoverdragelse vil i noen tilfeller ha en valgrett. Valgretten innebærer at arbeidstakerne kan velge om de vil fortsette å jobbe for den gamle arbeidsgiveren eller bli med over til den nye arbeidsgiveren. Vilkåret for å kunne bruke en slik valgrett er at det er grunn til å anta at lønns- eller arbeidsvilkårene blir vesentlig dårligere hos den nye arbeidsgiveren.

Virksomhetsoverdragelse er et begrep som brukes når en kommune omorganiserer driften, for eksempel til et interkommunalt foretak, eller konkurranseutsetter en tjeneste i kommunen.

Vi snakker om sosial dumping først og fremst når en virksomhet hyrer inn arbeidskraft som får vesentlig dårligere lønn enn det som er normalt i bransjen. Begrepet kan også brukes om arbeidstakere ikke er omfattet av trygdeytelser eller dårligere arbeidsmiljø. 

Med sosial dumping menes særlig at utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere.

Begrepet er altså ikke begrenset til spørsmål om lavere lønn for samme type arbeid. Det er også sosial dumping dersom utenlandske arbeidstakere gis vesentlig dårligere arbeidsvilkår for øvrig, for eksempel i form av belastende arbeidstidsordninger, manglende sikkerhetsopplæring, dårlig ivaretakelse av arbeidstakernes sikkerhet under utførelsen av arbeidet m.m. Disse forholdene har stor betydning for arbeidstakernes helse og kan gi større risiko for ulykker.

Omfattende sosial dumping vil over tid gi dårligere lønninger og arbeidsvilkår i Norge.

Transaksjonskostnader er et begrep vi bruker om alle kostnader knyttet til en konkurranseutsettings- eller anbudsprosess som ikke er knyttet til selve driften av tjenesten som konkurranseutsettes.

Når en tjeneste skal konkurranseutsettes, er det en omfattende anbudsprosess kommunen må gjennomføre. Disse kostnadene kan bli store, og blir som oftest ikke regnet med når man beregner hvor mye en kommune vil spare på å sette tjenesten ut på anbud.

Kommunen er også pålagt å følge en rekke prosedyrer og lage kostnadsberegninger i forkant for hver enkelt tjeneste som skal ut på anbud/konkurranseutsettes. Denne anbudsprosessen er omfattende og koster penger.

Disse kostnadene er for eksempel knyttet til ansatte som må gjøre en organisasjonsgjennomgang, innkjøp av juridisk bistand, ansettelse av folk med bestillerkompetanse og dokumentkostnader. Det er også viktig at kommunene har folk som kan lage rutiner for, og følge opp og kontrollere at kvaliteten på tjenesten holder den standarden man er blitt enig om. Dette er alle kostnader som kommer i tillegg til selve prisen en privat leverandør krever av kommunen for å drifte tjenesten.

Ved privatisering blir ikke den kommunale etaten tatt med i anbudsrunden, ved konkurranseutsetting får kommunen også legge inn bud på å drive egen tjeneste videre.

På grunn av ulike lønns- og pensjonsforhold er det offentlige nesten alltid dømt til å tape slike konkurranser.

For tillitsvalgte

– Vi ønsker å få barnehagene tilbake i kommunal regi og det må det lages gode planer for. Vinner vi stortingsvalget i 2021, vil jeg tro det ligger inne krav fra fagbevegelsen om at det gjøres noe med rammebevilgningene til de private barnehagene. Da vil vi miste mange av de kommersielle aktørene og kommunen må være beredt til å stille opp, sier en engasjert bergenstillitsvalgt.

Bell mener dette er et åpenbart satsingsområde for Fagforbundet både nasjonalt og lokalt. 

Innenfor helsesektoren er det også litt å gjøre.

– Vi ønsker oss en kommune som driver sin virksomhet i egen regi. Vi fikk rekommunalisert to sjukeheimer i forrige runde, men fikk doblet antall hjemmehjelpstilbydere. Vi forventer at våre politiske venner gjør en innsats for å ta tilbake hjemmehjelpstjenestene i kommunal regi, sier Bell.

I Bergen brukes media aktivt i valgkampen. De har erfart at reine debattmøter ikke trekker så mye folk, så nå skal møtene sprites opp litt med kultur og gjøres mer sosiale.
I Sara Bells fagforening har de heller ikke bevilget penger til politiske partier, men de har bevilget penger til valgkampaktiviteter og frikjøp av tillitsvalgte.

Stopper ikke der

Fagforbundet Bergen ønsker seg et byråd som tar fattigdom på alvor. I Bergen er det mer enn 5000 barn som lever i fattigdom.

– Vi håper AP vil samarbeide med venstresiden. Vi har sett at Krf og Venstre ikke har vært en kraft for å jobbe med fattigdomsspørsmålet, sier Bell.

Hun forteller at valgkampaktiviteter planlegges sammen med LO Bergen og de andre Fagforbunds-fagforeningene i byen.  På dagsorden står morgenaksjoner i bydelene, arbeidsplassbesøk og et stort arrangement på Fagforbundets bursdag 17. juni. Da blir det kultur, politikk og da vil de lokale fagforeningene samle sine medlemmer til fest.

– De fleste arbeidsplassbesøk planlegger vi sjøl. Vi ringer og gjør avtaler med de tillitsvalgte. Og så kommer vi ut og prater med dem. Vi har allerede vært ute på 80 arbeidsplasser så langt i år, så dette blir runde to, smiler Sara Bell. Hun mener det er viktig å være ute på arbeidsplassene også mellom valgkampene.

Verving i valgkampen

– Det vi ser er at vi ikke verver så mye på arbeidsplassbesøk, men vi mister færre medlemmer. Vi satser på at de plasstillitsvalgte verver på arbeidsplassene. De møter nyansatte og tar medlemspleien på alvor. Det er de plasstillitsvalgte som kjenner arbeidsplassene og sine kolleger.

Sara Bell mener at det er dumt å verve nye medlemmer, og så ikke sørge for at de har lokal kontakt med Fagforbundet. Da melder de seg ut, likevel, tenker hun.

– Jeg har troen på at de nærmest medlemmene er de som kan gjøre den jobben best, sier fagforeningslederen i Bergen.

 

 

Det er nesten ingen grenser for hvem som kan bli forbundsfeller i lokalmiljøet. Det er nemlig ikke bare arbeidstakerne som taper på at skattepenger som skulle ha gått til felles velferdstjenester havner som profitt hos norske og utenlandske selskaper. Det får negative konsekvenser for oss alle hvis renovasjonen ikke fungerer, hvis bemanningen på sykehjemmet reduseres, hvis kvaliteten i den offentlige skolen blir så dårlig at de som har råd sender barna til private skoler. Kontakt: Andre fagforeninger, velforeninger, miljøorganisasjoner, idrettsforeninger, foreldreutvalg i skoler og barnehager.

Skriv brev til politikerne. Still på møter, få de ansatte til å være synlige. Tips lokale medier, send inn avisinnlegg og vær aktiv i sosiale medier. I Flakstad bidro Fagforbundets «akuttutvalg» mot konkurranseutsetting til at kommunestyret ikke vedtok å konkurranseutsette vann- og avløpstjenesten, på tross av et enstemmig formannskapsvedtak  I Hole møtte renholderne opp under behandlingen i kommunestyret og stoppet konkurranseutsettingen. Det samme skjedde i Lier. Andre virkemidler kan være:

  • Politisk streik når kommunen likevel vedtar å konkurranseutsette.
  • Utarbeide forslag til bedre arbeidsrutiner/omstilling slik at kvaliteten på tjenesten blir bedre.
  • Demonstrasjoner og åpne møter.

Fagforbundet kan stille med kompetanse innenfor lov- og avtaleverk, økonomi- og pensjonsspørsmål. Ditt kompetansesenter  ivaretar de ansattes rettigheter i henhold til lover og regler i hovedavtalen, og bør kobles på med én gang. Fylkeskretsen og fylkesseksjonene er også viktige støttespillere.

Privatisering, konkurranseutsetting, anbud der du jobber? Følg med, vær oppdatert, og be om hjelp i tide!

Administrasjonen:

Lokale tillitsvalgte må få opplæring i offentlige anskaffelser, reglene ved virksomhetsoverdragelse og kunnskap om konsekvenser for de ansattes lønn, pensjon og arbeidstidsbestemmelser.

Tillitsvalgte har krav på innsyn og drøftinger. Når tillitsvalgte eller ansatterepresentanter i styrer får saker om konkurranseutsetting, er arbeidsmiljøloven og hovedavtalen viktige verktøy.

Arbeidsmiljølovens § 3-1 sier at systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver, under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, skal vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak. Konkurranseutsetting er et eksempel på «endringer i virksomheten». Det påligger dermed arbeidsgiver et ansvar for å utrede arbeidsmiljøkonsekvensene. Et vedtak om konkurranseutsetting, som er gjort uten at arbeidsmiljøkonsekvensene er kartlagt og nødvendige tiltak er gjennomført, bør avvises av verneombudene og et eventuelt arbeidsmiljøutvalg. Om nødvendig bør saken klages inn til arbeidstilsynet.

Fagforbundet Sarpsborg brukte en ti år gammel dom fra Høyesterett til å kreve fast stilling for medlemmene

Det viktigste er å følge prosessen tett, være til stede for medlemmene og opprettholde en kontinuerlig kommunikasjon med dem.

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?