Til hovedinnhold

Fagforbundet følger Åpenhetsloven

Fagforbundet vedtok 13. juni 2023 en handlingsplan for hvordan Fagforbundet skal følge opp åpenhetsloven internt og i forhold til sine leverandører. 

Hensikten med loven er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette er mål som alltid har stått sentralt i Fagforbundets strategier og forbundet er fornøyd med at dette nå lovreguleres.

I Fagforbundets strategi for 2023 står det:

«Fagforbundet går foran i kampen for et anstendig arbeidsliv, for å mobilisere de uorganiserte til å samle seg om fellesskapet i fagforeningene, og for en fortsatt sterk offentlig sektor. Med gode allianser og systematisk arbeid er det realistisk med synlige resultater på de prioriterte områdene i 2023:

• Heltid, likelønn og kampen mot økte forskjeller

• Gode offentlige tjenester med egne ansatte

• Organisasjonsbygging og tariffmakt

• Fag-, yrkes- og kompetanseutvikling

• Alliansebygging og faglig-politisk påvirkningsarbeid

• Digitalisering»

Frihet, likhet og solidaritet

Fagforbundet bygger virksomheten på arbeiderbevegelsens prinsipper om frihet, likhet og solidaritet. Fagforbundets verdier er omtanke, solidaritet og samhold. Denne grunnleggende ideologiske forankringen gjenspeiles i de etiske krav vi stiller til det arbeid hver enkelt utfører til beste for Fagforbundets medlemmer.

For Fagforbundet er det et grunnleggende prinsipp at alle skal behandles likeverdig, uavhengig av etnisk eller kulturell bakgrunn, seksuell legning, religion eller livssyn.

Fagforbundet arbeider dessuten målrettet for å fremme likestilling og hindre diskriminering i egen organisasjon.

Tilgang på informasjon

Åpenhetsloven innebærer også at virksomheter må kunne gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og arbeidet virksomhetene gjør for å sikre dette.

I Fagforbundet er det leder av økonomiavdelingen som har et koordinerende ansvar for oppfølging av loven og følge opp med aktsomhetsvurderinger i tilknytning til forbundets leverandørkjeder.

 

Henvendelser om Åpenhetsloven sendes til:

apenhetsloven@fagforbundet.no.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?