Til hovedinnhold

Åpent brev til Bispemøtet om prosterollen og arbeidsgiveransvar ovenfor kvinner i prestetjeneste fremover.

Leder i Fagforbundet teoLOgene

Leder i Fagforbundet teoLOgene (Foto: Thore Wiig Andersen)

Fagforbundet teoLOgene anerkjenner Bispemøtets uttalelse om om kvinners prestetjeneste i Den norske kirke (BM 59/20): «Den norske kirke har en forståelse av vårt læregrunnlag slik at kallet til tjenesten med Ord og sakrament gjelder både kvinner og menn.» (vedtakspunkt 1).

08.03.2024
Sist oppdatert: 08.03.2024

Som fagforening har vi særlig vært opptatt av vedtakspunkt 3 når det gjelder arbeidsgiveransvaret når det gjelder arbeidsmiljøet til kvinner i prestetjeneste:

Det er ikke teologisk meningstvang, men ulike meninger kan ikke komme til uttrykk i en praksis som vanskeliggjør andre kollegers prestetjeneste. Det er også en del av arbeidsgiveransvaret å sørge for at det er et godt arbeidsmiljø for og blant prestene. For øvrig tilhører det biskopenes tilsynsansvar å se til at det er et godt arbeidsmiljø i kirken.

Vi er glad for at biskopene har forpliktet seg på å ta opp tema om samarbeid i ordinasjonssamtale med kandidater. Biskopene har forpliktet seg på å ta dette opp i ordinasjonsamtaler med kandidater til ordinasjon. Der skal kandidatene forplikte seg på samarbeid med alle ordinerte prester (vedtakspunkt 6).

Forskjell på arbeidsgiverrolle som prost og ansatt menighetsprest.

Biskop er ansvarlig for ordinasjon av prester til tjeneste i Dnk. Biskop tar ansvaret for rett kall til prest. Prosten skal i det daglige følge opp biskopens tjenesteutøvelse og er forpliktet på samme mål og strategier som fastsatt av virksomhet, også tjenesten som gjelder både kvinner og menn. For oss i Fagforbundet teoLOgene vil det derfor være uholdbart å fortsette i en situasjon i Den norske kirke der arbeidsgiverrepresentanter som prosten er, står for standpunkter som i praksis undergraver de målene og strategiene som virksomheten har fastlagt, når det gjelder likeverdig prestetjeneste for kvinner og menn.

Det hviler et særskilt ansvar for arbeidsgiverrepresentanter å ivareta Arbeidsmiljølovens bestemmelser ift et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøloven sier også at arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivareteas . Målbærer en prost standpunkter som setter spørsmål ved kvinners prestetjeneste, vil det etter vårt syn innebære en uholdbar situasjon, der arbeidstaker det gjelder opplever utrygghet ift om virksomheten faktisk står bak deres prestetjeneste. Slik kan vi ikke ha det lenger. Fagforbundet teoLOgene mener derfor at vi nå er ved et punkt der vi ikke lenger kan ha en situasjon der arbeidsgiverrepresentanter skaper slik usikkerhet for sine ansatte. Derfor mener vi at det nå bør settes krav til at en anerkjenner kvinners rett til prestetjeneste i slike ledende arbeidsgiverstillinger i Dnk.

Med andre ord må det stilles andre krav til proster som ansettes som arbeidsgiverrepresentanter enn til prester når det gjelder standpunkt angående kvinners prestetjeneste. Alle ansatte forplikter seg på samarbeid med kolleger. Men når det gjelder arbeidsgiverrolle, så må vi nå komme der at prester som er kvinner føler seg trygg på at arbeidsgiver støtter de i den tjenesten de er satt inn i og den stillingen de er ansatt i. Fagforbundet teoLOgene mener det her ikke kan være rom for tvetydighet lenger. Det må bli slutt på denne belastningen for kvinner i prestetjeneste og det er på tide nå å sikre deres rett til et godt psykososialt arbeidsliv. Arbeidsmiljøundersøkelser viser med klarhet viktigheten av dette i Dnk.

Fagforbundet teoLOgene ber derfor Bispemøtet om at prester som ikke kan si tydelig ja til kvinners prestetjeneste ikke lenger ansettes som proster. Vi avventer svar på hvordan Bispemøtet ser på dette fremover.

For Fagforbundet teoLOgene

Thore Wiig Andersen

Leder

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?