Til hovedinnhold

Spekter helse - sykehus

Avtalen for spesialisthelsetjenesten gjelder ansatte i sykehus, som ambulansepersonell, helsefagarbeidere, sykepleiere, hjelpepleiere, portører, helsesekretærer, driftsoperatører, ikt-ansatte, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, håndverkere og renholdere.

Hovedoppgjøret 2024

Lønnsoppgjøret for sykehusene

Det er enighet i avsluttende sentrale forhandlinger for Spekter Helse, område 10 og 13.

A2-del: Med virkning fra 1. juli 2024 gis tillegg slik:

Alle arbeidstakere gis et generelt tillegg på 3,7 prosent, minimum 22 000 kroner.

Tillitsvalgte som er innvilget permisjon etter overenskomstens pkt. IV 2.2.5 gis et generelt tillegg på 3,7 prosent, minimum 22 000 kroner. Beløpet i pkt. IV 2.2.5 endres til 527 000 kroner.

Protokoll Spekter helse A2 område 10

Protokoll Spekter helse A2 område 13  

Last ned tariffinfo/A4-plakat Spekter helse (pdf)

A1-del: Videreføring av avtale om sosiale bestemmelser

Amming
Det skal nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som skal gjennomgå og diskutere bestemmelsen om lønn ved fri under amming, særlig knyttet til lange sammenhengende arbeidsperioder.

Yrkesskade
Partene vil i fellesskap følge opp de initiativ som er tatt overfor myndighetene knyttet til yrkesskadeerstatning for helsepersonell ved organisert trening og øvelser. Dette er spesielt viktig for Fagforbundets medlemmer i prehospitale tjenester.

Vold og trusler mot ansatte
De regionale helseforetakene og helseforetakene har nulltoleranse for vold og trusler mot medarbeidere. Foretakene erfarer at henleggelsespraksisen hos politiet kan avgrense retten til voldsoffererstatning.

Partene skal samarbeide om dette temaet og ta initiativ til felles dialog med aktuelle myndigheter. Det er også enighet om at det er viktig med holdningsskapende arbeid for å medvirke til at slike forhold blir anmeldt.

Minstelønn gjeldende fra 1. juli 2024

Stillings-gruppe Stillingsgrupper Økning minstelønn Minstelønn
1 Stillinger uten særskilt krav til utdanning 22 000 400 000
2 Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 24 000 441 000
3 Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 24 000 441 000
4 Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 22 000 501 000
5 Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 22 000 561 000

 

Stillingsgrupper Økning minstelønn Minstelønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 22 000 405 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 24 000 447 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 24 000 447 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 22 000 503 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 22 000 572 000
Stillings-gruppe Stillingsgrupper Økning minstelønn Minstelønn
1 Stillinger uten særskilt krav til utdanning 22 000 411 000
2 Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 24 000 454 000
3 Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 24 000 454 000
4 Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 22 000 527 000
5 Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 22 000 599 000
Stillings-gruppe Stillingsgrupper Økning minstelønn Minstelønn
1 Stillinger uten særskilt krav til utdanning 22 000 457 000
2 Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 24 000 515 000
3 Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 24 000 515 000
4 Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 24 000 589 000
5 Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleu0tdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 42 000 675 000

 

Stillings-gruppe Stillingsgrupper Økning minstelønn Minstelønn
1 Stillinger uten særskilt krav til utdanning 45 000 484 000
2 Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning   527 000
3 Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell   527 000
4 Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl.    
5 Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad    

 

 

Mellomoppgjøret 2023

Det ble enighet i Spekter Helse A2-delen for ansatte i sykehus onsdag kveld 31. mai.

  • Ansatte i stillingsgruppene 1, 2 og 3. har fått et generelt kronetillegg på 23 000,- fra 1. mai.
  • Gruppene 4 og 5 får et tillegg på 5%. Gruppe 4 fra 1. mai, gruppe 5 fra 1. juli og direkte plasserte 1. juli.
  • Med virkning fra 1.oktober opprettes et nytt ansiennitetstrinn på 16 år for stillingsgruppe 2 og 3 på kr. 500 000.
  • Med virkning fra 1. oktober 2023 økes minstelønn for spesialsykepleier/jordmor med minst 10 års ansiennitet til kr 650 000.
  • Med virkning fra 1. november 2023 økes minstelønn i stillingsgruppe 5 til kr 650 000 etter 10 år.
  • Med virkning fra 1. desember økes grunnsatsen i lørdags- og søndagstillegget til 26 prosent av timelønn, og den skal være minst 70 kr per time.
  • Partene er enig om at det er behov for et felles kunnskapsgrunnlag for bærekraftig utvikling av ambulansetjenesten. Det skal det jobbes videre med i perioden.

Protokoll Spekter Helse, område 10

Protokoll Spekter Helse, område 13

Tariffplakat

Aktuelt

Godkjent resultat i sykehusene

Partene kom mandag 24. juni til enighet i avsluttende sentrale forhandlinger for Spekter Helse, område 10 og 13. Resultatet er nå godkjent i uravstemning.

Se alle

Spekter 100

Avtalen gjelder for ansatte i alle offentlige sykehus, men legger også rammene for virksomheter som for eksempel Lovisenberg sykehus. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-04-2024 - 31-03-2026

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2022-2024

Protokoller:

Protokoll, A-del, 2024 - 2026

Spekter A1

I spekteravtalens A1-del blir sosiale bestemmelser (som permisjoner og pensjon) avtalt. Avtalen gjelder ansatte i sykehus og spesialisthelsetjenesten (Spekters områder 10 og 13). Avtalen gjøres også gjeldende for Spekters område 11 - øvrige helseforetak.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger.

Gyldig:

01-04-2024 - 31-03-2026

Protokoller:

Protokoll, hovedoppgjør, overenskomstområde 10, 2024
Protokoll, hovedoppgjør, overenskomstområde 13, 2024

Spekter A2

I spekteravtalens A2-del blir lønn avtalt. Avtalen gjelder ansatte i helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale (Spekters områder 10 og 13).

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger.

Gyldig:

01-04-2024 - 31-03-2026

Protokoller:

Protokoll, Spekter helse A2, område 10, hovedoppgjøret 2024
Protokoll, Spekter helse A2, område 13, hovedoppgjøret 2024

Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:

01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Hovedavtale Spekter

Protokoller:

Protokoll hovedavtaleforhandlinger Spekter

Vedlegg:

Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak med sykehusdrift

Andre avtaler:

Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Helse Midt-Norge RHF
Bring Home Delivery as
Teateroverenskomsten
Fremtind Service as (tidl. Fjellinjen utsteder as)
Rehabiliteringsenteret AiR
N.K.S. Helsehus Akershus
Spekter Helse
Hemit HF
Oslo Universitetssykehus HF
Sunnås sykehus HF
Bring Før7 AS
Sykehuset Østfold
Vestre Viken HF
Sykehuset Innlandet HF
Helse Bergen HF
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
A-hus HF
St. Olavs hospital HF
Nordlandssykehuset HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Helse Nord RHF
AtB AS
Ruter
Norsk Helsenett SF
Tian Helse
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
Bring Courier & Express as
Bring Warehousing as
Posten Bring AS
Post Bring Bildrift AS
Dansens Hus
Den norske opera & ballett
Drammen Scener
Olavshallen as
Oslo Konserthus
Østfold Internasjonale Teater
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Helse Fonna
Helse Nord IKT as
Pasientreiser HF
Sjukehusapoteka vest HF
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Sykehuspartner HF
2Care Oslo as
Evidia
Lovisenberg diakonale barnehage
Norlandia barnehager
Norlandia Care eldreomsorg
Stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg
Trøndelag ortopediske verksted
Tyrilistiftelsen
Unicare bo og omsorg (tidl. Unicare BAB)
Valnesfjord Helsesportsenter
Martina Hansens hospital
Bori BBL
Fjellinjen AS
Sporveien
Diakonistiftelsen Røysum (Røysumtunet)
Lovisenberg omsorg 2
Stiftelsen RIBO
Helseplattformen AS
Sykehusinnkjøp HF
Funksjonæroverenskomst Vy buss

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?