Til hovedinnhold

Fagforbundet for deg som jobber i skole

Fagforbundet organiserer skole-ansatte; er du skoleassistent, barne- og ungdomsarbeider, barnevernspedagog, spesialpedagog, helsesykepleier, kantinemedarbeider, byggdrifter, renholdoperatør, miljøterapeut, sosionom, rådgiver, vernepleier, skolesekretær, Konsulent, IKT-ansvarlig, bibliotekar, skolehelsetjeneste, lærer eller  miljøarbeider, så ivaretar vi dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

Skole

Fagforbundet ønsker en mer helhetlig skoledag, trygge økonomiske rammer og en skole der praktisk og erfaringsbasert læring basert på mesterlæretradisjonen vektlegges. En skole som sikrer like muligheter for alle.

Den offentlige fellesskolen legger grunnlaget i utdanningssystemet. Et trygt skolemiljø er avgjørende for den enkeltes og samfunnets utvikling. ­Den norske fellesskolen skal gjøre det mulig for alle elever å fullføre sitt utdanningsløp, og de skal oppleve å bli sett og hørt. Dette vil kreve at skolen har nok ansatte som ser den enkelte. Elevene skal kunne utvikle seg både sosialt og faglig. Barn med særskilte behov må ha tilstrekkelig ressurser hele dagen og inkluderes i meningsfulle fellesskap.

Fagforbundet vil at: 

  • skolen skal være leksefri 
  • styrke hele laget rundt elevene 
  • rådgivertjenesten og arbeidslivsfaget skal bidrar til at elever på ungdomstrinnet får kjennskap til fag- og yrkesopplæringen
  • styrke samarbeid mellom skolen og PP-tjenesten, og at spesialpedagogisk kompetanse kommer elevene til nytte

Hele laget rundt eleven

Fagforbundet mener vi trenger hele laget for å skape en trygg og god oppvekst for våre barn. Alle ansatte i skolen er avhengig av hverandre for å gjøre en god jobb. Ulik kompetanse og erfaring skaper bedre forståelse for det enkelte barn. Skoleeier må anerkjenne de ansattes kompetanse og ta den i bruk. Ansatte må ha tid til å planlegge og evaluere arbeidet. Det må være rom for refleksjon og erfaringsutveksling. De ulike yrkesgruppene må anerkjenne hverandres kompetanse.  

Fagforbundet har alltid vært opptatt av at realkompetanse må verdsettes, og mener at ansatte med praktisk erfaring og teoretisk utdanning må lære av og utfylle hverandres kompetanse. Dette får man til om arbeidsgiver legger til rette for læring og kompetanseutvikling på arbeidsplassen. 

Skolebibliotek

Skolebiblioteket er en viktig ressurs i skolens læringsmiljø, og skal bidra til å utvikle elevenes leselyst og deres evne til kritisk tenkning. Skolebiblioteket skal også gi elevene tilgang til kvalitetssikret informasjon.

Fagforbundet vil arbeide for at skolebiblioteket styrker sin rolle i skolen og at skolebibliotekarene inkluderes i det pedagogiske arbeidet. Alle skoler skal ha et levende skolebibliotek, og tilgang til skolebibliotek med bibliotekfaglige ressurser. 

Ny opplæringslov

Ny opplæringslov må sikre at laget rundt eleven styrkes. Loven må ivareta de ansattes rettigheter. Flere og kvalifiserte ansatte er nøkkelen til en god skole. Ansatte som tar på seg undervisnings-ansvar, uten undervisningskompetanse, må få tilbud om veiledning og mulighet til å bli kvalifisert til oppgaven. Den nye opplæringsloven må få en egen forskrift om medisinhåndtering. Den nye forskriften må tydelig definere hva som er helsehjelp og hva som er praktisk hjelp. 

Fagforbundet mener alle grunnskoleelever må få tilbud om gratis skolemat hver dag. Gratisprinsippet i fellesskolen må ivaretas. 

Vold og trusler 

Ansatte har krav på en trygg arbeidsplass, men i noen yrker, eller situasjoner, vil det alltid være et element av utrygghet. Det er arbeidsgivers ansvar at ansatte er trygge på jobb, at det gis opplæring og tilstrekkelig støtte i vanskelige situasjoner.

Det nye i trusselbildet for mange ansatte er netthets. Netthets defineres som trakassering, sjikane eller trusler om vold formidlet gjennom internett. Dette er en stor påkjenning for den som utsettes for det, og Fagforbundet må være med å bekjempe dette.

Fagforbundet vil

  • Bidra til at arbeidsplasser og yrkesgrupper som er spesielt utsatt for vold og trusler får tilstrekkelig opplæring
  • Arbeide for at alle arbeidsplasser har etablert rutiner for avviksrapportering og at disse brukes aktivt for å forbedre arbeidsmiljøet
  • Fortsette arbeidet med å bekjempe netthets og mobbing

Digitalisering

Ny nasjonal strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring kommer i 2022 og skal vare til 2030. Målet for digitaliseringen er å fullføre potensialet i fagfornyelsen og at barn og unge skal oppleve at praktiske evner og ferdigheter bli mer vektlagt i skolen.

Mange møter digitaliseringens skyggesider, som mobbing og netthets, enten som direkte berørte, eller ved at de arbeider med barn og unge. Alle må ha kunnskap om og forståelse for sosiale medier, spill, kreative verktøy og interne kommunikasjon, særlig med tanke på personvern. 

Fagforbundet vil arbeide for at ansatte får tilgang til digitalt utstyr og tilstrekkelig opplæring i bruken av utstyret som trengs på egen arbeidsplass.

 

 

 

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Aktuelt

Se alle

Brosjyrer og materiell

Dette er barne- og ungdomsarbeideren - A4-plakat Last ned
Dialogkort om mobbing i barnehage, skole/sfo og fritidsklubb Last ned
Fagforbundet for deg som er barne- og ungdomsarbeider Last ned
For deg som jobber i fritidsklubb og ungdomshus Last ned
Partnerskap mot mobbing Last ned
Yrkesetikk for Seksjon kirke, kultur og oppvekst Last ned
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst - Seksjonsbrosjyre Last ned

Kontaktliste

Portrettbilde av Ingri Bjørnevik

Ingri Bjørnevik

Rådgiver

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Ellen Ovenstad

Ellen Ovenstad

Enhetsleder

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?