Til hovedinnhold

Nyheter

Fra Gaza.

Israel må betale for gjenoppbyggingen av Gaza

Fagforbundets landsstyre oppfordrer den norske regjeringa til å ta en aktiv rolle for å stille Israel økonomisk ansvarlig for de massive ødeleggelsene som har rammet sivile, infrastruktur og offentlige tjenester under Gazakrigen i mai.

Mange trenger hjelp når strømprisene går til værs.

Norge trenger en varm økonomisk politikk

Fagforbundets landsstyre er bekymret for hvordan strømkrisa rammer dem som har minst i Norge og vanlige arbeidsfolk. Skyhøye strømpriser gjør at mange frykter at de ikke får pengene til å strekke til. De som har minst fra før, blir hardest rammet av strømkrisa. Det skal ikke være slik at familier i Norge skal fryse om vinteren fordi de må spare på strømmen. Norge har en solid økonomi, som nå må brukes til å sikre at folk klarer å betale strømregningene.

En pensjon å leve av1. mai demonstrasjon 2014Sarpsborg

Fagforbundet sier nei til pensjonskutt for uføre

Fagforbundets landsstyre ber regjeringa om å ikke gjøre alderspensjonen til uføre enda dårligere. Statsråd Anniken Haugli har varslet at hun vil fjerne skjermingsregelen for dem som er født i 1955 eller senere.

Fagforbundet vil ha en grønnere og distriktsvennlig vegpolitikk

Fagforbundets landsstyre mener det er nødvendig å legge om bruken av penger til vegformål. Trygge og gode veger er en forutsetning for at det skal være mulig å leve, bo og jobbe i alle deler av landet vårt. Barn og unge skal kunne reise trygt til og fra skolen på lokale og regionale veger. Næringslivet trenger å få transportert produktene sine trygt og effektivt, og yrkessjåfører skal kunne gjøre jobben sin uten at de setter liv og helse i fare.

Viktige seire i Stortinget

Ved stortingsvalget 2017 gikk de borgerlige partiene tilbake og mistet åtte stortingsrepresentanter. Valgresultatet var uttrykk for misnøye med den politiske kursen Solberg-regjeringen har ført. Det er derfor riktig av det nåværende stortingsflertallet å finne sammen om en alternativ kurs i viktige spørsmål.

Illustrasjonsfoto:

Fagforbundet sier foreløpig nei til EUs tredje energipakke

Regjeringen Solberg går inn for at Norge tilslutter seg EUs tredje energipakke. Det vil bety norsk deltagelse i ACER, som er EUs samarbeidsorgan for reguleringsmyndighet innen energi, men uten stemmerett. En eventuell tilslutning kan få stor innvirkning på norsk energipolitikk og det er knyttet stor usikkerhet til konsekvensene.

Kampen mot arbeidslivskriminalitet må intensiveres

Arbeidsmarkedskriminalitet har hittil vært mest vanlig i byggenæringen, utelivsbransjen, transportnæringen og bilpleiebransjen. Fagforbundet ser med bekymring på hvordan useriøse og kriminelle aktører nå etablerer seg i offentlig sektor.

Skreifiske fra sjark i Lofoten (Ill.foto)

Vil ha en ny og framtidsretta nordområdepolitikk

Det første tiåret med nordområdepolitikk har hatt et ensidig fokus på næringsutvikling og naturvitenskap. Det neste tiåret må i langt sterkere grad ta for seg den sosiale dimensjonen. Folk og samfunn er bærebjelken i nord.

Illustrasjonsbilde fra stortingsvalget i 2013. Fagforbundets medlemmer viser stemmemuskelen.

En sterk fagbevegelse gir mindre forskjeller

Sterke fagforeninger og kollektive, nasjonale tariffavtaler har vært en grunnpilar i det norske arbeidslivet og den norske velferdsmodellen. Derfor trenger vi et nytt politisk flertall som jobber med fagbevegelsen, ikke mot oss.

Bildet viser en mor og et lite barn som står utenfor et telt laget at tepper og pinner.

Tid for internasjonal solidaritet

Verdens befolkning har de siste årene møtt mange felles kriser. De internasjonale krisene har forsterket hverandre, noe som særlig har rammet de mest sårbare.

Fagforbundet støttar arbeidet for Moria-flyktningane med 100 000 kroner

Fagforbundets landsstyre meiner Norge må hjelpe fleire av flyktningane i Moria-leiaren, og løyver 100.000 kroner til arbeidet organisasjonen Dråpen i havet driv i Hellas.

Vi må bekjempe arbeidsledigheten

Landsstyret i Fagforbundet mener at samfunnets viktigste oppgave nå er å få folk tilbake i arbeid. Nedstenginga av Norge har gitt rekordhøy arbeidsledighet. Selv om flere har kommet i jobb etter gjenåpninga, er fortsatt over 340 000 nordmenn helt eller delvis arbeidsledige.

Illustrasjon

Regjeringa må sikre velferdstenestene

Landsstyret i Fagforbundet meiner regjeringa har ansvaret for at helse- og velferdstenestene no står i fare for å bli svekte. Det er i første rekke kommunane og fylkeskommunane som driv velferdstenestene som vi alle nyt godt av, og koronakrisa har gitt dei ekstrautgifter på mange milliardar kroner.

Uttalelse: Lær av helseskandalene!

Fagforbundets landsstyre mener lærdommen fra helseskandalene er at helsetjenestene bør eies, finansieres og drives av det offentlige.

Fagforbundsleder Mette Nord med hele landsstyret, samla for siste gang for landsmøtet åpner 16. oktober.

Fagforbundet krever organisert arbeidsliv

Fagforbundet jobbet for regjeringsskifte. Medlemmene og norske arbeidstakere hadde vært tjent med en regjering som jobber for faste og hele stillinger, en styrket arbeidsmiljølov og et tryggere arbeidsliv. Kampen for arbeid til alle og arbeidstakernes rettigheter fortsetter, fagbevegelsen må bare stå på enda mer.

Den 832 km lange og noen steder 8 meter høye muren er ferdigstilt.

Fagforbundet oppfordrer til internasjonal handelsboikott av Israel

Fagforbundet støtter boikott, de-investeringer og sanksjoner som et ikke-voldelig, legitimt politisk virkemiddel, og som en solidaritetshandling med palestinere.

Stopp sulteforinga av samisk kultur

For andre år på rad presenterer regjeringa et budsjett hvor det i praksis kuttes i støtten til samiske formål.

De med minst må få mest.

Tariffuttalelse 2023: Hele laget skal ha økt lønn

Hele Norge merker økte priser og økt rente, men de med lave inntekter blir hardere rammet enn dem med høye inntekter. Derfor krever Fagforbundet at hele laget av arbeidstakere skal få økt lønn i årets lønnsoppgjør, samtidig som de som har minst, må få mest.

Fare for kutt i velferdstjenestene

I disse dager avslutter kommunene budsjettbehandlingen som skal sikre tilbudet i barnehager, skoler, SFO og helse- og omsorgstjenester. Kommunene sliter med å vedta budsjett som ivaretar lovpålagte oppgaver, samtidig som Stortinget gir dem nye oppgaver. Rammene er så trange at det er usikkerhet knyttet til nedbemanning, og en hard prioritering av hvilke tjenester som må kuttes.

Illustrasjon.

Fagforbundet krev at Mustafa Hasan må få bli

Etter nyttår skal 18 år gamle Mustafa Hasan sendast ut av Norge. Fagforbundet meiner at grunnen til dette er at Norge har ein for streng innvandringspolitikk, som ikkje blir praktisert på ein skjønnsam måte. I denne saka har det vorte lagt for lite vekt på menneskelege omsyn, og for stor vekt på såkalla innvandringsregulerande omsyn.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?