Til hovedinnhold

Fagforbundet mener; flere barn i SFO - må gi flere ansatte

Flere barn må gi flere ansatte

Flere barn må gi flere ansatte (Foto: Mostphotos)

Regjeringen foreslår utvidelse av moderasjonsordningen om 12 timer gratis SFO for 1. og 2. trinn, slik at ordningen også omfatter 3. trinn fra skoleåret 2024-2025.

21.03.2024 av Yrkesseksjonsstyret
Sist oppdatert: 21.03.2024

Skolefritidsordningen er regulert i gjeldende opplæringslov (oppll.) § 13-7. Etter bestemmelsen plikter kommunene å ha et tilbud om SFO før og etter skoletid for 1.–4. trinn, og for barn med særskilte behov på 1.–7. trinn. Bestemmelsen gir imidlertid ikke barna rett til en plass i SFO.

I ny opplæringslov er skolefritidsordningen regulert i § 4-5, men innholdet i nåværende § 13-7 er videreført. I dette høringsnotatet viser vi primært til gjeldende opplæringslov og forskrift ved beskrivelse av regelverket, men foreslåtte endringer er basert på forslag til forskrift til ny opplæringslov.

Hvilke regler kommunen har for inntak, opptaksperiode og oppsigelse av SFO-plass skal fastsettes i vedtektene, jf. nåværende oppll. § 13-7 tredje ledd bokstav c, i form av en lokal forskrift.

Om gratis SFO på 1, 2 og 3. trinn

Regjeringen foreslår en utvidelse og en endring i forslag til ny forskrift til opplæringsloven som bestemmer at kommunen plikter å tilby elever på 1, 2 og 3. trinn 12 timer gratis SFO hver uke.

Det er tilstrekkelig at eleven har SFO-plass og er elev på 1, 2 eller 3. trinn for å bli omfattet av ordningen. Det skal ikke stilles krav om at andre vilkår skal være oppfylt.

Ordningen skal gjelde uavhengig av om eleven har et heltids- eller deltidstilbud i SFO, og kommunen kan ikke kreve oppholdsbetaling for SFO der foreldrene bare ønsker å benytte seg av det tilbudet som er gratis.

 

Finansiering og moderasjonsordninger

Kommunene kan kreve at utgiftene til SFO dekkes gjennom foreldrebetaling, jf. oppll. § 13-7 femte ledd, jf. tredje ledd bokstav e. Det er ikke innført en makspris for SFO, og det er opp til kommunen å fastsette hvor mye en plass koster. Det er imidlertid selvkostbegrepet som skal legges til grunn, som vil si at foreldrebetalingen er begrenset til å dekke kommunens utgifter.

Fra skoleåret 2022–2023 ble det innført en ordning med 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn, og for skoleåret 2023-2024 ble ordningen utvidet til 2. trinn. Kommunen skal gi foreldrene tilbud om å fordele de 12 timene på alle dagene kommunen til vanlig har et tilbud om SFO, så langt det er praktisk mulig.

Moderasjonsordningene skal gjelde for den/de skolefritidsordningene kommunen velger å benytte for å oppfylle plikten etter oppll. § 13-7. Det betyr at der kommunen velger å benytte seg av private for å oppfylle plikten til å ha et tilbud om SFO, vil slike SFO også omfattes av moderasjonsordningene.

Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme hvordan de vil organisere SFO-tilbudet ut over kravene som er fastsatt i loven og forskriften. Kommunene står derfor fritt til å tilby gratis SFO i hele oppholdstiden, eller ha andre moderasjonsordninger i tillegg til de som er fastsatt i forskriften.

Tilsyn og regelverk

Det er kommunen som fører tilsyn med private SFO-er, mens det er staten som fører tilsyn med kommunale SFO-er. SFO-tilbudet reguleres av opplæringsloven og lokale vedteker, vedtatt av kommunestyret (eier). 

Fagforbundets høringssvar:

Fagforbundet støtter forslaget om utvidet moderasjonsordningen også skal omfatte elever på 3. trinn. Men Fagforbundet forventer at en økning på antall barn, må sikre flere ansatte og større arealer.

Forskning fra NTNU Samfunnsforskning viser at mindre penger fra foreldrebetaling kan føre til færre ansatte. Forskningen viser også en usikkerhet om hvor de statlige kompensasjonene er blitt av i kommunene.

Erfaringene fra våre medlemmer er at de lokale bemanningsnormene har gitt flere barn per ansatt.

Statlig kontroll over midlene, for at de skal bli brukt for barnas beste. 

Fagforbundet savner et bedre system for å sikre at de statlige kompensasjonene kommer barna på SFO til gode, og ikke til andre kommunale tjenester. Derfor savner vi en nasjonal ordning som sikrer flere ansatte, når antall barn øker.

Barn med særskilte behov, må få ekstra midler i SFO-tiden, for at man skal kunne gi alle barn et likeverdig tilbud.

SFO har tidligere være finansiert av selvkostprinsippet, og prisen har derfor vært basert på lokale satser. Dette gjør det vanskelig å ha kontroll over, om de faktiske utgiftene for å dekke opp for moderasjonsordningen faktisk dekker alle utgiftene til SFO.

Fagforbundet ønsker et eget kapittel i ny opplæringslov om SFO

Fagforbundet hadde et krav om at i ny opplæringslov skulle ha et eget kapittel om SFO, og ikke bare en paragraf.

SFO har fått en egen rammeplan, om den skal ha noen betydning for utviklingen av tilbudet, trenger de ansatte å se dette igjen i utformingen av politikken på området.

Fagforbundet mener barna fortjener at SFO utvikler et fellesskap mellom barna og ivareta barns rettigheter til fritid og deres medbestemmelse innenfor barnekonvensjonen.  Dette vil kreve en bedre bemanning.

En viktig sak for Fagforbundet et at barn med behov for tilrettelegging i undervisningstiden også skal få de ekstra ressursene med seg til SFO-tiden.

Fagforbundet vil bevare SFOs egenart, kvalitet og innhold og at dette vil kreve en styrket bemanningen i SFO.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?