Nyheter

Tariffavtale eller ikke – hvem avgjør?

Arbeidsretten har avsagt dom i en sak mellom LO / Fagforbundet – KS / Rogaland fylkeskommune. Tvisten gjaldt en lokal avtale om bonusordning gjeldende for tannhelsetjenesten i Rogaland.

Er en støttekontakt å regne som arbeidstaker?

I sommer sto striden om hvorvidt en støttekontakt er å betrakte som arbeidstaker med rett til fast jobb, og de rettighetene og pliktene som følger med dette.

Raskere å bruke høyesterettsdom til å kreve fast stilling

I Fagforbundet Sarpsborg bruker tillitsvalgte en ti år gammel dom fra Høyesterett til å kreve fast stilling for medlemmene.

Deltidsansatt vant i tvisteløsningsnemnda

Omsorgsarbeider ble nektet større stilling av arbeidsgiver – vant anken. Prinsipielt viktig, mener Fagforbundets Roger Heimli.

Vant knusende seier over fylkeskommunen

Tidligere leder ved elevboligene ved Alta videregående skole og medlem i Fagforbundet, Bjørnar Bruer, mente at han ble urettmessig oppsagt i februar 2015. 3. februar i år avsa Alta tingrett en 44 sider lang knusende dom mot Finnmark fylkeskommune.

Dom kan gi støttekontakt rett til ansettelse

En støttekontakt i Ålesund har fått medhold i Frostating lagmannsrett i at hun har krav på fast ansettelse i kommunen. Dommen kan få store konsekvenser for støttekontakter landet rundt.

Tror på seier i Efta-domstolen

I slutten av september ble saken om arbeidstidsordningen ved Fossumkollektivet tatt opp til behandling i Efta-domstolen. Spørsmålet er: Er det lov å kreve at ansatte skal jobbe sju døgn i strekk?

Brudd på fortrinnsrett – deltidsansatt vant (oppdatert)

En sykepleier fikk erstatning og oppreisning for brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling.

Betalt når du er på kurs?

Har ansatte og tillitsvalgte rett til fri med lønn når de skal på kurs arrangert av Fagforbundet eller LO Stat? De senere åra har det vært flere dommer på nettopp dette temaet – her er noen av dem.

Medleverturnus kan bli kjent ulovlig

(Frifagbevegelse) Efta-domstolen behandler nå saken om medleverturnusen ved Fossumkollektivet. De skriftlige innspillene ser ut til å være sammenfallende med LOs syn.

Skulder ved skulder-prinsippet

Denne gangen skal ”Dommen har falt” tilbake til en arbeidsrettsdom som falt for et par år siden. Dommen er viktig for den kan bety litt høyere timelønn eller litt kortere arbeidsdag for mange som jobber turnus ved siden av den vanlige jobben fordi man skal ha samme beregning av lønn som de man jobber sammen med.

Dom kan gi klasseskiller

Saken der Fellesforbundet hadde håpet å få bukt med arbeidsgivernes omgåelse av reisereglene endte i stedet med tap i Arbeidsretten.

Var ulovlig midlertidig ansatt – fikk erstatning og fast jobb

En ansatt ved rusomsorgen ved Sørland­et sykehus fikk i tingretten fast stilling og erstatning, etter å ha vært tilkallingsvikar uten kontrakt i nesten fire år.

Trygdeytelser og inntekt

Får du trygdeytelser fra NAV er det viktig å melde fra når du får endret inntekt. NAV er ansvarlig for at du får riktig informasjon om gjeldende regler. Hva skjer om du får krav om tilbakebetaling av ytelser?

Sikret sykelønn for eldre

Fagforbundet fikk fullt gjennomslag for at eldre arbeidstakere over 67 har samme rett til sykelønn som andre arbeidstakere i kommunesektoren. Avgjørelsen kom gjennom et rettsforlik der Fagforbundet fikk gjennomslag for sin fortolkning av hovedtariffavtalen i KS-området.

Vant sak om virksomhetsoverdragelse

Fem ansatte som Oslo kommune nektet å ta med seg da de overtok driften av hybelhuset de jobbet på, har vunnet jobbene sine tilbake.

Vant fram om uførepensjon

Fagforbundet vant i juni en sak i Trygderetten om uførepensjon. Spørsmålet gjaldt retten til oppsatt uføre­pensjon for et medlem av kommunal tjenestepensjonsordning i KLP.

Seier for Buf-ansatte i arbeidsretten

I dom avsagt 26, juni 2014, fastslår arbeidsretten at de som jobber med lønn, regnskap, dokumentforvaltning og IT i Bufetat ikke kan tvangsflyttes til Tønsberg.

Frisørenes streikevakter forsøkt flyttet av kommunen

Under frisørstreiken i Kristiansand krevde kommunen at streikevaktene flyttet seg et stykke unna salongen, og henviste til et standsområde 30-35 meter lengre bort. Feilaktig, ifølge lovverket.

Rett til tjenestefri med lønn under kurs

LO Stat-medlemmer har rett til tjenestefri med lønn for å gå på kurs ifølge en fersk dom i arbeidsretten.