Til hovedinnhold

Fagforbundet for deg som jobber i SFO

Fagforbundet organiserer ansatte i skolen, SFO og AKS. Er du assistent,  barne- og ungdomsarbeider, barnevernspedagog,  baseleder, miljøarbeider, SFO-leder, lærer, spesialpedagog eller miljøterapeut. Fagforbundet i varetar hele langet og dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

Skolefritidsordningen (SFO/AKS)

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn.

SFO skal være et tilbud som drives i offentlig regi og være en inkludert del av skolen. Tilbudet skal gi alle barn en mulighet til utvikle relasjoner og fellesskap. Gi barn rett til å bli hørt og ivareta deres rett til medbestemmelse.

Fagforbundet vil arbeide for at SFO beholder sin egenart, som gir barn rett på en meningsfull fritid. Et sted for trivsel, glede, lek og tilrettelagte aktiviteter, og muligheter for rekreasjon og hvile.

Fagforbundet krever: 

  • god bemanning gjennom hele åpningstiden
  • ansatte i hele stillinger
  • tid til planlegging, samarbeid og utviklingsarbeid 
  • kompetanseutvikling og etter- og videreutdanningstilbud

En inkluderende skolefritidsordning  

SFO skal være et tilbud for alle barn, og bidra til at barn opplever likeverd, sosial tilhørighet og sosialt fellesskap. Barn med særskilte behov må ha tilstrekkelige med ressurser i hele skoletiden, inkludert SFO. Klarer man å gi alle barn muligheter for aktiv deltakelse i lek, kultur og fritidsaktiviteter, kan SFO bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 

Partnerskap mot mobbing

Mobbing er et alvorlig samfunnsproblem, med store konsekvenser for den som rammes. Derfor er Fagforbundet er en del av Partnerskap mot mobbing. Dette forplikter oss til å gjøre en ekstra
innsats for å sikre at barn og unge får en best mulig hverdag i barnehage, skole, SFO og i fritidsaktiviteter.

Relevant kompetanse og tverrfaglig samarbeid er en av flere forutsetninger for å bekjempe mobbing. Voksne er rollemodeller for de unge, både hjemme og ute.

Kulturelt mangfold

SFO er en kulturarena. her skal barna få kjennskap til ulike måter å uttrykke seg på, og gi de mulighet til å lage sine egne uttrykk. Gi barna kunnskap og forståelse om den samiske kulturen. SFO skal ivareta, anerkjenne og synliggjøre mangfoldet i egen barnegruppe. 

Kvalitetsutvikling

SFO-eier må sikre at de ansatte i SFO har tid til å planlegge og evaluere virksomheten. SFO skal være en lærende organisasjon som jevnlig vurdere og videreutvikler praksis. dette vil kreve at hele personalet får delta i faglige og etiske refleksjoner. SFO skal utarbeide egne årsplaner, som skal gi de ansatte en felles forståelse av mål og innhold. Dette kreves at de ansatte inkluderes i arbeidet med å implementere rammeplanens mål og innhold. 

Ledelse 

Kvalitetsutvikling vl kreve god ledelse. Fagforbundet mener daglig leder for SFO skal inkluderes i skolens administrative ledelse. Et godt samarbeid mellom rektor og SFO- leder er en forutsetning å utvikle kvaliteten. SFO-lederen må ikke beregnes i grunnbemanningen, men komme i tillegg.

Fagforbundet vil jobbe for at SFO-lederens oppgaver og ansvar blir mer anerkjent. Derfor arrangeres det nasjonal konferanse for denne yrkesgruppen. 

Vold og trusler 

Ansatte har krav på en trygg arbeidsplass, men i noen yrker, eller situasjoner, vil det alltid være et element av utrygghet. Det er arbeidsgivers ansvar at ansatte er trygge på jobb, at det gis opplæring og tilstrekkelig støtte i vanskelige situasjoner.

Et nytt trusselbilde for mange ansatte er netthets. Netthets defineres som trakassering, sjikane eller trusler om vold formidlet gjennom internett. Dette er en stor påkjenning for den som utsettes for det, og Fagforbundet må være med å bekjempe dette.

I ny opplæringslov har regjeringen kommet med et nytt lovforslag. Lovforslaget skal regulere når ansatte kan gripe inn ved nødverge, for å forhindre skade på personer eller eiendom. 

 

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Aktuelt

Se alle

Brosjyrer og materiell

Dette er barne- og ungdomsarbeideren - A4-plakat Last ned
Dialogkort om mobbing i barnehage, skole/sfo og fritidsklubb Last ned
Håndtering av legemidler i barnehager, skole og SFO Last ned
Kvalitet i SFO Last ned
Partnerskap mot mobbing Last ned
Rammeplan for SFO Last ned
Temahefte Nr.41 - Laget rundt eleven Last ned
Yrkesetikk for Seksjon kirke, kultur og oppvekst Last ned
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst - Seksjonsbrosjyre Last ned

Kontaktliste

Portrettbilde av Ingri Bjørnevik

Ingri Bjørnevik

Rådgiver

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Ellen Ovenstad

Ellen Ovenstad

Enhetsleder

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?