Til hovedinnhold

Innleide får bonus etter dom i Høyesterett

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Illustrasjon: Trude Tjensvold

To innleide oljearbeidere får etterbetalt rundt 200 000 kroner hver etter at de vant en sak om likebehandlingsprinsippet i Høyesterett. Dommen kan få stor betydning for andre innleide arbeidstakere.

15.11.2020 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 26.11.2020

I en enstemmig dom kom Høyesterett fram til at likebehandlingsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-12 a første ledd bokstav f gir innleide arbeidstakere samme rett til resultatbasert bonus som de fast ansatte, så lenge det dreier seg om vederlag for arbeid. Dette er første gang Høyesterett behandler en sak om likebehandlingsprinsippet.

I 2018 anla LO-forbundet Industri Energi søksmål mot Semco Maritime med krav om etterbetaling av bonus på vegne av to oljearbeidere. De to Industri Energi-medlemmene hadde vært utleid fra bemanningsforetaket Semco Maritime til Aker BP, som har bonusordning for alle sine ansatte. Da de fast ansatte fikk utbetalt resultatbonus fordi selskapet gikk med gode overskudd, ble de innleide holdt utenfor.

Etter først å ha vunnet i Stavanger tingrett, tapte oljearbeiderne i Borgarting lagmannsrett. Aker BP argumenterte med at bonusordningen ikke er knyttet til den enkelte ansattes arbeidsutførelse eller prestasjon, men til oljeselskapets måloppnåelse og resultater. Selskapet mente derfor at ytelsen er utenfor det lovpålagte kravet om likebehandling av innleide arbeidstakere og fikk gehør i Lagmannsretten.

Styrker fast ansettelse

Saken ble anket til Høyesterett som skriver at en snever definisjon av «lønn» vil kunne øve press på hovedregelen om fast og direkte ansettelse i norsk arbeidsliv. Retten legger vekt på målsettingen om å oppnå reell likestilling mellom avlønningen av fast ansatte og innleide.

«Innleides rett til likebehandling for så vidt gjelder resultatbaserte bonuser på virksomhetsnivå, vil sikre at innleie bare benyttes der det er et reelt behov for den fleksibiliteten som en slik organisering av arbeidsstyrken gir. Et lønnsbegrep som fører til at resultatbasert bonus bare vil bli utbetalt til deler av arbeidsstokken for samme bidrag til resultatet, vil gi et økonomisk incitament til innleie og bryte med likebehandlingsprinsippet. Hensynet til et oversiktlig og kontrollerbart lønnsbegrep begrunner også at det ikke gjøres noen forskjell mellom individuelle og mer fellesskapsorienterte bonusordninger på dette punktet.»

De to saksøkerne ble tilkjent henholdsvis 225 334 og 194 786 kroner i bonus og nærmere en halv million hver i sakskostnader. LO var partshjelp for oljearbeiderne, NHO for innleieselskapet. Også LO får dekt sine saksomkostninger på ca. 180 000 kroner.

Reglene om at innleide fra bemanningsbyrå skal ha minst like gode lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte trådde i kraft i 2013 og er en følge av EUs vikarbyrådirektiv fra 2008.

Les hele dommen «Innleide arbeidstakere har rett til resultatbasert selskapsbonus på linje med fast ansatte» på Høyesterett sine nettsider

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?