Til hovedinnhold

Samarbeidet i Nav må forbedres

NAV illustrasjonsfoto.

NAV illustrasjonsfoto. (Foto: Mostphotos)

Nav har vært gjennom en rekke omstillinger i årene som har gått, og flere av dem har vært preget av digitalisering og sentralisering av tjenestene. Fagforbundet er bekymret for utviklingen, som har ført til at både brukere og ansatte opplever at Nav er blitt stadig mindre tilgjengelig. Samtidig har det skapt økende forskjeller mellom de som er og de som ikke er digitale innbyggere.

15.06.2023 av Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre
Sist oppdatert: 15.06.2023

Fagforbundet er bekymret for utviklingen i Nav, sytten år etter etableringen av arbeids- og velferdsforvaltningen. Nav er det viktigste sikkerhetsnettet i velferdsstaten vår og forvalter om lag en tredel av statsbudsjettet. Samfunnsoppdraget er å bidra til økonomisk og sosial trygghet, og fremme overgang til arbeid og aktivitet. Samtidig er Nav arbeidsplassen til 22.000 ansatte.

Nav har vært gjennom en rekke omstillinger i årene som har gått, og flere av dem har vært preget av digitalisering og sentralisering av tjenestene. Endringene har ført til at både brukere og ansatte opplever at Nav er blitt stadig mindre tilgjengelig, samtidig som det er skapt økende forskjeller mellom de som er og de som ikke er digitale innbyggere.

Avstanden mellom de ansatte har også økt, som følge av oppsplitting av tjenestenivå og svekket kontakt mellom de som møter brukerne og de som har beslutningsmyndighet. Det som skulle bli ett Nav for brukerne, oppleves ikke som ett Nav for de ansatte.

Nav som arbeidsplass har to styringslinjer med ulike lønns- og arbeidsvilkår i den statlige og i den kommunale delen. Dette får negative konsekvenser for de ansatte og Fagforbundets medlemmer. Derfor jobber Fagforbundet for å skape en felles forståelse av at Nav er en arbeidsplass med kollegafellesskap og samarbeid på tvers. Dersom vi skal løse de store velferdsutfordringene i samfunnet, er vi avhengige av at det blir tenkt helhetlig og tillitsbasert i velferdstjenestene.

Fagforbundet mener det er avgjørende av Nav og Navs tjenester har lokal forankring. Likevel preges Nav etter sytten år fortsatt av mangelfullt samarbeid mellom stat og kommune. Våre tillitsvalgte har lang erfaring med å samarbeide og utvikle tjenester på tvers av kommunale oppgaver. Dette er erfaringer som må benyttes bedre for å styrke tilbudet til Navs brukere.

Kommunene må være seg sitt ansvar bevisst som arbeidsgiver og som eier i partnerskapet som Nav utgjør. Det er kommunen som er nærmest sine innbyggere og kan tilpasse tjenestene etter behov. Det er avgjørende at de tar sin plass i styringen av Nav. For å få til en likevekt i partnerskapet mellom kommune og stat, må kommunens interesser få plass i utvikling av de statlige tjenestene på nasjonalt nivå i Nav.

Fagforbundet vil sammen med våre samarbeidspartnere jobbe for å styrke Nav og våre felles velferdstjenester. Arbeidet med tillitsreformen i Nav er en god start. Samtidig mener Fagforbundet det er nødvendig at de ansatte i Nav blir likebehandlet, i tillegg til at statens og kommunenes samarbeid i Nav må bli bedre og mer likeverdig.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?