Til hovedinnhold

Spekter helse - sykehus

Avtalen for spesialisthelsetjenesten gjelder ansatte i sykehus, som ambulansepersonell, helsefagarbeidere, sykepleiere, hjelpepleiere, portører, helsesekretærer, driftsoperatører, ikt-ansatte, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, håndverkere og renholdere.

Hovedoppgjøret 2024

Det sentrale lønnsoppgjøret for sykehusene

Dette omtales som A2-delen av sykehusoppgjøret.

Det gis et generelt tillegg til ansatte på minimum 22 000 kroner.

Med virkning fra 1. juli 2024 gis tillegg slik:

  • Alle arbeidstakere gis et generelt tillegg på 3,7 prosent, minimum 22 000 kroner.
  • Tillitsvalgte som er innvilget permisjon etter overenskomstens pkt. IV 2.2.5 gis et generelt tillegg på 3,7 prosent, minimum 22 000 kroner. Beløpet i pkt. IV 2.2.5 endres til 527 000 kroner.

Videreføring av avtale om sosiale bestemmelser

Dette omtales som A1-delen av forhandlingene i avtaleområdet.

Amming
Det skal nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som skal gjennomgå og diskutere bestemmelsen om lønn ved fri under amming, særlig knyttet til lange sammenhengende arbeidsperioder.

Yrkesskade
Partene vil i fellesskap følge opp de initiativ som er tatt overfor myndighetene knyttet til yrkesskadeerstatning for helsepersonell ved organisert trening og øvelser. Dette er spesielt viktig for Fagforbundets medlemmer i prehospitale tjenester.

Vold og trusler mot ansatte
De regionale helseforetakene og helseforetakene har nulltoleranse for vold og trusler mot medarbeidere. Foretakene erfarer at henleggelsespraksisen hos politiet kan avgrense retten til voldsoffererstatning.

Partene skal samarbeide om dette temaet og ta initiativ til felles dialog med aktuelle myndigheter. Det er også enighet om at det er viktig med holdningsskapende arbeid for å medvirke til at slike forhold blir anmeldt.

Neste forhandlingstrinn i Spekter helse blir lokale forhandlinger.

Frister lokale forhandlinger

Sentrale tillegg etter ansiennitet og minstelønn fra 1. juli 2024

Stillingsgrupper Lønnstillegg Minstelønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 22 000 395 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 24 000 436 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 24 000 436 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 22 000 485 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 22 000 538 000
Stillingsgrupper Lønnstillegg Minstelønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 22 000 400 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 24 000 441 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 24 000 441 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 22 000 501 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 22 000 561 000

 

Stillingsgrupper Lønnstillegg Minstelønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 22 000 405 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 24 000 447 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 24 000 447 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 22 000 503 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 22 000 572 000
Stillingsgrupper Lønnstillegg Minstelønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 22 000 411 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 24 000 454 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 24 000 454 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 22 000 527 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 22 000 599 000
Stillingsgrupper Lønnstillegg Minstelønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 22 000 457 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 24 000 515 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 24 000 515 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 24 000 589 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleu0tdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 42 000 675 000

 

Stillingsgrupper Lønnstillegg Minstelønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 45 000 484 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning   527 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell    
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl.    
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad    

 

 

Mellomoppgjøret 2023

Det ble enighet i Spekter Helse A2-delen for ansatte i sykehus onsdag kveld 31. mai.

  • Ansatte i stillingsgruppene 1, 2 og 3. har fått et generelt kronetillegg på 23 000,- fra 1. mai.
  • Gruppene 4 og 5 får et tillegg på 5%. Gruppe 4 fra 1. mai, gruppe 5 fra 1. juli og direkte plasserte 1. juli.
  • Med virkning fra 1.oktober opprettes et nytt ansiennitetstrinn på 16 år for stillingsgruppe 2 og 3 på kr. 500 000.
  • Med virkning fra 1. oktober 2023 økes minstelønn for spesialsykepleier/jordmor med minst 10 års ansiennitet til kr 650 000.
  • Med virkning fra 1. november 2023 økes minstelønn i stillingsgruppe 5 til kr 650 000 etter 10 år.
  • Med virkning fra 1. desember økes grunnsatsen i lørdags- og søndagstillegget til 26 prosent av timelønn, og den skal være minst 70 kr per time.
  • Partene er enig om at det er behov for et felles kunnskapsgrunnlag for bærekraftig utvikling av ambulansetjenesten. Det skal det jobbes videre med i perioden.

Protokoll Spekter Helse, område 10

Protokoll Spekter Helse, område 13

Tariffplakat

Aktuelt

Se alle

Spekter 100

Avtalen gjelder for ansatte i alle offentlige sykehus, men legger også rammene for virksomheter som for eksempel Lovisenberg sykehus. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:

01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:

Spekter A-del

Protokoller:

Protokoll Spekter A-del 2022-24

Spekter A1

I spekteravtalens A1-del blir sosiale bestemmelser (som permisjoner og pensjon) avtalt. Avtalen gjelder ansatte i sykehus og spesialisthelsetjenesten (Spekters områder 10 og 13). Avtalen gjøres også gjeldende for Spekters område 11 - øvrige helseforetak.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger.

Gyldig:

01-04-2024 - 31-03-2026

Protokoller:

Protokoll, hovedoppgjør, overenskomstområde 10, 2024
Protokoll, hovedoppgjør, overenskomstområde 13, 2024

Spekter A2

I spekteravtalens A2-del blir lønn avtalt. Avtalen gjelder ansatte i helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale (Spekters områder 10 og 13).

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger.

Gyldig:

01-04-2024 - 31-03-2026

Protokoller:

Protokoll, Spekter helse A2, område 10, hovedoppgjøret 2024
Protokoll, Spekter helse A2, område 13, hovedoppgjøret 2024

Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:

01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Hovedavtale Spekter

Protokoller:

Protokoll hovedavtaleforhandlinger Spekter

Vedlegg:

Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak med sykehusdrift

Andre avtaler:

Evidia
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Helse Midt-Norge RHF
Sporveien
Post Bring Bildrift AS
Funksjonæroverenskomst Vy buss
Posten Bring AS
Bring Courier & Express as
Unicare bo og omsorg (tidl. Unicare BAB)
Bring Home Delivery as
Stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg
Den norske opera & ballett
Teateroverenskomsten
Bring Warehousing as
Oslo Konserthus
Stiftelsen RIBO
Fremtind Service as (tidl. Fjellinjen utsteder as)
Trøndelag ortopediske verksted
Lovisenberg omsorg 2
Valnesfjord Helsesportsenter
Fjellinjen AS
Tyrilistiftelsen
2Care Oslo as
Rehabiliteringsenteret AiR
N.K.S. Helsehus Akershus
Norlandia barnehager
Norlandia Care eldreomsorg
Spekter Helse
Bori BBL
Ruter
Helse Nord IKT as
Pasientreiser HF
Sjukehusapoteka vest HF
Sykehusapotekene HF
Dansens Hus
Hemit HF
Sykehuspartner HF
Helgelandssykehuset HF
Østfold Internasjonale Teater
Martina Hansens hospital
Drammen Scener
AtB AS
Norsk Helsenett SF
Sykehusinnkjøp HF
Helseplattformen AS
Tian Helse
Oslo Universitetssykehus HF
Sunnås sykehus HF
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
Diakonistiftelsen Røysum (Røysumtunet)
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Olavshallen as
Bring Før7 AS
Sykehuset Østfold
Vestre Viken HF
Sykehuset Innlandet HF
Finnmarkssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
A-hus HF
St. Olavs hospital HF
Nordlandssykehuset HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Helse Nord RHF

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?