Nyheter

Ambulansetjenesten må styrkes

Fagforbundets landsstyre er bekymret for en svekket beredskap i de akuttmedisinske tjenestene. Vi reagerer på at tilbudet ved våre lokalsykehus er under press, behandlingstilbud blir sentralisert og avstanden til riktig sykehus øker.

Stopp lønnstyveriet!

Landsstyret i Fagforbundet mener det er gledelig at økningen av sosial dumping i byggebransjen ser ut til å ha stoppet opp. Samtidig er vi bekymret over at sosial dumping sprer seg til andre bransjer og sektorer. Dermed fortsetter lavlønnskonkurransen, som fører til utnytting av arbeidsfolk og økt ulikhet i Norge.

Viktige seire i Stortinget

Ved stortingsvalget 2017 gikk de borgerlige partiene tilbake og mistet åtte stortingsrepresentanter. Valgresultatet var uttrykk for misnøye med den politiske kursen Solberg-regjeringen har ført. Det er derfor riktig av det nåværende stortingsflertallet å finne sammen om en alternativ kurs i viktige spørsmål.

Uttalelse: Lær av helseskandalene!

Fagforbundets landsstyre mener lærdommen fra helseskandalene er at helsetjenestene bør eies, finansieres og drives av det offentlige.

Uttalelse: Lytt til folkeviljen i Finnmark!

Fagforbundets prinsipielle tilnærming til kommune- og regionreformene er de tre «F’er»: folkeavstemning, frivillighet og fakta. Regjeringen er nå i ferd med å overkjøre disse prinsippene.

Fagforbundet sier foreløpig nei til EUs tredje energipakke

Regjeringen Solberg går inn for at Norge tilslutter seg EUs tredje energipakke. Det vil bety norsk deltagelse i ACER, som er EUs samarbeidsorgan for reguleringsmyndighet innen energi, men uten stemmerett. En eventuell tilslutning kan få stor innvirkning på norsk energipolitikk og det er knyttet stor usikkerhet til konsekvensene.

Hovedoppgjøret må bli et pensjonsoppgjør

Pensjonsordningene i alle sektorer må forbedres. Fagforbundet skal bidra med full kraft i det forestående samordnede oppgjøret. Evalueringen av privat AFP har vist at ordningen har svakheter og tida nå er inne for å rette opp i disse.

Fagforbundet krever økt satsing på barselomsorgen

Fagforbundet mener det er faglig og etisk uforsvarlig å stadig redusere oppholdstiden ved sykehus for fødende.

Fagforbundet har nulltoleranse mot seksuell trakassering

Fagforbundet er landets største fagforbund og største kvinneorganisasjon. Vi har et stort ansvar for å si tydelig fra om at vi ikke aksepterer seksuell trakassering, verken på arbeidsplassen eller innad i egen organisasjon. Men vi skal ikke bare si fra, vi skal aktivt motarbeide uvesenet og ta grep for å få satt en stopper for seksuell trakassering. Dette må være et kontinuerlig arbeid.

Regjeringen må undertegne FN-avtalen om å forby atomvåpen

Fagforbundet gratulerer International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) med fredsprisen, og gir samtidig sin støtte til arbeidet med et forbud mot atomvåpen.

Kampen mot arbeidslivskriminalitet må intensiveres

Arbeidsmarkedskriminalitet har hittil vært mest vanlig i byggenæringen, utelivsbransjen, transportnæringen og bilpleiebransjen. Fagforbundet ser med bekymring på hvordan useriøse og kriminelle aktører nå etablerer seg i offentlig sektor.

Ta renovasjonen tilbake til kommunen

Velferdsstatenes skatte- og avgiftsfinansierte tjenester drives alltid best i egenregi. Det offentlige har da direkte styring, og de ansatte har trygge ansettelsesforhold og anstendig pensjon, lønns- og arbeidsvilkår. De ansattes kompetanse kan brukes til en kontinuerlig og viktig utvikling av kvaliteten på tjenesten.

Fagforbundet krever organisert arbeidsliv

Fagforbundet jobbet for regjeringsskifte. Medlemmene og norske arbeidstakere hadde vært tjent med en regjering som jobber for faste og hele stillinger, en styrket arbeidsmiljølov og et tryggere arbeidsliv. Kampen for arbeid til alle og arbeidstakernes rettigheter fortsetter, fagbevegelsen må bare stå på enda mer.

Så klart vi stemmer for trygge arbeidsplasser og bedre velferd

Stortingsvalget 11. september er svært viktig for Fagforbundets medlemmer. I snart fire år har Norge hatt den mest høyreorienterte regjeringen siden 1930-tallet. Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringen fører en politikk som rammer velferd og arbeid hardt.

Så klart vi stemmer for trygge arbeidsplasser og bedre velferd!

Stortingsvalget 11. september er svært viktig for Fagforbundets medlemmer. I snart fire år har Norge hatt den mest høyreorienterte regjeringen siden 1930-tallet. Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringen fører en politikk som rammer velferd og arbeid hardt.

Vil ha en ny og framtidsretta nordområdepolitikk

Det første tiåret med nordområdepolitikk har hatt et ensidig fokus på næringsutvikling og naturvitenskap. Det neste tiåret må i langt sterkere grad ta for seg den sosiale dimensjonen. Folk og samfunn er bærebjelken i nord.

Feil løsninger for framtidas velferd

Perspektivmeldinga: Regjeringa vil ha skattekutt, og mener nordmenn må jobbe mer og lenger for å finansiere velferdsstaten.

Fagforbundet oppfordrer til internasjonal handelsboikott av Israel

Fagforbundet støtter boikott, de-investeringer og sanksjoner som et ikke-voldelig, legitimt politisk virkemiddel, og som en solidaritetshandling med palestinere.

For mange fattige barn - politikerne må stoppe utviklinga

Nesten 100 000 barn vokser opp i fattigdom i Norge i dag. Stadig flere lever under fattigdomsgrensa. Fagforbundet mener at ansvarlige politikere kan stoppe denne utviklinga, først og fremst gjennom å legge til rette for at alle som kan, får delta arbeidslivet med anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

En sterk fagbevegelse gir mindre forskjeller

Sterke fagforeninger og kollektive, nasjonale tariffavtaler har vært en grunnpilar i det norske arbeidslivet og den norske velferdsmodellen. Derfor trenger vi et nytt politisk flertall som jobber med fagbevegelsen, ikke mot oss.