Nyheter

Vant viktig pensjonssak

I likhet med mange andre kommuner, ga Vestvågøy på 70-tallet arbeidstakere anledning til å reservere seg mot å delta i den obligatoriske pensjonsordningen. I 2011 slo Arbeidsretten fast at reservasjonsretten var ulovlig siden pensjonsordningen var en del av tariffavtalen.

Ansettelse etter reglene om innleie av arbeidskraft

Etter å ha vært utleid til et firma i fire år forlangte IT-teknikeren fast jobb. Han fikk medhold i Høyesterett.

Vil bruke EU for å overkjøre Høyesterett

NHO går til EU for å senke lønna til utenlandske verftsarbeidere. Den årelange striden løftes opp til storpolitikk, skriver frifagbevegelse. NHO sendte på tampen av fjoråret enda et brev til EØS-overvåkingsorganet ESA, med følgende krav: Fjern de gode særnorske vilkårene for utstasjonerte verftsarbeidere i Norge.

Lesbisk kvinne trakassert på menighetsmøte

En lesbisk kvinne ble ansatt i fast stilling som leder for trosopplæringsarbeidet for barn og unge i en menighet i Oslo. Før hun tiltrådte, ble ansettelsen av henne diskutert på et åpent menighetsmøte. Hun ble anbefalt å ikke være til stede på møtet, men hennes kone var der og reagerte sterkt på debatten.

Prinsipiell dom om taushetsplikt

En lege ble frifunnet for brudd på straffeloven etter å ha gnidd en pose med narkotika mellom hendene for å fjerne pasientens DNA. Dette gjorde legen for å overholde sin taushetsplikt etter helsepersonelloven § 21.

Stor, prinsipiell seier for røde dager

I september ble det forlik i Arbeidsretten mellom Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta på den ene siden, og KS på den andre. Bakgrunnen var en rekke tvister om ansatte som har blitt pålagt å bytte fridager i forbindelse med høytider.

Lønnsarbeid eller fritidssyssel?

Fagforbundet var partshjelp i to beslektede saker i Høyesterett i mars. Spørsmålet var om oppdragstakere i det offentlige kan anses som arbeidstakere, og da ha krav på feriepenger og vern etter arbeidsmiljøloven. En av sakene vant fram.

Formålsparagrafen – ingen 17. mai tale

Formålsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven kan oppfattes som så altomfattende at de nærmest blir uten mening. En nylig dom i Frostating lagmannsrett viser at de slettes ikke er tannløse.

GPS-dom: Gjennomslag for viktige prinsipper

Høyesterett konkluderte med at arbeidsgivers bruk av GPS-data brøt med personopplysningsloven. Likevel var ikke bruddet alvorlig nok til å gi den oppsagte renovatøren erstatning.

Kvikksølvseier

I januar vant Fagforbundet fram i Gulating lagmannsrett på vegne av en tidligere tannhelsesekretær med krav om å få kvikksølvforgiftning godkjent som yrkessykdom.

Ugyldig oppsigelse i barnehage

Et medlem i en privat barnehage vant fram i Aust-Telemark tingrett rett før jul. Hovedspørsmålet var om langvarig sykefravær var saklig grunn til oppsigelse.

Erstatning for yrkesskade – viktig dom i tingretten

Tunge løft av pasienter kan føre til arbeidsulykke som dekkes av yrkesskadeforsikringsloven. Kommunens forsikringsselskap er dømt til å betale.

Nei er ikke nødvendigvis alltid nei

Du kan ha rettigheter sjøl om du slutter i en jobb hvor du er omfattet av offentlig pensjonsordning, og deretter blir syk og ufør.

Aktuelt fra Oslo Tingrett

Samme dag som den store saken begynte i Tinghuset i Oslo, startet en annen og mindre sak i etasjen over.

Frisørene vant i arbeidsretten

Dommen i saken der frisørene gikk til sak mot NHO Håndverk falt i arbeidsretten den 27. mars. Den endelige tolkningen av avtalen fra 2010 er nå slått fast.

Frisører stevner NHO for Arbeidsretten

Fagforbundet og LO har tilbrakt to dager i mars i Arbeidsretten sammen med Fagforbundet Frisørenes fagforening. De har stevnet NHO Håndverk for retten.

Får fly til 65 – tross aldersgrense

Høyesterett har gitt ti piloter i Helikopterservice rett til å stå i jobb til 65 år. Det til tross for at bedriften hadde en tariffavtalt aldersgrense på 60 år. Dermed gjorde retten om vurderingen til to tidligere rettsinstanser og tariffpartene.

Beholdt jobb i kommunen etter privatisering

De ansatte ved Oppsalhjemmet i Oslo kommune hadde rett til å beholde jobbene sine i kommunen, da sjukehjemmet ble overdratt til Norlandia i 2009.

Ugyldig SMS-oppsigelse

Fagforbundet vant i september fram i Borgarting lagmannsrett på vegne av en tannlegeassistent. Spørsmålet var om arbeidstaker selv hadde sagt opp sin stilling og uteblitt uten grunn. Hennes arbeidsgiver tapte i tingretten og anket til lagmannsretten.