Nyheter

Fagforbundet vil ha en grønnere og distriktsvennlig vegpolitikk

Fagforbundets landsstyre mener det er nødvendig å legge om bruken av penger til vegformål. Trygge og gode veger er en forutsetning for at det skal være mulig å leve, bo og jobbe i alle deler av landet vårt. Barn og unge skal kunne reise trygt til og fra skolen på lokale og regionale veger. Næringslivet trenger å få transportert produktene sine trygt og effektivt, og yrkessjåfører skal kunne gjøre jobben sin uten at de setter liv og helse i fare.

19.09.2019

Fagforbundet sier nei til pensjonskutt for uføre

Fagforbundets landsstyre ber regjeringa om å ikke gjøre alderspensjonen til uføre enda dårligere. Statsråd Anniken Haugli har varslet at hun vil fjerne skjermingsregelen for dem som er født i 1955 eller senere.

19.09.2019

Ambulansetjenesten må styrkes

Fagforbundets landsstyre er bekymret for en svekket beredskap i de akuttmedisinske tjenestene. Vi reagerer på at tilbudet ved våre lokalsykehus er under press, behandlingstilbud blir sentralisert og avstanden til riktig sykehus øker.

14.03.2019

Stopp lønnstyveriet!

Landsstyret i Fagforbundet mener det er gledelig at økningen av sosial dumping i byggebransjen ser ut til å ha stoppet opp. Samtidig er vi bekymret over at sosial dumping sprer seg til andre bransjer og sektorer. Dermed fortsetter lavlønnskonkurransen, som fører til utnytting av arbeidsfolk og økt ulikhet i Norge.

14.03.2019

Viktige seire i Stortinget

Ved stortingsvalget 2017 gikk de borgerlige partiene tilbake og mistet åtte stortingsrepresentanter. Valgresultatet var uttrykk for misnøye med den politiske kursen Solberg-regjeringen har ført. Det er derfor riktig av det nåværende stortingsflertallet å finne sammen om en alternativ kurs i viktige spørsmål.

18.06.2018

Uttalelse: Lær av helseskandalene!

Fagforbundets landsstyre mener lærdommen fra helseskandalene er at helsetjenestene bør eies, finansieres og drives av det offentlige.

15.06.2018

Uttalelse: Lytt til folkeviljen i Finnmark!

Fagforbundets prinsipielle tilnærming til kommune- og regionreformene er de tre «F’er»: folkeavstemning, frivillighet og fakta. Regjeringen er nå i ferd med å overkjøre disse prinsippene.

15.06.2018

Fagforbundet sier foreløpig nei til EUs tredje energipakke

Regjeringen Solberg går inn for at Norge tilslutter seg EUs tredje energipakke. Det vil bety norsk deltagelse i ACER, som er EUs samarbeidsorgan for reguleringsmyndighet innen energi, men uten stemmerett. En eventuell tilslutning kan få stor innvirkning på norsk energipolitikk og det er knyttet stor usikkerhet til konsekvensene.

08.03.2018

Hovedoppgjøret må bli et pensjonsoppgjør

Pensjonsordningene i alle sektorer må forbedres. Fagforbundet skal bidra med full kraft i det forestående samordnede oppgjøret. Evalueringen av privat AFP har vist at ordningen har svakheter og tida nå er inne for å rette opp i disse.

08.03.2018

Fagforbundet krever økt satsing på barselomsorgen

Fagforbundet mener det er faglig og etisk uforsvarlig å stadig redusere oppholdstiden ved sykehus for fødende.

08.03.2018

Fagforbundet har nulltoleranse mot seksuell trakassering

Fagforbundet er landets største fagforbund og største kvinneorganisasjon. Vi har et stort ansvar for å si tydelig fra om at vi ikke aksepterer seksuell trakassering, verken på arbeidsplassen eller innad i egen organisasjon. Men vi skal ikke bare si fra, vi skal aktivt motarbeide uvesenet og ta grep for å få satt en stopper for seksuell trakassering. Dette må være et kontinuerlig arbeid.

14.12.2017

Regjeringen må undertegne FN-avtalen om å forby atomvåpen

Fagforbundet gratulerer International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) med fredsprisen, og gir samtidig sin støtte til arbeidet med et forbud mot atomvåpen.

14.12.2017

Kampen mot arbeidslivskriminalitet må intensiveres

Arbeidsmarkedskriminalitet har hittil vært mest vanlig i byggenæringen, utelivsbransjen, transportnæringen og bilpleiebransjen. Fagforbundet ser med bekymring på hvordan useriøse og kriminelle aktører nå etablerer seg i offentlig sektor.

14.12.2017

Ta renovasjonen tilbake til kommunen

Velferdsstatenes skatte- og avgiftsfinansierte tjenester drives alltid best i egenregi. Det offentlige har da direkte styring, og de ansatte har trygge ansettelsesforhold og anstendig pensjon, lønns- og arbeidsvilkår. De ansattes kompetanse kan brukes til en kontinuerlig og viktig utvikling av kvaliteten på tjenesten.

21.09.2017

Fagforbundet krever organisert arbeidsliv

Fagforbundet jobbet for regjeringsskifte. Medlemmene og norske arbeidstakere hadde vært tjent med en regjering som jobber for faste og hele stillinger, en styrket arbeidsmiljølov og et tryggere arbeidsliv. Kampen for arbeid til alle og arbeidstakernes rettigheter fortsetter, fagbevegelsen må bare stå på enda mer.

21.09.2017

Så klart vi stemmer for trygge arbeidsplasser og bedre velferd

Stortingsvalget 11. september er svært viktig for Fagforbundets medlemmer. I snart fire år har Norge hatt den mest høyreorienterte regjeringen siden 1930-tallet. Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringen fører en politikk som rammer velferd og arbeid hardt.

08.06.2017

Så klart vi stemmer for trygge arbeidsplasser og bedre velferd!

Stortingsvalget 11. september er svært viktig for Fagforbundets medlemmer. I snart fire år har Norge hatt den mest høyreorienterte regjeringen siden 1930-tallet. Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringen fører en politikk som rammer velferd og arbeid hardt.

08.06.2017

Vil ha en ny og framtidsretta nordområdepolitikk

Det første tiåret med nordområdepolitikk har hatt et ensidig fokus på næringsutvikling og naturvitenskap. Det neste tiåret må i langt sterkere grad ta for seg den sosiale dimensjonen. Folk og samfunn er bærebjelken i nord.

08.06.2017

Feil løsninger for framtidas velferd

Perspektivmeldinga: Regjeringa vil ha skattekutt, og mener nordmenn må jobbe mer og lenger for å finansiere velferdsstaten.

05.04.2017

Fagforbundet oppfordrer til internasjonal handelsboikott av Israel

Fagforbundet støtter boikott, de-investeringer og sanksjoner som et ikke-voldelig, legitimt politisk virkemiddel, og som en solidaritetshandling med palestinere.

05.04.2017