Til hovedinnhold

Nyheter

Energikrisa må løses med sterkere styring og jevnere fordeling

Russlands invasjon av Ukraina har skapt stor menneskelig lidelse, men den har også bidratt til energikrisa som nå rammer hele vår verdensdel. Landsstyret peker i sin uttalelse på at det er riktig å reformere, men ikke avvikle, strømmarkedet.

Stopp avskiltingen av fagarbeidere og assistenter i barnevernet

Fagforbundets landsstyre er sterkt kritisk til at det nå stilles krav til universitets- og høyskoleutdanning for å arbeide i sentrale velferdstjenester.

Lagarbeid får oss gjennom krisene

Klimakrise, krig og post-koronatid: Norge og Europa møter nå nye og krevende utfordringer framover. Fagforbundets landsstyre mener det internasjonale arbeidet for fred og nedrustning må forsterkes. Samtidig må vi styrke det nasjonale lagarbeidet for å få Norge gjennom krisene.

Stans krigen i Ukraina

Fagforbundet fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina. Angrepet er et klart og alvorlig brudd på folkeretten og Ukrainas suverenitet. Fagforbundets landsstyre støtter kravet om en fredelig løsning og en umiddelbar stans i Russlands militære angrep.

Norge trenger en varm økonomisk politikk

Fagforbundets landsstyre er bekymret for hvordan strømkrisa rammer dem som har minst i Norge og vanlige arbeidsfolk. Skyhøye strømpriser gjør at mange frykter at de ikke får pengene til å strekke til. De som har minst fra før, blir hardest rammet av strømkrisa. Det skal ikke være slik at familier i Norge skal fryse om vinteren fordi de må spare på strømmen. Norge har en solid økonomi, som nå må brukes til å sikre at folk klarer å betale strømregningene.

Stendi-saken viser at regjeringen må rydde opp i arbeidslivet

Fagforbundets landsstyre mener at Stendi-saken viser at det er behov for en storopprydding i den private velferdsbransjen, men også i andre deler av arbeidslivet.

De som rammes av koronakrisa må få mer hjelp

Den alvorlige smittesituasjonen og raske spredningen av omikron-varianten av koronaviruset, gjør det helt nødvendig å sette i verk tiltak som begrenser smitten. Fagforbundet er fornøyd med at regjeringa forstår alvoret i situasjonen, noe de nye koronareglene og støttetiltakene for næringslivet viser.

Fagforbundets ni krav til ny regjering

Fagforbundet forlanger en rødgrønn flertallsregjering, og stiller tøffe politiske krav til både regjeringsplattformen og høstens statsbudsjett. – Våre medlemmer forventer tydelige endringer i Norge, sier Mette Nord. Her er de ni kravene Fagforbundet stiller.

Fagforbundet krever vurdering av sikkerheten ved Nav-kontorene

Fagforbundets landsstyret krever en ny vurdering av sikkerhetstiltakene ved de lokale Nav-kontorene, etter den dypt tragiske hendelsen ved Nav Årstad i Bergen hvor en kvinnelig ansatt ble drept.

Fagarbeidere for framtiden

I ei tid med stadig sterkere krav til arbeidstakerne og deres kompetanse, maner Fagforbundet politikerne og arbeidsgiverne i offentlig sektor til å anerkjenne fagarbeiderne som viktige og likeverdige ansatte i arbeidet med velferdsstatens tjenester.

Israel må betale for gjenoppbyggingen av Gaza

Fagforbundets landsstyre oppfordrer den norske regjeringa til å ta en aktiv rolle for å stille Israel økonomisk ansvarlig for de massive ødeleggelsene som har rammet sivile, infrastruktur og offentlige tjenester under Gazakrigen i mai.

Fagforbundet protesterer mot undergraving av særaldersgrensene

Mandag 7. juni vedtok Stortinget endringer i regelverket for særaldersgrenser som i realiteten vil bety at retten til å gå av tidlig for yngre arbeidstakere med farlige eller fysisk krevende yrker kan forsvinne. Landsstyret i Fagforbundet mener dette både er et svik og et løftebrudd.

Norge trenger en bedre rusreform

Fagforbundets landsstyre mener det er på høy tid at det gjennomføres en rusreform i Norge. En slik reform må først og fremst sikre at mennesker med alvorlige rusproblemer møtes med helsehjelp, ikke straff.

Fare for kutt i velferdstjenestene

I disse dager avslutter kommunene budsjettbehandlingen som skal sikre tilbudet i barnehager, skoler, SFO og helse- og omsorgstjenester. Kommunene sliter med å vedta budsjett som ivaretar lovpålagte oppgaver, samtidig som Stortinget gir dem nye oppgaver. Rammene er så trange at det er usikkerhet knyttet til nedbemanning, og en hard prioritering av hvilke tjenester som må kuttes.

Fagforbundet krev at Mustafa Hasan må få bli

Etter nyttår skal 18 år gamle Mustafa Hasan sendast ut av Norge. Fagforbundet meiner at grunnen til dette er at Norge har ein for streng innvandringspolitikk, som ikkje blir praktisert på ein skjønnsam måte. I denne saka har det vorte lagt for lite vekt på menneskelege omsyn, og for stor vekt på såkalla innvandringsregulerande omsyn.

Trygdeoppgjøret: Uretten mot pensjonistene må rettes opp

Fagforbundet mener at pensjonistene på sikt må sikres medbestemmelse i trygdeoppgjøret. Dette kan gjøres gjennom etablering av en forhandlingsrett, der reguleringen av pensjon er ett av temaene.

Høyre og NHO angriper velferdstjenestene og de ansatte

Fagforbundets landsstyre reagerer kraftig på Høyres og Næringslivets Hovedorganisasjons angrep på offentlig sektor og offentlig ansatte. I NHOs rapport «Neste trekk - veikart for fremtidens næringsliv» kreves det kutt i offentlig sektor og velferdstjenestene, flere midlertidige ansettelser, økt privatisering og lavere skattenivå.

Velferdstjenestene må trygges i ei usikker tid

Konsekvensene av koronakrisa vil prege det norske samfunnet i lang tid framover. Fagforbundets landsstyre krever at regjeringa og Stortinget omgående øker bevilgningene til kommunene for å sikre velferdstjenestene.

Fagforbundet støttar arbeidet for Moria-flyktningane med 100 000 kroner

Fagforbundets landsstyre meiner Norge må hjelpe fleire av flyktningane i Moria-leiaren, og løyver 100.000 kroner til arbeidet organisasjonen Dråpen i havet driv i Hellas.

Helsejournalløsningen Akson må kvalitetssikres

Fagforbundets landsstyre krever at regjeringen sørger for at den felles kommunale journalløsningen Akson blir kvalitetssikret gjennom en offentlig høring.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?