Heltid

Titusener av arbeidstakere jobber mindre stillinger, men ønsker seg heltid. Flertallet av dem er kvinner. Noen velger en lavere stillingsprosent - fordi det passer dem best, eller fordi de ikke orker å jobbe en full stilling. Hvilke konsekvenser får deltidsarbeid for deg? Fagforbundet krever lovfestet rett til heltid.

Rett til heltid

Det kan være mange grunner til å redusere arbeidstida. Kanskje har du småbarn, eller tar deg av gamle foreldre? Det er ikke alltid lett å få hverdagen til å gå opp. Men det er også mange som ønsker seg heltid uten å få det. Felles for alle deltidsarbeidende er at det er viktig å kjenne rettighetene sine og hvilke regler som gjelder i arbeidslivet.

Finn ut hvor mange deltidsstillinger din kommune lyser ut - sjekk ut deltidslista her


Fagforbundet har lenge kjempet for at de som jobber ufrivillig deltid skal få den stillingsprosenten de ønsker seg. I 2014 kom endringen i arbeidsmiljøloven som gir deltidsansatte rett til en stillingsprosent tilsvarende det de faktisk har arbeidet de siste 12 månedene.

Alle skal ha rett til hel stilling og fast ansettelse. Derfor arbeider Fagforbundet for å lovfeste retten til heltid.

Fagforbundet arbeider for at ansettelser skal skje i hele stillinger og at deltidsansettelser skal være et unntak fra denne hovedregelen.

Hvorfor er heltid viktig?

Det følger mange fordeler med hele stillinger for deg som ansatt. De viktigste argumentene for en hel stilling er:

  • Høyere lønn
  • Bedre pensjon
  • Forutsigbar hverdag
  • Slipper å jakte vakter
  • Tilgang til boliglån

Mange av Fagforbundets medlemmer jobber deltid. Flest deltidsstillinger finner vi i kommunesektoren. Dette gjelder særlig innen helse og omsorg, renhold og for ansatte i skole og skolefritidsordninger, og det gjelder først og fremst kvinner. I helse- og omsorgssektoren har kun en av tre som jobber turnus hel stilling.

Fagforbundet mener at politisk vilje og mer kunnskap om de positive effektene av heltid må til. Hele stillinger gir kvalitet og kompetanse. Kommunene må derfor lyse ut hele stillinger. Fagforbundet har kartlagt utlysningspraksisen for stillinger som helsefagarbeider. Bare 16 prosent av disse lyses ut som heltidsstillinger.

Det er viktig at nyutdanna får mulighet til å starte sin jobbkarriere i en heltidsstilling. Kommuner som har lykkes med å redusere deltidsbruken, har prioritert å skape en heltidskultur fordi de ser at det fungerer. En kartlegging av deltidsbruken og de ansattes ønsker er nødvendig, og må gjennomføres for flere av Fagforbundets yrkesgrupper. De ansattes stillingsbrøker må økes før det lyses ut nye stillinger.

Når kan en vikar kreve større stilling?

Mange deltidsansatte kan kreve å få større stilling etter arbeidsmiljølovens paragraf 14-4 a:

  • Finn ut hvor mye du jevnlig har jobbet ekstra ut over din faste stilling. Regn ut den gjennomsnittlige stillingsprosenten du har hatt det siste året.
  • Din tillitsvalgte kan også hjelpe deg med å beregne stillingen du har krav på. Er du medlem i Fagforbundet og usikker på hvem som er din tillitsvalgte, kan du logge deg inn på dine sider for å finne det ut.
  • Du må fremme skriftlig krav for arbeidsgiver og henvise til arbeidsmiljølovens paragraf 14-4a. Hvis arbeidsgiver ikke er enig, kan det forberedes sak for tvisteløsningsnemnda.
  • Du kan også få kreve større stilling etter arbeidsmiljølovens paragraf 14-3 om fortrinnsrett for deltidsansatte.

Fast stilling er første skritt?

Fagforbundet mener alle bør ha rett til hele og faste stillinger. Det handler om et trygt og god arbeidsliv som gir grunnlag for en forutsigbar og trygg hverdag. Fast stilling er dessuten helt nødvendig for å få huslån og kunne planlegge framtida. 

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven (§ 14-9, første ledd) er fast ansettelse. Man kan likevel midlertidig ansettes under noen forutsetninger, som for eksempel at du er vikar for noen andre.

Likevel er det sånn at hvis du har vært ansatt en viss tid regnes arbeidet som fast og du har rett på fast ansettelse.

Dette gjelder hvis du har vært ansatt i mer en fire år i en jobb av midlertidig karakter (§ 14-9, andre ledd, a), eller hvis du har vært ansatt i mer enn 3 år som vikar for en annen, eller gått på årskontrakter (§ 14-9, andre ledd, b og f). 

Ny lov - fortsatt liten endring

Fra 2014 har vi fått Arbeidsmiljøloven § 14-4 a. som gir deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden.

Likevel ser vi liten endring på statistikken på makronivå. Utlysningspraksisen må endres.  Av alle stillingene som ble utlyst for helsefagarbeidere siste året var kun 16 prosent heltid, mens 18 prosent av stillingene var under 20 prosent.

Aktuelt

Nye lovforslag styrker retten til heltid

Regjeringa kommer med nye lovforslag som styrker retten til heltidsstillinger, blant annet at behovet for deltidsansettelse må dokumenteres av arbeidsgiver. – Det viktigste grepet vi kan gjøre for å sikre mer likestilling, er å sikre kvinner retten til hele, faste stillinger, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord.

Se alle nyhetssaker

Spørsmål og svar om heltid og deltid

Deltidsstillinger brukes ofte til å fylle opp hull i turnusen. Det er arbeidsgivers rett å tildele deg vakter der det trengs.

Arbeidsmiljøloven inneholder ikke bestemmelser som gir arbeidstakerne rett til fri fra jobben når det gjelder barns første skoledag eller tilvenning til barnehage.

Retten til permisjon, etter arbeidsmiljøloven, er knyttet til svangerskaps- og fødselspermisjon, barns sykdom, omsorg for og pleie av nærstående, utdanningspermisjon med mer (aml kapittel 12).

Men disse bestemmelsene omfatter ikke rett til kortvarig fri ved oppstart i skole eller barnehage.

Velferdspermisjoner – lokale regler og avtaler

Statsansatte og ansatte i kommunene hadde tidligere spesifiserte bestemmelser om rett til korte velferdspermisjoner i hovedtariffavtalene.  Her inngikk også rett til lønnet fri fra arbeidet ved skolestart med mer.

I dag inneholder Hovedtariffavtalen i staten en bestemmelse om velferdspermisjoner, der det heter at når viktige velferds- og omsorgsgrunner foreligger, kan arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager (HTA i staten, 2014-2016, § 22). Blant andre sentrale avtaler med tilsvarende bestemmelser er Hovedtariffavtalen i kommunene (HTA KS, § 14.1).

Etter forenkling av avtaleverket i 1990-årene er det nå vanlig at regelverket for å innvilge korte velferdspermisjoner utformes og håndheves lokalt, i virksomheter og kommuner. Her har man i stor grad videreført de tidligere bestemmelsene i de sentrale avtalene. Dette er grunnen til at lokale regelverk og retningslinjer som oftest gir arbeidstakere rett til én dag fri ved barnets første skoledag, og tre dager fri ved tilvenning til barnehage.

Kilde: Arbeidsliv.no, les mer der

Hvis du er i arbeid, har du normalt rett til å bruke omsorgsdager når du må være borte fra arbeidet når barnet ditt er sykt eller den som passer barnet er syk. 

Kilde NAV, les mer om omsorgsdager på nav.no

Det kommer an på om du har en tariffavtale der du jobber og hva den tariffavtalen sier.

Når det gjelder arbeidstakere i stat og kommune har de i forbindelse med eksamen rett til en eksamens- eller en lesedag pr. to studiepoeng. Lesedagen(e) skal benyttes i umiddelbar tilknytning til eksamen. Arbeidstaker og arbeidsgiver må på forhånd avtale når dagene skal benyttes.

Deltidstilsatt arbeidstaker med fast ukentlig arbeidstid (eventuelt gjennomsnittsberegning) kommer inn under avtalen på samme måte som arbeidstakere i heltidsstilling.

Mange arbeidsgiversammenslutninger og private bedrifter har også lignende ordninger i sine tariffavtaler.

Les mer om disse rettigheten i Statens personalhåndbok § 9.11

I utgangspunktet er arbeidsgiver og arbeidstaker bundet av den arbeidsordningen som partene er blitt enige om på forhånd. Det vil si at verken arbeidstaker eller arbeidsgiver ensidig kan flytte en deltidsarbeiders arbeidsdag fra en dag til en annen, hvis bevegelige helligdager faller på vedkommendes faste arbeidsdager. Hvis det skal kunne skje, må det være grunnlag for denne tolkningen i arbeidsavtalen eller lignende.

Hellig- og høytidsdager som kommer på ulike tidspunkter fra år til år og/eller som noen år faller på hverdager og andre ganger på søndag, kalles bevegelige helligdager. I Norge er disse dagene bevegelige helligdager: 1. nyttårsdag, 1. og 2. juledag, helligdagene i påsken og pinsen, Kristi himmelfartsdag, 1. mai og 17. mai.

Det er kun to av disse dagene, 1. og 17. mai, hvor det er lovregulert at du har krav på lønn hvis bedriften/virksomheten holder stengt. En har krav på lønn på disse dagene hvis det hadde vært vanlige arbeidsdager for den enkelte, dersom bedriften ikke hadde holdt stengt. I lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager er det bestemmelser om dette.

I de aller fleste tariffavtaler er det bestemmelser om lønn på alle bevegelige helligdager, som for eksempel jul og påske.

Tariffavtalene har også egne regler om ekstra betaling for arbeid på bevegelige helligdager.

 

Etter én måneds ansettelse har du krav på sykepenger med legeerklæring. Etter to måneder har du rett til å ta tre dagers egenmelding.

Hvis du jobber mer enn ni timer på en vakt eller 40 timer på en uke, har du krav på minst 40 prosent tillegg.

Du har krav på ferie i minst fire uker og én dag, inkludert tre uker sammenhengende på sommeren. Antall feriedager med lønn er avhengig av hvor stor stillingsprosent du har

Kontaktpersoner

Portrettbilde av Siv Kjøllmoen

Siv Kjøllmoen

Rådgiver

Forhandlingsenheten

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?