Til hovedinnhold

Fagforbundet vil snu nederlag til seier

Glimt fra kommunevalgkampen 2023.

Glimt fra kommunevalgkampen 2023. (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundets landsstyre er skuffet over at valgresultatet viser at høyresida får makta i svært mange kommuner over hele landet. Samtidig er Fagforbundet bekymret over den lave valgdeltakelsen ved kommune- og fylkestingsvalget, og over at valgkampen har vært preget av politiske skandaler knyttet til habilitet og private pengeplasseringer.

20.09.2023 av Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre
Sist oppdatert: 21.09.2023

Fagbevegelsen må være selvkritisk

Det norske folkestyret bygger på at innbyggerne tar del i styringen av samfunnet gjennom deltakelse i valg. Derfor er det et demokratisk problem av bare 62,5 prosent av innbyggerne brukte stemmeretten ved årets valg. Det er bekymringsfullt at deltakelsen var særlig lav i typiske arbeiderstrøk. Vi vet fra tidligere at akademikere og folk med høy lønn stemmer i større grad enn fagarbeidere og andre grupper med lavere inntekter. Dette er en utvikling vi må snu.

Fagbevegelsen er et politisk redskap for våre medlemmer og vi skal være en pådriver for at arbeiderklassen går og stemmer. Valgresultatet tyder på at mange av Fagforbundets og fagbevegelsens medlemmer ikke har brukt stemmeretten i år. Derfor er det avgjørende at fagbevegelsen går grundig gjennom årets valg, for å finne ut hvorfor vi ikke har klart å bidra til at flere har stemt. Det må være en bred og selvkritisk gjennomgang, hvor vi ser på politikken vår, det fagligpolitiske arbeidet, hvordan vi når ut til medlemmene våre og gjennomføringen av valgkampen.

Truer velferden og lønns- og arbeidsvilkår

Etter årets valg står høyresida igjen som vinnere, og de vil overta makta i mange av landets kommuner og fylkeskommuner. Fagforbundet frykter at medlemmene våre vil bli rammet av at det vil bli ført mer høyrepolitikk de neste fire årene. Høyresida gikk til valg på å redusere kommunenes skatteinntekter, og i svært mange kommuner har de varslet privatisering av velferdstjenestene. Det vil føre til dårligere velferdstjenester og true lønns- og arbeidsvilkårene til mange av Fagforbundets medlemmer. Høyre har lovet å holde skattenivået i kommunene nede, men de har ikke gitt noe tydelig svar på hvordan velferdstjenestene skal finansieres.

Norske kommuner og fylkeskommuner vil ha store utfordringer i åra framover: Eldreomsorgen må styrkes, samtidig som det allerede i dag er mangel på helsepersonell. Det er behov for styrket bemanning, utvikling av nye tilbud og bedret etter- og videreutdanning for de ansatte. Kommunene må stå klare til å ta imot flere som flykter fra krigen i Ukraina, og sørge for at disse får tilbud om skole, barnehage, bolig, språkopplæring og jobb. Prisstigning og renteutvikling gjør at det blir dyrere å drive kommunene. Samtidig vet vi at det er et stort vedlikeholdsetterslep i vann- og avløpssektoren, noe årets flommer og ras har vist oss.

Kommunene trenger økte inntekter for å løse disse oppgavene. Derfor er Fagforbundet bekymret for at høyresidas skattekutt vil bety velferdskutt i kommunene.

Vil kjempe mot privatisering

Fagforbundet har dårlige erfaringer med privatisering og konkurranseutsetting, som høyrepartiene nå vil gjennomføre mange steder. Medlemmer som har gått fra å være ansatt i kommunen til å bli ansatt i en kommersiell virksomhet, har både blitt hengende etter i lønnsutviklingen og fått dårligere pensjonsvilkår. Vi har også sett at eiere av kommersielle velferdsselskaper har tatt ut stor profitt fra drift av offentlige velferdstjenester. Dette er velferdskroner som skulle gått til brukerne av tjenestene.

Fagforbundet har merket oss at Høyre gjennom valgkampen har garantert at ansatte ikke skal tape på å bli konkurranseutsatt. Verken lønn eller pensjon skal bli dårligere enn ved kommunal drift, har partiet lovet. Nå gjør Fagforbundets tillitsvalgte og medlemmer seg klare til å kjempe mot privatisering. Vi vil samtidig holde Høyre ansvarlig for å innfri løftet om at ingen av våre medlemmer skal få dårligere lønns- og pensjonsvilkår ved privatisering. Det krever innsats fra hele organisasjonen.

Skal bidra til valgseier i 2025

Kommunevalget i 2023 var et sviende nederlag for Fagforbundet og våre allierte. Fagforbundet vil spille en aktiv rolle for at å gjenreise krafta til arbeiderbevegelsen og de rødgrønne partiene. Skal vi lykkes med det, må vi ha de politiske svarene på problemene som vanlige folk opplever. Fagforbundet vil bidra til å utvikle politiske løsninger som engasjerer våre mer enn 400 000 medlemmer, og som får dem til å bruke stemmeretten. Slik skal vi gjøre vårt for at det blir rødgrønn seier ved valget i 2025.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?