LO vant rettsstrid om krav til fast stilling

En konflikt om fast ansettelse har ført til en uvanlig rettslig strid mellom LO og Oslo kommune. Kommunen må betale millionbeløp etter å ha nektet ansatt fast jobb.

18.07.2019 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 12.10.2020

LO har, på vegne av Fagforbundet, kjempet for en kvinnelig barnehagean­satts rett til fast arbeid. Oslo kommune har i to rettsomganger hevdet at den bar­nehageansatte ikke har krav på fast stil­ling.

Ansatt gjennom bemanningsbyrå

I 2014 fikk kvinnen 30 prosent fast stil­ling i en kommunal barnehage i bydel Alna i Oslo. Da hun sa fra at hun ønsket å jobbe mer, fikk hun beskjed fra arbeidsgi­ver om at hun bare kunne få mer jobb hvis hun ble leid inn gjennom beman­ningsbyrået Personalhuset Staffing Group, som Oslo kommune hadde en av­tale med. Kvinnen etterkom det svaret og jobbet deretter sine faste 30 prosent, men ble i tillegg leid inn 50 prosent av barne­hagen via bemanningsbyrået.

Krav om fast stilling avvist

I 2016 krevde kvinnen at hennes faste stillingsbrøk ble økt til 80 prosent. Ar­beidsmiljøloven er klar på at deltidsan­satte som i ett år har jobbet mer enn av­talt arbeidstid har rett på en stilling som tilsvarer faktisk arbeidstid.

Oslo kommune avviste likevel kravet og hevdet at arbeidsmiljølovens bestem­melser ikke gjaldt – fordi kvinnen var leid inn via et bemanningsselskap.

Tillitsvalgt i Fagforbundet Barn og Oppvekst i bydel Alna støttet den ansatte, og LO tok saken til tingretten.

Tingretten som slo fast at kvinnen hadde rett på 80 prosent fast stilling.

Oslo kommune tapte etter to rettsrun­der

Arbeidsgiver anket tingrettsdommen. Heller enn å gi den barnehageansatte fast stilling, valgte Oslo kommune å anke saken til lagmannsretten. Omkampen endte i et knusende nederlag.

I Borgarting lagmannsrett ble kommu­nen dømt til å gi kvinnen fast jobb, samt erstatning og saksomkostninger på over 1,5 millioner kroner.

I dommen slår lagmannsretten fast at kommunens bruk av innleie var en «irre­gulær konstruksjon» for å omgå kvinnens vern i arbeidsmiljøloven.

«Lagmannsretten tilføyer at bruken av innleie som i saken her heller ikke synes å harmonere med en politisk målsetting i Oslo kommune om flere i «heltidsar­beid» som kommer til uttrykk i byrådets forslag til budsjett 2019 og økonomiplan for 2019–2022», heter det i dommen.

Anker ikke en gang til

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune har vært forsiktig med å kommentere saken, men sier at de ikke kommer til å anke saken igjen.