Til hovedinnhold

Evaluering av implementering av rammeplan for SFO – andre delrapport

Yrkesseksjonsleder May-Britt Sundal håper SFO-evalueringen gir grunnlag for diskusjoner lokalt.

Yrkesseksjonsleder May-Britt Sundal håper SFO-evalueringen gir grunnlag for diskusjoner lokalt. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Rammeplanen for SFO ble innført høsten 2021, og dette er andre delrapport i evalueringen av innføringen. Rammeplanen for SFO oppleves som et åpent styringsdokument, som vektlegger lekens betydning og barns medbestemmelse.

01.09.2023
Sist oppdatert: 05.09.2023

Rammeplanen for SFO ble innført høsten 2021. Fagforbundet har vært en aktiv aktør i arbeidet med implementering av rammeplanen. Fagforbundet har jobbet for at SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn. SFO skal utvikle fellesskap og ivareta barns rettigheter til fritid og deres medbestemmelse innenfor barnekonvensjonen. 

Stor variasjon mellom SFO-er i innføringen av nye rammeplan

Ny rapport viser at det er stor variasjon i hvordan ulike SFO-er jobber med rammeplanen og arbeidet er ofte løst koblet til det øvrige arbeidet i skolen. Praksisene er likevel i tråd med rammeplanen, fordi den er formulert vidt og gir stort handlingsrom.

Du kan lese rapporten her

Begrensede muligheter til å jobbe med rammeplanen

Funnene i rapporten viser at det Fagforbundets medlemmer har fortalt, i SFO er det lite tid til planlegging og samarbeid. Det påvirker hvordan man arbeide lokalt med innholdet i rammeplanen. Våre medlemmer oppgir at det er liten tid til å jobbe med støttemateriell og ressurser som er utviklet til arbeidet med rammeplanen, når det ikke settes av tid til dette arbeidet i ukeplanene. 

Derfor arbeider Fagforbundet for å synliggjøre og styrke bemanningen i SFO. Funnene i rapporten vil derfor bli brukt i vårt yrkespolitiske arbeid i samarbeid med nasjonale og lokale myndigheter. 

Tilbakemeldingen fra våre medlemmer er at de opplever innføringen av gratis kjernetid, har gitt de flere barn med ikke nok ansatt. Dette har gjort arbeidet med å implementere rammeplanen vanskeligere. Rammeplanen kom under pandemien, og det har ikke vært satt av mye tid til verken planlegging eller kompetanseheving for de ansatte. Derfor er de glad for at rapporten påpekes dette. De får støtte fra forskerne, om at myndighetene må se nærmere på om  kompenseringen for gratis kjernetid faktisk sikrer et godt SFO-tilbud, eller om det forsterker SFO som en oppbevaringsplass og motarbeider rammeplanens intensjoner.

Fagforbundet arbeider for at barn med behov for tilrette-legging også får ekstra ressurser i SFOtiden.

Rammeplanen krever at SFO skal være en inkluderende arena, bidra til å danne fellesskap der alle barn kan delta og få en opplevelse av å høre til. SFO skal bidra til at barn opplever likeverd, sosial tilhørighet og sosialt fellesskap med andre barn og med personalet.

Dette vil kreve nok ansatte og Fagforbundet forventer at barn med behov for  tilrettelegging i undervisningstiden får med seg ressursene i SFO-tiden. Dette må være på plass om man ønsker at alle barn skal oppleve å bli inkludert i lek og tilrettelagte aktiviteter.

I rapporten kommer det fram at de ansatte  er bevisst på at aktivitetene som gjennomføres i SFO, skal være inkluderende og fremme selvbilde og mestring. Dette arbeidet hadde vært enklere om barn kunne fått med seg sine ekstraressurser i SFO-tiden. Barn som har 1:1 oppfølging i undervisningstiden, vil trenger denne ressursen i SFO-tiden. 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?