Spekter - helse - sykehus

Avtalen for spesialisthelsetjenesten gjelder ansatte i sykehus, som helsefagarbeidere, sykepleiere, hjelpepleiere, portører, helsesekretærer, driftsoperatører, ikt-ansatte, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, håndverkere og renholdere.

Oppgjøret 2020: Enighet om sosiale bestemmelser i sykehussektoren

Partene som forhandler lønnsoppgjøret i sykehussektoren har nådd et av flere delmål på veien mot en ny tariffavtale for området. Partene er nå enige om de sosiale bestemmelsene. (A1-forhandlinger).

Mellomoppgjøret 2019 endelig i havn

Endelig kom avklaringen av sykehuslønn for 2019. Saken har vært til behandling i Rikslønnsnemda som avsa sin kjennelse i dag, 7. november. Det betyr at tariffoppgjøret for våre medlemmer i sykehusene nå er avsluttet. Oppgjøret har en ramme på linje med frontfaget. Virkningsdatoen er 1. august 2019.

– Vi vant også fram med kravet om pensjon fra første krone. Det er en stor seier, sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet.

– Rikslønnsnemnda sa også nei til Spekters forsøk på å straffe våre medlemmer økonomisk for at de gikk ut i streik ved å flytte på virkningstidspunktet for lønnsoppgjøret. Heller ikke det fikk arbeidsgiversiden gjennomslag for, sier Skoghaug.

Tilleggene med virkning fra 1. august 2019:

  • Alle medlemmer i stillingsgruppe 1, 2 og 3 gis et generelt tillegg på kr 7 000. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.
  • Alle medlemmer i stillingsgruppe 4 og 5, og alle medlemmer i unormerte stillinger gis et generelt tillegg på 2,1 %.
  • Alle medlemmer i stillingsgruppe 5 med ansiennitet på 16 år eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (samlet 2,6 %).
  • Alle medlemmer i lederstilling med økonomi-, personal- og driftsansvar gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (samlet 2,6 %).
  • De generelle tilleggene gis med virkning fra 1. august 2019
  • Minstelønnssatsene endres slik for alle stillingsgrupper fra 1. august 2019, jf. Overenskomsten del A2 IV Lønn 2.2.

Hovedoppgjøret 2018

Det gis et generelt tillegg til alle medlemmer i stillingsgruppe 1 – 3 på 16 000.-

Arbeidstakere i stillingsgruppe 4 og 5 gis et generelt tillegg på 3,5 %. Arbeidstakere i stillingsgruppe 5 med mer enn 16 års ansiennitet gis ytterligere et generelt tillegg på 1 %. (samlet 4,5 %). Ledere med budsjett-, personal-, og driftsansvar gis et tillegg på 5 %.

Arbeidstakere som ikke er inkludert i stillingsgruppe 1 – 5 gis et tillegg på 3,5 %.

De generelle tilleggene er inkludert i minstelønnsendringene. Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg. Tilleggene gis med virkning fra 1. juli 2018.

Sentrale tillegg etter ansiennitet og minstelønn fra 1. august 2019

Stillingsbetegnelse Lønnstillegg 1. august Garantert årslønn fra 1. august 2019
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 7000 322 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 7000 358 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 7000 358 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 2,1 % 410 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 2,1 % 450 000
Stillingsbetegnelse Lønnstillegg 1. august Garantert årslønn fra 1. august 2019
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 7000 327 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 7000 363 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 7000 363 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 2,1 % 425 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 2,1 % 475 000
Stillingsbetegnelse Lønnstillegg 1. august Garantert årslønn fra 1. august 2019
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 7000 338 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 7000 376 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 7000 376 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 2,1 % 450 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 2,1 % 510 000
Stillingsbetegnelse Lønnstillegg 1. august Garantert årslønn fra 1. august 2019
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 7000 383 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning 7000 430 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 7000 430 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3 års høyskoleutdanning m. fl. 2,1 % 500 000
Stillinger hvor det som hovedregel kreves 3-årig høyskoleu0tdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad 2,1 % 538 000
Stillingsbetegnelse Lønnstillegg 1. august Garantert årslønn fra 1.august 2019
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 7000 410 000

Aktuelt

Se flere artikler


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2020 - 31.03.2022

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del hovedoppgjøret 2020


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter