Til hovedinnhold

Nyheter

Fagforbundets nestleder; Helene Skeibrok

Hele laget må inkluderes i kompetanse- og karriereutvikling i barnehage, skole og SFO

Kunnskapsdepartementet (KD) inviterte partene til møte om nytt system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage, SFO og skole.

Hvilke endringer bør gjøres i utdanningsløpet for å redusere sosiale forskjeller

Hvordan redusere sosiale forskjeller gjennom utdanningssystemet

Regjeringen oppnevnte i 2023 en ekspertgruppe som skulle se på betydningen av barnehager, SFO og skoler for sosial utjevning og sosial mobilitet.

Fra skolemesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere

Etter flere år med nedgang, er det i år en svak økning i søkertallene for helse- og oppvekstfag. Men for tredje året på rad er det en nedgang i andelen som søker til læreplass.

Flere barn må gi flere ansatte

Fagforbundet mener; flere barn i SFO - må gi flere ansatte

Regjeringen foreslår utvidelse av moderasjonsordningen om 12 timer gratis SFO for 1. og 2. trinn, slik at ordningen også omfatter 3. trinn fra skoleåret 2024-2025.

Barnehage, skole og SFO kan jevne ut sosiale ulikheter

Barnehage, skole og SFO kan jevne ut sosiale ulikheter

Alle barn og unge skal ha gode liv, og alle skal få like muligheter til å lære, mestre og utvikle seg uavhengig av bakgrunn. Regjeringen har nå satt i gang arbeidet med en stortingsmelding som kommer i 2025, for å forsterke arbeidet med sosial utjevning og å redusere økonomiske og sosiale forskjeller.

bacheloriskolefritidspedagogikk

Videreutdanningstilbud for deg som jobber i SFO

Fagforbundet mener alle barn har rett på en trygg barndom. Barn må få være barn. Lek og fritid har en egenverdi. Kompetente og trygge ansatte er en forutsetning for at barn og unge får gode hverdager. Skolefritidsordninger må ha forsvarlig bemanning, med ansatte som har tid og evne til å se og anerkjenne det enkelte barns behov.

Frode Lagset skal lede arbeidet

Egen arbeidsgruppe som skal jobbe med kjønns- og seksualitetsmangfold

I hovedlinjene til yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst sier at vårt yrkesfaglige arbeide skal bidra til mangfold, inkludering og likestilling. Et av tiltakene er at yrkesseksjonen skal arbeide for å få mer kunnskap om inkludering og mangfold.

Det er enighet om å forlenge særavtalen SFS 2201(KS)

Forlengelse av avtale for barnehager, skoler og SFO (KS)

Fagforbundet og de andre partene i KS ble enige om å forlenge særavtalen for barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager (SFS 2201) for perioden 1.1.2024-31.12.2025.

Forsker ved NTNU samfunnsforskning og tidligere tillitsvalgt i Fagforbundet, Sonia Tangen.

Forsker på SFO-ansattes arbeidshverdag

Forskere ser nærmere på SFO-hverdagen, og nå vil de ha flere tilbakemeldinger fra de ansatte! En av forskerne er tidligere tillitsvalgt og barne- og ungdomsarbeider Sonia Tangen.

Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering i oppvekstsektoren

Årets høstkonferanse for yrkesseksjonstillitsvalgte på fylkesnivå ble gjennomført 8 -9. november. Ett av temaene var mangfold og inkludering i oppvekstsektoren.

May-Britt Sundal "Vi er opptatt av å gi like muligheter for kompetanse og karriereutvikling"

Kompetanse og karriereutvikling for hele laget

Kunnskapsdepartementet inviterte Fagforbundet til å holde en innledning om kompetanse og karriereutvikling i barnehage, SFO og skole for Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling.

SFO

Arbeidsplassbesøk; Austreim skole

Fagforbundet ble invitert til Haugesund kommune for å møte medlemmer fra SFO- og skolesektoren

Forsikring, bygge, lego, samarbeid

Fagforbundets innspill til ekspertgruppe om betydningen av barnehage, skole og SFO for sosial utjevning og sosial mobilitet

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal se på betydningen av barnehage, skole og SFO for sosial utjevning og sosial mobilitet. Fagforbundet sitter i ekspertgruppas referansegruppe.

Skolemiljøansattes roller og kompetanse i laget rundt eleven

Kartlegging av skolemiljøansattes roller og kompetanse i laget rundt eleven

På oppdrag fra Fagforbundet har NIFU våren 2023 kartlagt våre medlemmers rolle og kompetanse overfor våre medlemmer i SFO og skole. NIFU har klarte å fremskaffe kunnskap om ansatte i skolen som arbeider elevrettet, men som ikke er utdannet som lærere, denne gruppe blir omtalt som skolemiljøansatte.

Illustrasjon.

Skoleansatte: Som å være på B-laget

Skoleansatte som ikke er lærere føler seg lite verdsatt av lærere og ledere. Flere opplever at det ikke tilrettelegges for faglig utvikling. En rekke skolemiljøansatte mener de snakkes ned og stemples som skolens B-lag, viser en undersøkelse Fagforbundet har gjort og som er gjengitt i VG.

Gratis SFO har gitt færre ansatte per barn

Gratis SFO har gitt færre voksne

Forskning viser at mindre foreldrebetaling til SFO, kan gi færre voksne per barn. Dette viser forskning fra NTNU samfunnsforskning, de har sett på virkningen av gratis halvplass på SFO. Forskerne ser at endringen har gitt flere barn, færre voksne per barn og mindre penger.

AKS-dagen

SFO-dagen 2023: lek og vennskap

Onsdag 6. september arrangeres SFO-dagen 2023. Årets markering setter søkelyset på lek og vennskap.

Yrkesseksjonsleder May-Britt Sundal håper SFO-evalueringen gir grunnlag for diskusjoner lokalt.

Evaluering av implementering av rammeplan for SFO – andre delrapport

Rammeplanen for SFO ble innført høsten 2021, og dette er andre delrapport i evalueringen av innføringen. Rammeplanen for SFO oppleves som et åpent styringsdokument, som vektlegger lekens betydning og barns medbestemmelse.

AKS-dagen

Gratulerer med SFO-dagen, 6 september

Fagforbundet gratulerer alle SFO-ansatte med SFO-dagen, den 6 september.

Ny opplæringslov fra august 2024

Ny opplæringslov fra august 2024

Regjeringen har fremmet forslag til ny opplæringslov for Stortinget. Den nye opplæringsloven med forskrifter skal etter planen gjelde fra august 2024. Frem til ny lov er vedtatt og trådt i kraft gjelder dagens opplæringslov av 1998 med forskrifter. Stortinget har nå votert over den nye lovforslaget.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?