Ansiennitet: LO vant – NHO fikk medhold

Dommen (Foto: Trude Tjensvoll)

Høyesterett behandlet den såkalte Skanska-saken i februar. LO vant saken, men NHO fikk medhold i kampen om det såkalte ansiennitetsprinsippet.

09.04.2019 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 09.04.2019

Det som i utgangspunktet var en relativt ordinær nedbemanningsprosess i entreprenør-selskapet Skanska, endte opp som en flere tiår lang strid mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne om hvordan ansiennitetsprinsippet i hovedavtalen § 8-2 skal tolkes. Saken har stor betydning for arbeidstakere i privat sektor når det gjelder hvordan man skal velge ut overtallige i en nedbemanningsprosess.

I utgangspunktet sto striden om gyldigheten av oppsigelser av seks arbeidstakere som ledd i en nedbemanning. Skanska var bundet av tariffavtale og bestemmelse om at ansiennitet kan fravikes når det foreligger saklig grunn.

LO har alltid stått på at man i utgangspunktet skal følge et sist inn-først ut-prinsipp ved nedbemanning. Mens for arbeidsgiverne, som kan ha interesse av å beholde de sist ansatte av kompetansegrunner, har det vært viktig å dempe betydningen av ansiennitet.

Les om rettigheter ved nedbemanning

Tungtveiende grunner

På vegne av de ansatte hadde LO anført at ansiennitet var hovedregel og at det normalt kreves klar forskjell i dyktighet og erfaring eller andre tungtveiende grunner for å kunne fravike ansiennitetsrekkefølgen. De vant fram i Borgarting lagmannsrett, men Høyesterett kom til en annen konklusjon.

Høyesterett la til grunn at det kan gi: «misvisende assosiasjoner å karakterisere ansiennitetsprinsippet som en "hovedregel".» og at: «… lagmannsretten har krevd mer for at Skanska kunne fravike ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen § 8-2 første ledd enn hva regelen gir grunnlag for. Det er, etter omstendighetene, saklig å fravike ansiennitetsrekkefølgen ved utvelgelse til oppsigelse uten at forskjellene i kompetanse og dyktighet er vesentlige.»

Enig med LO

LO har likevel grunn til å være fornøyd. Høyesterett slår utvetydig fast at ansiennitetsprinsippet etter hovedavtalen er gitt en særstilling, en særstilling det ikke er gitt i arbeidsmiljøloven.

Høyesterett skriver: «Etter Hovedavtalen § 8-2 er ansiennitetsprinsippet "utgangspunktet"(..) Vurderingen må med andre ord begynne der.»

Det betyr at Høyesterett enig med LO i at enhver vurdering av hvem som skal sies opp skal starte med ansiennitetsprinsippet. Dette er en viktig avklaring, og det er nå slått fast at det ikke er tilstrekkelig å la ansiennitetsvurderingen inngå i en sluttkontroll.

Solid dokumentasjon

Høyesterett mener det er problematisk å gjøre utvelgelsen på grunnlag av «skjønnsmessige underkriterier som kreativitet, selvstendighet og omdømme», og at dette i så fall må «belegges med solid dokumentasjon».

– Høyesterett slutter seg her til det LO har ment i alle år –  den oppsagte skal forstå og få seg forklart ut fra dokumenterbare kilder hvorfor akkurat han/hun har blitt sagt opp,  sa LOs prosessfullmektig, Edvard Bakke, til rett24.no.