Til hovedinnhold

Nyheter

Leder har etter oppfordring fra enstemmig valgkomite sagt seg villig til å stille seg til disposisjon for gjenvalg to år.

KUNNGJØRING/PRESSEMELDING FRA VALGKOMITEEN I FAGFORBUNDET TEOLOGENE ÅRSMØTET 2024

Leder i valgkomiteen Fagforbundet teoLOgene kunngjør herved at valgkomiteen enstemmig innstiller på gjenvalg for nåværende leder Thore Wiig Andersen til årsmøtet januar 2024.

Leder Fagforbundet teoLOgene

Kommentar til forslag statsbudsjett 2023: Nødvendig fortsatt finansering, men kommunene må følge opp!

Forslaget til statsbudsjett for Den norske kirke et rammetilskudd på 2,567 milliarder kroner. Det er en endring på 5,03 prosent, sammenlignet med revidert nasjonalbudsjett for i år. Prisveksten i 2024 anslås til 3,8 %, mens den i 2023 anslås å lande på 6 %. Leder i teoLOgene Thore Wiig Andersen sier dette er helt nødvendig for at en fortsatt skal klare å opprettholde en landsdekkende folkekirke i hele landet.

Felles innlegg Fagforbundet teoLOgene og Creo:Sammen for økt fokus på annerkjennelse av faglighet i Dnk.

Det har over flere år vært debatt knyttet til manglende kirkelig rekruttering spesielt til de kirkefaglige stillingene med høyere utdanning. Det er en bekymring på tvers av de kirkefaglige profesjonene. Vi merker oss et sterkt press mot profesjonsutdanningene.

Leder og nestleder i Fagforbundet teoLOgene

Påmelding fagdag og årsmøte teoLOgene 23 og 24 januar 2024

Påmelding til fagdag og årsmøte 23 og 24 januar 2024 er åpnet nå! Nå er det allerede mulig å melde seg på fagdag og årsmøte 2024 Fagforbundet teoLOgene 23 og 24 januar 2024 i Oslo. Fagdag og årsmøte er årets høydepunkt for alle medlemmer hos oss. Fagforbundet teoLOgene markerer 25 års jubileum dette årsmøtet og det vil markeres på fagdagen. Styret i teoLOgene har satt ned en egen jubileumskomite som har jobbet med jubileumsprogrammet og det begynner å ta form. Se foreløpig program nedenfor. Etterhvert vil detakjert plan for årsmøte også legges ut. Programmet kan endres.

Leder og nestleder KM23

Pressemelding Fagforbundet teoLOgene - Kirkemøte 2023.

Her er Fagforbundet teoLOgenes kommentarer etter Kirkemøte 2023:

Leder og nestleder KM23

Fagforbundet teoLOgene på Kirkemøte 2023

I går startet Kirkemøte 2023. Fagforbundet teoLOgene er på plass ved leder i Fagforbundet teoLOgene og HTV for Fagforbundet i rDnk Thore Wiig Andersen og nestleder i foreninga Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby. Leder og nestleder vil bla møte delegater og fremme foreningens syn på viktige saksområder.

Leder Fagforbundet teoLOgene

Uttalelse til Kirkemøte 2023. Kjære Kirkemøte: Det er ikke for seint å snu i tide!

Fagforbundet teoLOgene har sett innstilling fra Kirkerådet til Kirkemøte, vedrørende kirkelig organisering. I likhet med mange andre kirkelige aktører som har talt tydelig den siste tiden, ber vi nå Kirkemøtet besinne seg og snu i tide. En må nå vise lederskap og avvise Kirkerådets innstilling.

Leder Fagforbundet teoLOgene

Solidarisk mellomoppgjør i havn

Fagforbundet og de andre LO-forbundene i kirkelig sektor har forhandlet fram et lønnsløft for de ansatte. Resultatet er på linje med oppgjørene i offentlig sektor og sikrer en god lavlønnsprofil både i felles- og menighetsrådene og i rettssubjektet Den norske kirke. 

Uttalelse over bispemøtets vedtak om beklagelse ovenfor mennesker med LHBT + identitet

En beklagelse for tidlig. Fagforbundet teoLOgene ønsker med dette å løfte fram noen problemstillinger knyttet til biskopenes ønske om å ta ansvar for den skammen, utfrysningen og urettferdige behandlingen kirkens ledelse har påført mennesker med LHBT + identitet. Selv om flere av biskopene i Den norske kirke har stått for positive holdninger for mennesker med LHBT + identitet, har andre nåværende biskoper enten tiet, eller direkte bidratt til å skape dype sår hos ansatte og medlemmer av Den norske kirke med LHBT+ identitet.

medlemskontakt og bemanning ved akutt situasjon medlemmer sommer 2023

Sommerferie står for døren. Vi vil ønske våre medlemmer en god sommer og orienterer her hvem medlemmene skal kontakte i teoLOgene sentralt, ved akutte behov i perioden 19 juni-13 august.

Leder Fagforbundet teoLOgene

Nye fremforhandlede særavtaler i rDnk

Fagforbundet har ved HTV i  rDnk Thore Wiig Andersen vært i forhandlinger med Kirkerådet. Reforhandlingen gjaldt det som tidligere het Særavtale om virkemidler ved flytting, omstilling og rekruttering (endringsavtalen) i rDnK, da avtalen ble sagt opp våren 2023. Tirsdag 23 mai 2023 kom partene til enighet om tre nye særavtaler som erstatter denne gamle avtalen. Særavtale om rekrutteringstillegg. Særavtale om virkemidler ved omstilling, endring og nedbemanning. Særavtale om flyttegodtgjørelse for prester.

Leder og nestleder i Fagforbundet teoLOgene

Høringssvar Høring om revidert plan for kirkelig undervisning og læring

I vedlegget finner du høringsvar fra Fagforbundet teoLOgene sendt til Kirkerådet 12.5.23: Høring om revidert plan for kirkelig undervisning og læring. Er det spørsmål til høringssvaret kontakt leder Thore Wiig Andersen leder@teologene.no/tlf.97692250

Leder Fagforbundet teoLOgene

Felles satser for tilleggslønn i Den norske kirke

Etter fjorårets tariffoppgjør satte riksmekleren ned en nemd for å fastsette nye felles tilleggssatser for alle ansatte i den norske kirke.

Leder og nestleder i Fagforbundet teoLOgene

En differensiert landsdekkende avskrivningsordning, for å sikre et landsdekkende faglig kompetent presteskap fremover? 

Utfordringen knyttet til rekruttering til kirkelige stillinger er fortsatt stor, og det utdannes fortsatt altfor få i forhold til behovet. Særlig de vigslede stillingene er utfordrende. Den norske kirke har lagt frem gode rekrutteringsplaner som følges systematisk opp, men rammevilkår knyttet til økonomi, snakkes det etter vårt syn for lite om. 

Leder Fagforbundet teoLOgene

Påskehilsen 2023 fra leder i Fagforbundet teoLOgene

Kjære kamerater og medlemmer. Påskehøytida nærmer seg. Vi har bak oss en hektisk og begivenhetsrik fagforeningstid. Sist gang en del av oss traff hverandre var på fagdag og årsmøte 24 og 25 januar. Jeg ser tilbake på gode dager, der vi traff hverandre, hadde fint faglig og sosialt fellesskap. Fagforeningshverdagen går sin gang, og også kirkeåret.

Leder og nestleder i Fagforbundet teoLOgene

1.GANGS KUNNGJØRING: FAGDAG OG ÅRSMØTE FAGFORBUNDET TEOLOGENE 2024 BLIR TIRSDAG 23 OG ONSDAG 24 JANUAR 2024 I OSLO

Styret i Fagforbundet teoLOgene vedtok i sitt styremøte 7.mars 2023 at fagdag og årsmøte for Fagforbundet teoLOgene blir tirsdag 23 og onsdag 24.januar 2024.

Leder Fagforbundet teoLOgene

Tre høringssvar fra Fagforbundet teoLOgene, vedtatt styremøte 7.mars 2023

På styremøte i Fagforbundet teoLOgene 7.mars 2023 ble det vedtatt tre ulike høringssvar som ble sendt til kirkerådet.

Leder og nestleder i Fagforbundet teoLOgene

Uttalelse: La oss løfte frem de ulike tjenestenes egenart som nødvendig utfyllende til hverandre heller enn konkurrerende!

Bispemøtet har fattet vedtak angående å bruke ordet «vigsle» prester til tjeneste og ikke «ordinere». Diakonen Eiliv Erikstein uttrykker glede over dette i Vårt land og feirer med marsipankake.  (Vårt Land, 27.02.23). Det er mye en kan si om dette. Vi oppfatter ikke Erikstein som representant for Det Norske Diakonforbund i sine uttalelser. Fagforbundet teoLOgene unner alle våre gode diakonkolleger glede og marispankakefeiring. Samtidig har vi et behov, siden Erikstein synes å tilsløre faktiske forhold, å komme med noen synspunkter på både vedtaket i bispemøtet og Eriksteins fremstilling av saken.

Leder og nestleder i Fagforbundet teoLOgene

Fagforbundet teoLOgene roper varsko om prestetjenesten

Fagforbundet teoLOgene roper varsko for prestetjenesten Under årsmøtet til Fagforbundet teoLOgene denne uka ble det vedtatt en uttalelse om den økonomiske situasjonen i landets bispedømmer.

Nytt styre teoLOgene 2023.
Fra venstre pensjonist tillitsvalgt Elling Erichsen, nestleder Andreas Alexander Nordvang Sandvold -Fosby, kasserer Anders Helset Eriksen , opplæringsansvarlig Ole Jens Hovda, leder Thore Wiig Andersen, vara til styre Toril Bull-Njaa Larsen, styremedlem Gjøa Kristine Aanderaa og styremedlem Audhild Kaarstad .
Styremedlem Jan-Fredrik Laskerud og 
2.vara til styret Liv Arnhild Romsaas var ikke tilstede da bildet ble tatt. Ungdomstillitsvalgt blir supplert styre seinere.

Årsmøtet 2023 er ferdig. Alt som ble vedtatt kan en lese her, se vedlegg

Her finner du årsmøtevedtatte dokumenter årsmøte Fagforbundet teoLOgene 2023; handlingsplan og uttalelser.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?