Renholder fikk 950 000 i erstatning og oppreisning

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Et medlem i Fagforbundet ble ulovlig oppsagt etter langvarige helseplager. Kristiansand kommune tapte i retten fordi den ikke hadde gjort nok for å tilrettelegge for annet arbeid.

25.09.2019 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 25.09.2019

Renholderen ble ansatt i kommunen i 2000, og var fra 2003 til hun ble sagt opp i 2017 tilknyttet samme enhet. I 2001 fikk hun helseproblemer og ble sykmeldt. Artrose i hender, og etter hvert knær og føtter, samt fibromyalgi gjorde arbeidet som renholder smertefullt og vanskelig. I samråd med bedriftslegen ble det forsøkt å finne alternativt arbeid.

Fra 2003 arbeidet hun i flere barnehager, hvor deler av jobben besto av renhold. I 2007 sa hun nei til vikariat i barnehage for å returnere til sin ordinære renholdsjobb, der hun arbeidet fram til hun ble langtidssykemeldt i 2014.

I møter med arbeidsgiver, fastlege og NAV ble det sett på muligheter for tilrettelegging eller omplassering. Hun fikk bistand av Fagforbundet. Kommunen fant ikke annet arbeid å omplassere henne til, selv om den har understreket at det ikke er noe å utsette på hennes arbeid, og at hun har en høy arbeidsmoral.

Til tross for plagene ønsket kvinnen seg tilbake i jobb, noe som ble frarådet av fastlegen. Etter smertebehandling mente legen det var forsvarlig, og hun var tilbake i jobb i 2016. Kommunen ga beskjed om at dette var på eget ansvar.

Da hun ble sykmeldt igjen senere samme år bestred kommunen sykemeldingen med henvisning til at arbeidet var tatt opp igjen på eget ansvar. NAV fant at vilkårene for sykepenger ikke var tilstede. I 2017 varslet kommunen at den ønsket å si henne opp, etter å ha vurdert omplassering og ikke funnet det mulig.

Etter et drøftelsesmøte fikk hun oppsigelse i posten. Ved hjelp av Fagforbundet tok hun ut stevning for Kristiansand tingrett, som frikjente kommunen. Saken ble anket til Agder lagmannsrett i 2018. Retten besluttet at hun skulle stå i en tilrettelagt 50 prosent renholdsstilling under ankebehandlingen. Hun ble sykmeldt fra denne på nyåret 2019.

Anken retter seg mot tingrettens bevisvurdering og rettsanvendelse. I anken gjør saksøker gjeldende at tingretten tok feil når den konkluderte med at kommunen «så langt det er mulig har iverksatt de nødvendige tiltak for at (..) skal kunne opprettholde et passende arbeid tross sine helseplager, jf. arbeidsmiljøloven § 4-6. Manglende tilrettelegging og utprøving til annet arbeid innebærer at oppsigelsen er usaklig, jf. § 15-7, og dermed ugyldig, jf. § 15-12.»

Saklighetskravet står sterkt og terskelen for oppsigelse er høy. Arbeidsgiver har en særskilt tilretteleggingsplikt for ansatte med redusert arbeidsevne. Tilretteleggingsplikten etter § 4-6 pålegger arbeidsgiver å iverksette konkrete tiltak som er nødvendig for at formålet om en tilbakeføring av arbeidstakeren oppnås. Arbeidsgiver skal strekke seg så langt det er praktisk og økonomisk mulig for å tilrettelegge.

Saksøker har ønsket mulighet for utprøving i SFO, og retten kom i ankesaken fram til at Kristiansand kommune ikke i tilstrekkelig grad har ført bevis for at kvinnens helsetilstand var uforenlig med stilling som assistent eller fagarbeider i SFO, om nødvendig med en viss tilpasning og i en stillingsprosent basert på hennes restarbeidsevne. Hun ble derfor tilkjent 900 000 kr i tapt arbeidsfortjeneste, og 50 000 kr i oppreisning.