Fagforbundet vant fast ansettelse for 14 personer

(Foto: Faksimile Dagsavisen 24.08.2020.)

Fagforbundet Pleie og omsorg i Oslo foretok en storopprydding i midlertidige stillinger ved sykehjemmene i Oslo og vant fram i 14 av 14 saker.

28.08.2020 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 28.08.2020

13 av sakene ble løst uten å gå veien om Oslo Tingrett. Den siste saken, saken til tilkallingsvikar Nicholas Alex Souffe måtte prøves i retten, også den ga full seier til Fagforbundet og Nicolas. Dommen er rettskraftig.

Han hadde jobbet som tilkallingsvikar ved Stovnerskogen sykehjem fra januar til november 2019. Da fikk han beskjed om at det ikke lenger ville være bruk for ham. I håp om å komme utenom Arbeidsmiljølovens § 14 skulle Nicolas «luftes».

Grunnbemanningslæren på dagsorden

I Oslo tingrett ble spørsmålet om grunnbemanningslæren satt på dagsorden, og 20. juli kom dommen. Tingretten ga Nicholas og Fagforbundet Pleie og omsorg fullt medhold. Nicholas hadde krav på fast ansettelse tilsvarende en 72 prosent stilling etter «grunnbemanningslæren».

Vanligvis må tre kriterier være oppfylt for at vikarer har krav på fast ansettelse etter den ulovfestede grunnbemanningslæren:

Det må foreligge et fast og varig behov for vikarer.

Det må være en viss tilknytning til den aktuelle virksomheten.

En økning av grunnbemanningen må ikke være av vesentlig ulempe for virksomheten.

Rettslig anerkjent

Selv om grunnbemanningslæren ikke er lovfestet, har forståelsen blitt stadfestet flere ganger. Retten viser blant annet til Ot.prp.nr.50 (1993–1994) på side 165:

«Vikariatet må […] være konkret begrenset i en eller annen form. Det antas således å være i strid med loven å inngå løpende kortvarige vikariatavtaler for å dekke et konstant behov for vikartjeneste innenfor for eksempel en større virksomhet med noenlunde stabil fraværsprosent».

Det store spørsmålet i saken var om man skulle ta utgangspunkt i behovet til Stovnerskogen sykehjem der han jobbet, eller hele sykehjemsetaten når dette skulle besvares.

Alle sykehjem sett under ett

Retten var enig med LO-advokat Andreas van den Heuvel at behovet må vurderes opp mot samtlige sykehjem i Oslo kommune. Retten viste blant annet til «Ambulansedommen» fra 2006 der retten slo fast av man måtte se ambulansetjenesten i Oslo og Akershus under ett når man vurderte om det var et fast og varig behov for arbeidskraft, noe det var.

Likevel skriver retten at behovet for økt grunnbemanning hadde vært tilstede også om man vurderte Stovnerskogen isolert. Behovet for arbeidskraft både var konstant og forutsigbart ved sykehjemmet. Med 60 årsverk som helsefagarbeider og et sykefravær på rundt ti prosent var det rundt seks helsefagarbeidere som daglig var fraværende på grunn av sykdom.

Flere saker kommer

– Denne dommen viser at du også kan kreve fast ansettelse selv om du har jobbet et sted under et år hvis det er et konstant behov for folk. Med denne dommen kan vi kreve mange flere faste ansettelser, sier Siri Follerås, fra Fagforbundet pleie og omsorg til Dagsavisen

Souffe selv roser sine tillitsvalgte Bashiruddin Khawaja og Yasmin Ahmed, han mener at flere kan lære av at han vant denne saken:

– Man bør være medlem av en arbeidstakerorganisasjon og man bør våge å kjempe for sitt, sa Souffe til Dagsavisen.