Til hovedinnhold

Fagforbundet for deg som jobber i barnehage

Fagforbundet har medlemmer i både private og kommunale barnehager. Enten du er barnehageassistent, barne- og ungdomsarbeider, barnehagelærer, barnehagestyrer eller pedagogisk leder er du velkommen som medlem. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

Aktuelt

Se alle

Barnehage

Fagforbundet mener barnehagen er en viktig grunnpilar i den norske velferdsstaten. Alle barn har krav på et godt offentlig barnehagetilbud. Barnehagen skal gi trygge rammer rundt barns frie spontane lek, læring og sosialisering. Det er viktig med tidlig innsats, god omsorg, god faglig kompetanse og et tilpasset pedagogisk opplegg der barna står i sentrum.

Alle barn har rett på en trygg barndom. Barn må få være barn. Lek og fritid har en egenverdi. Kompetente og trygge ansatte er en forutsetning for at barn og unge får gode hverdager.

Barnehagelærer

Fagforbundet krever at barnehagelærere må ha tid og rom for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og sørge for at alle barn får et tilrettelagt tilbud. Derfor krever vi at barnehagelæreren skal få bruke sitt pedagogiske skjønn.

Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeideren skal få bruke sin praktisk-pedagogiske kompetanse. De skal ha anerkjennes og inkluderes i barnehagens pedagogiske personale. Fagarbeiderne må få anvende sin faglige kompetnase, og de må få mulighet til å videreutdanne seg via høyere yrkesfaglig utdanninger. Derfor arbeider Fagforbundet for at det lages flere fagskoletilbud.

Barnehageassistent

En barnehageassistent bidrar til  alle de daglige aktivitene i barnehagen, er med på organisere og gjennomføre leker og aktivitet både innendørs og utendørs. En forutsetning for kvalitet er at man har tid og rom til de ulike aktivitetene, både for barnegruppen som helhet, og for det enkelte barn. 

Bemanning

Barnehager må ha forsvarlig bemanning, med ansatte som har tid og evne til å se og anerkjenne det enkelte barns behov. En forutsetning for god kvalitet handler om at de ansatte har tid til å planlegge, og gjennomføre ulike pedagogiske aktiviteter, både for barnegruppen som helhet, og for det enkelte barn.

Bemanning skal gjøre det mulig for de ansatte å ivareta barnehagen som en pedagogisk virksomhet. Barnekonvensjonen sier alle barn har rett til å si sin mening, dette vil kreve at barnehagen har ansatte som kan se og fange opp barnegruppas ulike uttrykk.

Kvalitet

Alle barn har rett på en trygg barndom. Barn må få være barn. Lek og fritid har en egenverdi. Dette vil kreve en tilstrekkelig bemanning gjennom hele åpningstiden. Kompetente og trygge ansatte er en forutsetning for at barn og unge får gode hverdager.

Fagforbundet vil:

    • Synliggjøre kvaliteten og det pedagogiske arbeidet i barnehagen
    • Personalgruppene i barnehagen skal speiler mangfoldet i befolkningen
    • Sikre gode overganger mellom barnehage, SFO, skole.
    • Ha et godt og konstruktivt samarbeid med foreldreutvalgene.

God barnehagekvalitet handler om den kompetansen som finnes i personalgruppen. Vi trenger utdannede barne- og ungdomsarbeidere i fagarbeiderstillinger og utdannede barnehagelærere i pedagogstillinger. 

Kompetanse

Fagforbundet har vært en aktiv pådrive for at de nasjonale kompetansemidlene skal fordeles til hele laget i barnehagen. Rammeplanen krever at barnehagen skal være en lærende organisasjon.

Kompetansepakker

Barnehagetilbud er med på å styrke barns utvikling og læring og for å motvirke sosiale forskjeller. Deltakelse er viktig for utviklingen av språkferdigheter. Barnehagen skal være en arena for barns utvikling som gir trygge rammer. Det må være nok ansatte med tverrfaglig kompetanse som legger til rette for barns frie, spontane lek, læring og sosialisering gjennom hele dagen

Fagforbundet krever at hele personalet blir inkludert i sektorens kompetanseplaner. Vi mener de ansatte i barnehagene fortjener en forsvarlig bemanning og mulighet til å holde seg faglig oppdatert.

Kompetansetilbud for ansatte i barnehagen 

Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage

Barnehagefaglig grunnkompetanse

Partnerskap mot mobbing

Mobbing er et alvorlig samfunnsproblem, med store konsekvenser for den som rammes. Derfor er Fagforbundet er en del av Partnerskap mot mobbing. Dette forplikter oss til å gjøre en ekstra
innsats for å sikre at barn og unge får en best mulig hverdag i barnehage, skole, SFO og i fritidsaktiviteter.

Relevant kompetanse og tverrfaglig samarbeid er en av flere forutsetninger for å bekjempe mobbing. Voksne er rollemodeller for de unge, både hjemme og ute.

Menn i barnehagen

Oppvekstsektoren er en arbeidsplass med høy andelen kvinner, andelen er størst når barna er minst, andel kvinner reduseres med barnets alder. Fagforbundet er enig med myndighetene om at vi trenger å øke kjønnsmangfoldet i arbeidslivet. Dette betyr at vi trenger en bedre representasjon av menn i barnehagene. Barn trenger å møte ulike rollemodeller av ulike kjønn.

Fagforbundet vil arbeider for å synliggjøre, beholde og øke rekrutteringen av menn i barnehagene. Et av tiltakene er å gjennomføre nasjonal konferanse

Rosa kompetanse barnehage

For personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet, kan åpenhet by på utfordringer både i samfunnslivet og i arbeidshverdagen. Derfor sitter Fagforbundet i referansegruppa til Rosa kompetanse barnehage, for vi mener dette er en viktig del av det holdningsskapende og forebyggende arbeidet for de ansatte i barnehagen.  En egen arbeidsgruppe som jobber med kjønns- og seksualitetsmangfold

Godt arbeidsmiljø 

Trivsel og trygghet i arbeidslivet er avgjørende for den enkeltes livskvalitet.  Arbeidsmiljø og folkehelse er derfor to sider av samme sak. En arbeidsplass som ikke tilfredsstiller kravene til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, er en viktig årsak til sykdom og sykefravær blant de ansatte.

IA-bransjeprogram

Partene i IA-avtalen og fagmyndighetene har lagt frem sju bransjeprogrammer under IA-avtalen. Et av områdene er barnehage. 

Bransjeprogram barnehage

Tilstrekkelig bemanning er et viktig element. Et godt arbeidsmiljø er viktig for den ansatte, og lønner seg for arbeidsgiver og samfunnet. Yrkesstolthet og godt arbeidsmiljø gjør det lettere å tåle stress og utrygghet.

God lyd i barnehagen 

I barnehager er det ofte et utfordrende lydmiljø. Fagforbundet vil arbeide for å redusere hørselskader blant barnehageansatte.

Arbeidet gjøres i samarbeid med Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) De har utviklet en informasjonspakke for å bedre lydmiljøet i barnehagene, en egen nettside med tips og råd om hvordan man kan forbedre lydmiljøet.

Tariff 

Innenfor barnehagesektoren finnes det flere tariffområder, du finne noen av de her; Fagforbundets Avtaledatabase

 

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Brosjyrer og materiell

Dialogkort om mobbing i barnehage, skole/sfo og fritidsklubb Last ned
Fagforbundet for deg som jobber i barnehage Last ned
Fagforbundet mener leken skal ha en stor plass i barnehagen Last ned
Fagforbundet mener leken skal ha en stor plass i SFO Last ned
HEI, Lær barna å forebygge brann! - Bjørnis-plakat Last ned
Håndtering av legemidler i barnehager, skole og SFO Last ned
Mer likeverdig behandling – ikke mindre Last ned
Partnerskap mot mobbing Last ned
Yrkesetikk for Seksjon kirke, kultur og oppvekst Last ned
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst - Seksjonsbrosjyre Last ned

Kontakt

Portrettbilde av Ingri Bjørnevik

Ingri Bjørnevik

Rådgiver

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?