Nyheter

Vant sak om virksomhetsoverdragelse

Fem ansatte som Oslo kommune nektet å ta med seg da de overtok driften av hybelhuset de jobbet på, har vunnet jobbene sine tilbake.

18.10.2014

Vant fram om uførepensjon

Fagforbundet vant i juni en sak i Trygderetten om uførepensjon. Spørsmålet gjaldt retten til oppsatt uføre­pensjon for et medlem av kommunal tjenestepensjonsordning i KLP.

19.09.2014

Seier for Buf-ansatte i arbeidsretten

I dom avsagt 26, juni 2014, fastslår arbeidsretten at de som jobber med lønn, regnskap, dokumentforvaltning og IT i Bufetat ikke kan tvangsflyttes til Tønsberg.

01.07.2014

Frisørenes streikevakter forsøkt flyttet av kommunen

Under frisørstreiken i Kristiansand krevde kommunen at streikevaktene flyttet seg et stykke unna salongen, og henviste til et standsområde 30-35 meter lengre bort. Feilaktig, ifølge lovverket.

12.06.2014

Rett til tjenestefri med lønn under kurs

LO Stat-medlemmer har rett til tjenestefri med lønn for å gå på kurs ifølge en fersk dom i arbeidsretten.

07.04.2014

Vant viktig pensjonssak

I likhet med mange andre kommuner, ga Vestvågøy på 70-tallet arbeidstakere anledning til å reservere seg mot å delta i den obligatoriske pensjonsordningen. I 2011 slo Arbeidsretten fast at reservasjonsretten var ulovlig siden pensjonsordningen var en del av tariffavtalen.

19.03.2014

Ansettelse etter reglene om innleie av arbeidskraft

Etter å ha vært utleid til et firma i fire år forlangte IT-teknikeren fast jobb. Han fikk medhold i Høyesterett.

17.02.2014

Vil bruke EU for å overkjøre Høyesterett

NHO går til EU for å senke lønna til utenlandske verftsarbeidere. Den årelange striden løftes opp til storpolitikk, skriver frifagbevegelse. NHO sendte på tampen av fjoråret enda et brev til EØS-overvåkingsorganet ESA, med følgende krav: Fjern de gode særnorske vilkårene for utstasjonerte verftsarbeidere i Norge.

16.01.2014

Lesbisk kvinne trakassert på menighetsmøte

En lesbisk kvinne ble ansatt i fast stilling som leder for trosopplæringsarbeidet for barn og unge i en menighet i Oslo. Før hun tiltrådte, ble ansettelsen av henne diskutert på et åpent menighetsmøte. Hun ble anbefalt å ikke være til stede på møtet, men hennes kone var der og reagerte sterkt på debatten.

12.12.2013

Prinsipiell dom om taushetsplikt

En lege ble frifunnet for brudd på straffeloven etter å ha gnidd en pose med narkotika mellom hendene for å fjerne pasientens DNA. Dette gjorde legen for å overholde sin taushetsplikt etter helsepersonelloven § 21.

20.11.2013

Stor, prinsipiell seier for røde dager

I september ble det forlik i Arbeidsretten mellom Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta på den ene siden, og KS på den andre. Bakgrunnen var en rekke tvister om ansatte som har blitt pålagt å bytte fridager i forbindelse med høytider.

21.10.2013

Lønnsarbeid eller fritidssyssel?

Fagforbundet var partshjelp i to beslektede saker i Høyesterett i mars. Spørsmålet var om oppdragstakere i det offentlige kan anses som arbeidstakere, og da ha krav på feriepenger og vern etter arbeidsmiljøloven. En av sakene vant fram.

24.05.2013

Formålsparagrafen – ingen 17. mai tale

Formålsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven kan oppfattes som så altomfattende at de nærmest blir uten mening. En nylig dom i Frostating lagmannsrett viser at de slettes ikke er tannløse.

29.04.2013

GPS-dom: Gjennomslag for viktige prinsipper

Høyesterett konkluderte med at arbeidsgivers bruk av GPS-data brøt med personopplysningsloven. Likevel var ikke bruddet alvorlig nok til å gi den oppsagte renovatøren erstatning.

15.03.2013

Kvikksølvseier

I januar vant Fagforbundet fram i Gulating lagmannsrett på vegne av en tidligere tannhelsesekretær med krav om å få kvikksølvforgiftning godkjent som yrkessykdom.

21.02.2013

Ugyldig oppsigelse i barnehage

Et medlem i en privat barnehage vant fram i Aust-Telemark tingrett rett før jul. Hovedspørsmålet var om langvarig sykefravær var saklig grunn til oppsigelse.

24.01.2013

Erstatning for yrkesskade – viktig dom i tingretten

Tunge løft av pasienter kan føre til arbeidsulykke som dekkes av yrkesskadeforsikringsloven. Kommunens forsikringsselskap er dømt til å betale.

14.11.2012

Nei er ikke nødvendigvis alltid nei

Du kan ha rettigheter sjøl om du slutter i en jobb hvor du er omfattet av offentlig pensjonsordning, og deretter blir syk og ufør.

26.09.2012

Aktuelt fra Oslo Tingrett

Samme dag som den store saken begynte i Tinghuset i Oslo, startet en annen og mindre sak i etasjen over.

20.04.2012