Til hovedinnhold

Innlegg:Hvilken rolle skal fagteologien ha i fremtidens kirke?

Fagforbundet teoLOgene skal være en fagforening for alle som jobber som prester i Norge. Det er blitt flere ulike veier til prestetjeneste og vi anerkjenner viktigheten av dette. Vi trenger et mangfold for å dekke bemanningsbehovet som følge av prestemangel. Mange av de som nå arbeider som prester uten en cand.theol grad bidrar med sin kompetanse og erfaring for at folkekirken skal bestå.

12.03.2024
Sist oppdatert: 12.03.2024

Det er store rekrutteringsutfordringer for Dnk. Vi risikerer å stå overfor en situasjon der folkekirken bygges ned på grunn av manglende rekruttering. Fagforbundet teoLOgene mener det er viktig å ansvarliggjøre arbeidsgiver slik at de følger Dnks standpunkt om at cand.theol skal være hovedveien til prestetjeneste. Det vil være viktig å sende signaler til de som nå har påbegynt et langt studium, at deres faglighet blir verdsatt og at den er ønsket av arbeidsgiver, når de er ferdig utdannet cand.theol.

Som fagforening skal vi kjempe for alle prester lønns- og arbeidsvilkår, også prester uten cand.theol. Men vi er urolige for at utviklingen vil bidra til at færre søker seg til profesjonsstudiet. Det må tas sterkere grep for at teologistudiet skal bli mer attraktivt å søke seg til og fullføre.

Vi opplever også sterk uro blant mange medlemmer som er prester i Dnk over at deres faglighet og lange erfaring som prest, sidestilles andre yrkesgrupper med annen faglig bakgrunn. Det oppleves som at teologiens rolle i Dnk står på spill.

I et kunnskapssamfunn forventes en dypere teologisk kunnskap hos prester både i forkynnelse og i møte med menneskers søken etter dype teologiske svar. Fagforbundet teoLOgene mener at cand.theol utdannelsen gir en faglig tyngde og modenhet, som kan gi styrke til å stå i prestetjenesten uavhengig av alder og livssituasjon.

Alle som tar et nytt karrierevalg i voksen alder og ønsker å gjøre prestetjeneste er et viktig supplement og gir viktige erfaringer, til prestetjenesten. For de fleste blir dette en tjeneste på slutten av yrkeskarrrieren. Slik rekrutteringskrisen er nå, trenger vi flere yngre prester som ser for seg en livslang tjeneste i Dnk.

Alle som jobber som prest i Dnk skal ha gode arbeids- og lønnsvilkår, uavhengig av utdanning. Vi mener at cand.theol-studiet som grunnleggende for prestetjeneste må verdsettes mer enn i dag. Det vil være naturlig å differensiere prestetjeneste lønnsmessig ut fra utdannelse. På samme måte som det i dag gjøres blant våre kolleger som kantorer og organister, kateketer og trosopplærere. Fagforbundet teoLOgene har vedtatt at vi ønsker en differensiert lønnspolitikk der fullført cand.theol skal lønne seg.

I ordinasjonen lover en «selv av hjertet å legge vinn på å leve etter Guds ord, og i studium og bønn trenger dypere inn i de hellige skrifter og den kristne tros sannheter.» Ordinanden vil gjøre dette med troskap, ved den nåde Gud vil gi en. Vi mener at det er viktig at prester i Dnk har de teologiske verktøy som ordinasjonen dypest sett forutsetter.

For Fagforbundet teoLOgene

Thore Wiig Andersen

Leder

Andreas Fosby

Nestleder

For henvendelser ifm innlegget kontakt leder@teologene.no eller tlf.97692250

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?