Barnehageansatt fikk 600 000 kroner i erstatning

Illustrasjon: Trude Tjensvold

En deltidsansatt barnehagemedarbeider fikk ved hjelp av Fagforbundet erstatning og utvidet stilling. Lagmannsretten mener Oslo kommunes bruk av innleie ikke harmonerer med den politiske målsetningen om å få flere i heltidsarbeid.

19.06.2019 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 19.06.2019

Ifølge byrådets forslag til budsjett og økonomiplan ønsker man å redusere bruken av private vikarbyråer og å styrke heltidskulturen i kommunen.

Krav på vern

Vårt medlem fikk ikke det vern hun har krav på, mener retten, og viser til at Oslo kommunes innleie av henne «fremstår som en omgåelse av hennes rettigheter etter arbeidsmiljøloven.»

Barnehagemedarbeideren hadde fast jobb i 30 prosent stilling for Oslo kommune. I 2013 inngikk kommunen en avtale med bemanningsselskapet Personalhuset (PSG) om innleie av arbeidskraft. I 2014 fikk arbeidstaker beskjed om at merarbeid utover den faste stillingen på 30 prosent heretter måtte skje via PSG.

Fra 11. mars 2015 til 11. mars 2016 jobbet hun 975 timer som innleid i den samme barnehagen som hun jobbet i sin faste deltidsstilling. Det utgjør 50 prosent stilling. Arbeidet hun utførte var nøyaktig det samme.

Negative konsekvenser

For kvinnen fikk innleiepraksisen klare negative konsekvenser. Hun var fast ansatt i det aktuelle tidsrommet og arbeidet hovedsaklig i en barnehage; hun hadde en sterk tilknytning der. Da PSG tok over gikk hun fra å jobbe 80 prosent i denne barnehagen til å bli sendt til en rekke ulike barnehager, ofte på kort varsel. Hun fikk ikke lønn mellom oppdragene og var i realiteten bare midlertidig ansatt i PSG. I tillegg fikk hun klart dårligere tjenestepensjonsordning enn i kommunen.

Fagforbundet krevde at Oslo kommune skulle ansette arbeidstakeren i 80 prosent fast stilling, med henvisning til arbeidsmiljøloven § 14-4 a. Kommunen avslo. Saken ble brakt inn for Tvisteløsningsnemnda, som avslo kravet. Nemnda mente hun ikke hadde utført merarbeid for Oslo kommune, men at hun formelt sett var ansatt i PSG.

Ikke selvvalgt

Fagforbundet og LO tok saken til Oslo tingrett, deretter til Borgarting lagmannsrett. I retten argumenterte kommunen med at arbeidstakeren selv valgte å inngå arbeidsavtale med PSG. Det var tingretten uenig i: «Lagmannsretten kan vanskelig se at det kan anses som et ønsket valg fra hennes side å bli innleid fremfor å bli engasjert direkte av kommunen», heter det i dommen.

Irregulær konstruksjon

Lagmannsretten vurderte at innleie av en fast ansatt er en «irregulær konstruksjon.» «Denne konstruksjonen fremstår videre som en omgåelse av det vern hun, som fast ansatt i deltidsstilling i Oslo kommune, skal ha i kraft av arbeidsmiljøloven. Lagmannsretten mener gode grunner tilsier at denne omgåelsen likestilles med brudd på bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 14-12 om innleie», heter det i dommen.

Barnehagemedarbeideren fikk tilkjent erstatning for økonomiske tap på 480 000 kroner og en oppreisningserstatning på 50 000 kroner. Hun fikk ikke medhold i at hun skulle etterinnmeldes med riktig stillingsbrøk i Oslo kommunes tjenestepensjonsordning. Lagmannsretten valgte å behandle dette som en del av erstatningsoppgjøret. Hun fikk derfor plusset på erstatningen for sitt økonomiske tap med 15 prosent, til sammen 602 000 kr.