Til hovedinnhold

Fagforbundet for deg som jobber i barnehage

Fagforbundet har medlemmer i både private og kommunale barnehager. Enten du er barnehageassistent, barne- og ungdomsarbeider, barnehagelærer, barnehagestyrer eller pedagogisk leder er du velkommen som medlem. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

Barnehage

Barnehagen er en viktig grunnpilar i den norske velferdsstaten. Alle barn har krav på et godt offentlig barnehagetilbud. Barnehagen skal gi trygge rammer rundt barns frie spontane lek, læring og sosialisering. Det er viktig med tidlig innsats, god omsorg, god faglig kompetanse og et tilpasset pedagogisk opplegg der barna står i sentrum. 

Alle barn har rett på en trygg barndom. Barn må få være barn. Lek og fritid har en egenverdi. Kompetente og trygge ansatte er en forutsetning for at barn og unge får gode hverdager.

Barnehagen er en av grunnpilarene i den norske velferdsstaten. Barnehagetilbud til alle er viktig for å styrke barns utvikling og læring og for å motvirke sosiale forskjeller. Deltakelse er ikke minst viktig for utviklingen av språkferdigheter. Barnehagen skal være en arena for barns utvikling som gir trygge rammer. Det må være nok ansatte med tverrfaglig kompetanse som legger til rette for barns frie, spontane lek, læring og sosialisering gjennom hele dagen

Bemanning og kvalitet 

Barnehager må ha forsvarlig bemanning, med ansatte som har tid og evne til å se og anerkjenne det enkelte barns behov. En forutsetning for god kvalitet handler om at de ansatte har tid til å planlegge, og gjennomføre ulike pedagogiske aktivitetene, både for barnegruppen som helhet, og for det enkelte barn. Bemanning skal ivaretar barnehagen som en pedagogisk virksomhet.

Barnekonvensjonen sier alle barn har rett til å si sin mening,  dette vil kreve at barnehagen har ansatte som kan se og fange opp barnegruppas ulike uttrykk.

Barnehagelærere må ha tid og rom for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og sørge for at alle barn får et tilrettelagt tilbud.

Barne- og ungdomsarbeideren har en praktisk-pedagogiske kompetanse, den må anerkjennes og bli inkludert i barnehagens pedagogiske arbeidet.

Fagforbundet vil:

  • Ha tilstrekkelig bemanning gjennom hele åpningstiden
  • Synliggjøre kvaliteten og det pedagogiske arbeidet i barnehagen
  • Personalgruppene i barnehagen skal speiler mangfoldet i befolkningen
  • Barnehagelæreren skal få bruke sitt pedagogiske skjønn

Godt arbeidsmiljø i barnehagen

Trivsel og trygghet i arbeidslivet er avgjørende for den enkeltes livskvalitet.  Arbeidsmiljø og folkehelse er derfor to sider av samme sak. En arbeidsplass som ikke tilfredsstiller kravene til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, er en viktig årsak til sykdom og sykefravær blant de ansatte.

Partene i IA-avtalen og fagmyndighetene har lagt frem sju bransjeprogrammer under IA-avtalen. Et av områdene er barnehage. 

Bransjeprogram barnehage

Tilstrekkelig bemanning er et viktig element. Et godt arbeidsmiljø er viktig for den ansatte, og lønner seg for arbeidsgiver og samfunnet. Yrkesstolthet og godt arbeidsmiljø gjør det lettere å tåle stress og utrygghet.

Fagforbundet vil arbeide for å synliggjøre betydningen av god bemanning, og videreføre det god arbeidet med å forebygge hørselskader blant barnehageansatte. 

God lyd i barnehagen

Menn i barnehagen

Oppvekstsektoren er en arbeidsplass med høy andelen kvinner, andelen er størst når barna er minst, andel kvinner reduseres med barnets alder. Fagforbundet er enig med myndighetene om at vi trenger å øke kjønnsmangfoldet i arbeidslivet. Dette betyr at vi trenger en bedre representasjon av menn i barnehagene. Fagforbundet vil arbeider for å synliggjøre, beholde og øke rekrutteringen av menn i barnehagene.

Fagforbundet ønsker at sektoren skal være en attraktiv arbeidsplass. Da vi mener dette er bra for arbeidsmiljøet, og for barn og unges mulighet til å møte ulike rollemodeller av ulike kjønn.

Kompetanse i barnehagen 

God barnehagekvalitet handler om antall ansatte og kompetansen som finnes i personalgruppen. Vi trenger utdannede barne- og ungdomsarbeidere i fagarbeiderstillinger og utdannede barnehagelærere i pedagogstillinger. 

Kompetansepakker

Fagforbundet har vært en aktiv pådrive for at de nasjonale kompetansemidlene skal fordeles til hele laget i barnehagen. Rammeplanen krever at barnehagen skal være en lærende organisasjon. Derfor har Fagforbundet krevd at hele personalet blir inkludert i sektorens kompetanseplaner. Vi mener de ansatte i barnehagene fortjener en forsvarlig bemanning og mulighet til å holde seg faglig oppdatert.

Kompetansetilbud for ansatte i barnehagen

Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage

 

 

 

Aktuelt

Se alle

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Brosjyrer og materiell

Dialogkort om mobbing i barnehage, skole/sfo og fritidsklubb Last ned
Fagforbundet for deg som jobber i barnehage Last ned
Fagforbundet for deg som jobber som barnehagelærer Last ned
Fagforbundet mener leken skal ha en stor plass i barnehagen Last ned
Fagforbundet mener leken skal ha en stor plass i SFO Last ned
HEI, Lær barna å forebygge brann! - Bjørnis-plakat Last ned
Håndtering av legemidler i barnehager, skole og SFO Last ned
Mer likeverdig behandling – ikke mindre Last ned
Partnerskap mot mobbing Last ned
Yrkesetikk for Seksjon kirke, kultur og oppvekst Last ned
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst - Seksjonsbrosjyre Last ned

Kontakt

Portrettbilde av Ingri Bjørnevik

Ingri Bjørnevik

Rådgiver

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?