Til hovedinnhold

Fagforbundet for deg som jobber i skole

Fagforbundet organiserer skole-ansatte; er du skoleassistent, barne- og ungdomsarbeider, barnevernspedagog, spesialpedagog, helsesykepleier, kantinemedarbeider, byggdrifter, renholdoperatør, miljøterapeut, sosionom, rådgiver, vernepleier, skolesekretær, Konsulent, IKT-ansvarlig, bibliotekar, skolehelsetjeneste, lærer eller  miljøarbeider, så ivaretar vi dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

Skole

Fagforbundet vil ha en skole som gir alle elevene en lik mulighet til å utvikle seg både faglig og sosialt. Dette vil kreve en skole som inkludere hele personalet i dette arbeidet. En skole som har ressurser nok til å se det enkelte barn og deres utviklingsmuligheter.

Et trygt skolemiljø er avgjørende både for den enkelte elev, men også for samfunnet. ­Den norske fellesskolen skal gjøre det mulig for alle elever å fullføre sitt utdanningsløp, og de skal oppleve å bli sett og hørt. Dette vil kreve at skolen har nok ansatte som ser den enkelte.

Barn med særskilte behov må ha tilstrekkelig ressurser hele dagen og inkluderes i meningsfulle fellesskap.

Fagforbundet krever: 

  • et godt og trygt skolemiljø for elever og ansatte 
  • en leksefri skole 
  • styrke hele laget rundt elevene 
  • rådgivertjenesten og arbeidslivsfaget skal bidrar til at elever på ungdomstrinnet får kjennskap til fag- og yrkesopplæringen
  • styrke samarbeid mellom skolen og PP-tjenesten, og at spesialpedagogisk kompetanse kommer elevene til nytte

Hele laget rundt eleven

Fagforbundet mener vi trenger et helt lag av yrkesgrupper for å skape en trygg og god oppvekst. De ansatte i skolen er avhengig av hverandres kompetanse for å kunne gjøre en god jobb. Ulik kompetanse og erfaring skaper bedre forståelse for det enkelte barn.

Skoleeier og rektor må anerkjenne de ansattes kompetanse og ta den i bruk. Både når det gjelder de ansattes praktisk erfaring, og deres teoretiske utdanning. Det må legges til rette for læring og kompetanseutvikling på arbeidsplassen. Ansatte må ha tid til å planlegge og evaluere det pedagogiske arbeidet. Det må være rom og tid for refleksjon og erfaringsutveksling.   

Partnerskap mot mobbing

Mobbing er et alvorlig samfunnsproblem, med store konsekvenser for den som rammes. Derfor er Fagforbundet er en del av Partnerskap mot mobbing. Dette forplikter oss til å gjøre en ekstra
innsats for å sikre at barn og unge får en best mulig hverdag i barnehage, skole, SFO og i fritidsaktiviteter.

Relevant kompetanse og tverrfaglig samarbeid er en av flere forutsetninger for å bekjempe mobbing. Voksne er rollemodeller for de unge, både hjemme og ute.

Fagforbundet vil

  • Bidra til at arbeidsplasser og yrkesgrupper som er spesielt utsatt for vold og trusler får tilstrekkelig opplæring
  • Arbeide for at alle arbeidsplasser har etablert rutiner for avviksrapportering og at disse brukes aktivt for å forbedre arbeidsmiljøet
  • Fortsette arbeidet med å bekjempe netthets og mobbing

Vold og trusler 

Ansatte har krav på en trygg arbeidsplass, men i noen yrker, eller situasjoner, vil det alltid være et element av utrygghet. Det er arbeidsgivers ansvar at ansatte er trygge på jobb, at det gis opplæring og tilstrekkelig støtte i vanskelige situasjoner.

Et nytt trusselbilde for mange ansatte er netthets. Netthets defineres som trakassering, sjikane eller trusler om vold formidlet gjennom internett. Dette er en stor påkjenning for den som utsettes for det, og Fagforbundet må være med å bekjempe dette.

I ny opplæringslov har regjeringen kommet med et nytt lovforslag. Lovforslaget skal regulere når ansatte kan gripe inn ved nødverge, for å forhindre skade på personer eller eiendom. Dette vil kreve styrking av de ansattes kompetanse og tverrfaglig samarbeid. 

Ny opplæringslov

Ny opplæringslov må sikre at laget rundt eleven styrkes. Loven må ivareta de ansattes rettigheter. Flere og kvalifiserte ansatte er nøkkelen til en god skole.

Ansatte som tar på seg undervisnings-ansvar, uten undervisningskompetanse, må få tilbud om veiledning og mulighet til å bli kvalifisert til oppgaven. Den nye opplæringsloven må få en egen forskrift om medisinhåndtering. Den nye forskriften må tydelig definere hva som er helsehjelp og hva som er praktisk hjelp. 

Fagforbundet mener alle grunnskoleelever må få tilbud om gratis skolemat hver dag. Gratisprinsippet i fellesskolen må ivaretas. 

Skolebibliotek

Skolebiblioteket er en viktig ressurs i skolens læringsmiljø, og skal bidra til å utvikle elevenes leselyst og deres evne til kritisk tenkning. Skolebibliotekaren gir elevene tilgang til kvalitetssikret informasjon.

Fagforbundet vil arbeide for å styrke skolebibliotekets rolle i skolen og at tjenesten inkluderes i skolens pedagogiske arbeid. Alle skoler skal ha et levende skolebibliotek, med bibliotekfaglige ressurser. 

Kulturtilbud i skolen

Ansatte i kulturskolen og fritidsklubben er en del av den kulturelle grunnmuren, og en viktig del av barn og unges kulturtilbud. Kulturloven skal sikre alle får et kulturtilbud. den kulturelle skolesekken skal sikre at alle elever får et tilbud. 

Fagforbundet er opptatt av at barrierer for deltakelse bygges ned, og vil fremheve kulturskoletimen (2010-2011) som et godt virkemiddel.

Digital kompetanse 

Ny nasjonal strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring kommer i 2022 og skal vare til 2030. Målet for digitaliseringen er å fullføre potensialet i fagfornyelsen og at barn og unge skal oppleve at praktiske evner og ferdigheter bli mer vektlagt i skolen.

Mange møter digitaliseringens skyggesider, som mobbing og netthets, enten som direkte berørte, eller ved at de arbeider med barn og unge. Alle må ha kunnskap om og forståelse for sosiale medier, spill, kreative verktøy og interne kommunikasjon, særlig med tanke på personvern. 

Fagforbundet vil arbeide for at ansatte får tilgang til digitalt utstyr og tilstrekkelig opplæring i bruken av utstyret som trengs på egen arbeidsplass.

Rosa kompetanse skole

For personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet, kan åpenhet by på utfordringer både i samfunnslivet og i arbeidshverdagen. Derfor sitter Fagforbundet i referansegruppa til Rosa kompetanse skole, for vi mener dette er en viktig del av det holdningsskapende og forebyggende arbeidet for de ansatte i barnehagen. 

 

 

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Aktuelt

Se alle

Brosjyrer og materiell

Dette er barne- og ungdomsarbeideren - A4-plakat Last ned
Dialogkort om mobbing i barnehage, skole/sfo og fritidsklubb Last ned
Partnerskap mot mobbing Last ned
Yrkesetikk for Seksjon kirke, kultur og oppvekst Last ned
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst - Seksjonsbrosjyre Last ned

Kontaktliste

Portrettbilde av Ingri Bjørnevik

Ingri Bjørnevik

Rådgiver

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Ellen Ovenstad

Ellen Ovenstad

Enhetsleder

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?