Vi har bak oss hektiske fagforeningsdager, kuliminert i et fantastisk 25 års jubileum for Fagforbundet teoLOgene. Takk for dere som var med. Jeg får stadig tilbakemeldinger fra medlemmer at de satt stor pris på markeringen, både faglig og sosialt. Fagforbundet teoLOgene har en stolt historie; nå gjelder det å ta fremtidens kamper. Det er nok å henge fingerene i, for å ivareta våre medlemmer fremover. Vi trengst som en tydelig og klar fagforening for teologer i fremtidens kirke!

Selv ser jeg frem til en periode til, etter å ha blitt spurt av valgkomite og styre. Jeg håper å  forhåpentligvis kunne bruke min erfaring og opparbeida kompetanse innenfor fagforeningsarbeid, til å  bidra inn i de viktige, men også krevende prosessene Dnk nå står ovenfor fremover. Takk for tydelig fornyet tillit. Så har jeg vært klar på at hele foreninga nå må ta ansvar for å forberede en ny leder til årsmøtet i januar 2026. Jeg vil bidra med kompetanseoverføring. Jobben med å finne ny leder bør starte dette året. Gjerne spill inn forslag til valgkomiteen ved leder Anne Marie Nystein. 

Det er  mye å glede seg over i Dnk. På mange måter gjør Dnk meg stolt. Ikke minst gjelder det  prestetjenesten i hele landet. Det skjer utrolig mye bra arbeid lokalt, og dere står i spissen for en fantastisk innsats i møte med folk lokalt. Men så skal det heller ikke legges skjul på at det er også forhold som er krevende nå og som kan bli krevende fremover. De økonomiske utsiktene i Dnk er urovekkende, som har medført at våre tillitsvalgte allerede er inni prosesser lokalt, der arbeidsgiver må skjære ned. Mitt mantra da er å kreve at det drøftes godt med de tillitsvalgte og at vi forankrer godt  i klubbene og hos medlemmene.  Vårt mål er at den helt vitale førstelinjetjeneste, som menighetsprestjenesten er, skal skjermes mest mulig i disse prosessene. Fordi det vil gå direkte ut over folks tjenestetilbud, hvis prestestillinger inndras. I alt dette skal vi passe på at arbeidslivets regler følges og at de ansattes arbeidsmiljø ivaretas. Her kommer vi til å følge nøye med framover. Heldigvis har vi gode arbeidsrettslige ressurser å spille på i Fagforbundsfamilien. De politiske signalene ift fremtidig finansiering fra partier som H, V og Frp gir også god grunn til bekymring, så nå trengst en kollektiv dugnad for folkekirka fremover før stortingsvalgkampen. Valget har konsekvenser for Dnk som landsdekkende folkekirke. Den valgkampen har begynt nå. Jeg mener tida er moden for å be om øremerkede midler til de lovpålagte delene av prestetjenesten.

Årsmøtet vårt hadde fokus på bla styrking av rekruttering til cand.theol -studiet. Vi jobber for  å bedre alle våre medlemmers lønns og arbeidsvilkår selvsagt.  Men vi ser nå at tiden er moden for at det  må tas en kraftig offensiv for profesjonstudiet i teologi.  Det må gis bedre incitamenter for å ta et så langt studie som innebærer stort studielån og økonomisk belastning. Dette er ikke bra nok slik situasjonen er i dag.  Vi forventer at den teologiske kompetansen dette lange studiet gir verdsettes skikkelig av arbeidsgiver, som jo sier at cand.theol fortsatt skal være hovedveien til prestetjenesten i Dnk.  Dette må gjelde både lønnsmessig men også i ansettelsespraksis. Vi har derfor profilert oss på dette i offentligheten i den siste tida og er den tydeligste stemmen av prestenes fagforeninger på dette. At vi står opp for profesjonsstudiet betyr selvsagt ikke at vi ikke setter pris og anerkjenner de prester som har en annen vei.  De har masse viktig erfaring og kompetanse med seg inn i kirken. Men vi ser det er helt nødvendig for å sikre fremtidig rekruttering av menighetsprester fremover, mennesker som ser for seg  et fremtidig yrkesmessig livsløp som prest og ikke bare på slutten av et yrkesløp. Vi er og skal være den fagforeningen for teologer som tydeligst vektlegger verdien av faglighet. Og teologi er det grunnleggende fagfeltet selvsagt  i prestejobben.

Så har vi årets vakreste eventyr foran oss; tariffoppgjøret i KA, beramma til forhandlinger i juni etter planen. Våre medlemmer merker også dyrtida, mange med studielån etter mange års studier. Mange har dyrt boliglån og kanskje også store utgifter til mat og annet for barn. Vi skal ivareta hele laget ei lønn å leve av i dyrtid, men samtidig sikre et oppgjør som gir uttelling for mange år på studiebenken med tilsvarende studielån og kompetanse som må verdsettes. Særlig viktig blir det for å forhindre ytterliggere kompetanseflukt fra Dnk. Dette går fint an å holde sammen og kalles solidaritet. Det er Fagforbundets styrke; at vi ser hverandre og ikke bare meler vår egen kake. Jeg skal ikke si at jeg ser frem til lange nattetimer på kirkens hus igjen, men jeg ser frem til å kunne være med i forhandlingsdelegasjonen til Fagforbundet i KA i enda et oppgjør .

Det er heller ikke lenge til årets Kirkemøte i Trondheim i april. I år det et slags mellomår, der kanskje ikke de største sakene er på dagsorden. Men vi følger valget av ny kirkerådsleder med spenning. Vi har forventinger til at en ny kirkerådsleder særlig lytter til fagforeningene og de ansatte. Og  at ny leder har den norske modellen under huden.Særlig er vi opptatt av at Dnk fremover har en ansettelsespraksis som ivaretar alle søkeres rettssikkerhet og som gir legitimitet i samfunnet. De ansatte bør høres godt i kommende prosesser i Dnk. Jeg har håp om at dette samarbeidet med arbeidsgiver, kan utvikles enda mer enn hva vi har opplevd til nå,  både ift medbestemmelse og reell innflytelse fremover. Undertegnede vil være tilstede i Trondheim og vi følger særlig  sakene:

KM 5/24 Kirkemøtets fordeling av midler 2025 og orientering om budsjett 2024

KM 6/24 Plan for kirkelig undervisning og læring

KM 7/24 Organisasjonsutvikling - folkevalde, soknerådet og bispedømerådet

Vi vil også særlig følge med på saken: KM 13.2/24 KM 09 19 Forslag til nye fordelingsnøkler mellom bispedømmeråd for tilskudd til prestetjeneste

Når det gjelder bla sak 5/24 forventer vi at KM tar innover seg den krevende økonomiske situasjonen og gir klare styringssignaler på at lokalkirken og førstelinjetjeneste fremover må skjermes mest mulig. Kirken skjer ikke på kirkens hus men ute i lokalmenighetene, der lokalkirkens ansatte er helt avgjørende for tilstedværelsen. Vi har tidligere utfordret KM på ressursbruk. Endelig ser vi frem til behandlingen av KM 12/24 Sannhet og forsoning. Et viktig og helt nødvendig arbeid i samfunn og kirke.

Så er det snart påske. Midt i krevende tider i verden med ufred både i Midtøsten, Ukraina og andre steder. Midt inn i denne verden skal håpsbudskapet forkynnes. At dødens krefter er overvunnet. Det er godt håpsbudskap å ta med seg for oss alle.

Jeg håper dere innimellom jobbingen får tid til hvile og rekreasjon. En av de mest kjente påskesalmene i salmeboka er «Jesus lever, graven brast». Denne påskesalma er fra 1786 hvor teksten er skrevet av biskop Johan Nordahl Brun.Jeg synes den er en av de mektigste vi har. Påskens sannheter står som meislet i stein og stilistisk minner dette mye om den gamle sagadiktningen. Jeg liker godt utviklingen i salmen hvor selv naturkreftene er med på å understreke det unike som skal skje i Jesu oppstandelse: 

"Jesus lever, graven brast!

Han stod opp med guddoms velde.

Trøsten står som klippen fast:

at hans død og blod skal gjelde.

Lynet blinker, jorden bever,

graven brast, og Jesus lever"

 

VELSIGNET PÅSKE

Thore, leder