Covid-19 og yrkesskaderstatning

(Foto: Trude Tjensvold)

Regjeringen endret i april yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb skal kunne få yrkesskadeerstatning. Også andre yrkesgrupper kan være omfattet av utvidelsen.

12.05.2020 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 18.05.2020

Reglene gjelder fra 1. mars 2020. Mange medlemmer lurer på om også de er omfattet av regelendringen. Spesielt ett avsnitt skaper usikkerhet: Det er et vilkår at arbeidet skjer i «miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare».

– Jobber du innenfor helse er du åpenbart innenfor. Men vi ser at det kan bli en utfordring for de som jobber i barnehage, i frisørsalonger eller andre steder som tradisjonelt ikke er et smittested. Uansett hvilket yrke du har nå, med denne type smitte vil vi hevde at det er en særlig smitterisiko. Fagforbundets klare utgangspunkt er at man skal være omfattet så lenge man er smittet på jobb, sier advokat i Fagforbundet, Anne-Gry Rønning-Aaby.

Bevisspørsmål

Departementet har blitt bedt om å klargjøre hvem som er omfattet, men svarer at det er opp til NAV trygderett, eventuelt domstolene, å avgjøre. Av NAVs rundskriv går det fram at opplistingen i forskriften ikke er uttømmende, og at også «annen yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare» kan gi grunnlag for å godkjenne smitteoverført sykdom.

Det vil bli et bevisspørsmål om f.eks. en ansatt innen brann, barnehage eller frisør vil være omfattet. I utgangspunktet vil man kunne hevde å være omfattet fordi smitterisikoen er høy. Det grunnleggende kravet er at påvirkningen fant sted under arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, og om smitten er påført under spesielle arbeidsforhold, i spesielle arbeidssituasjoner.

Må dokumenteres

Det viktigste rådet tillitsvalgte kan gi til korona-utsatte medlemmer er at de må dokumentere hendelser hvor de kan ha vært utsatt for smitte.

– Hvis du for eksempel jobber i barnehage og har hatt et barn på fanget som hoster eller nyser er det viktig å skrive det opp, sier Aaby-Rønning.

Tillitsvalgte i barnehage bør ha oversikt over hvilke barn man har, om de foresatte f.eks. jobber innen helse. Frisører må ha oversikt over kundene.

Meld krav

– Blir du lagt inn som følge av korona er det risiko for å få varige lungeskader. Da bør du melde inn krav. Jo nærmere man er opp til kilden, jo lettere er det å dokumentere. Vi kommer til å bli møtt med bevisspørsmål, sier Rønning-Aaby.

Det vil bli et spørsmål om sannsynligheten for at man er smittet i arbeid, og ikke et hvilket som helst annet sted man ferdes. Det vil også ha betydning hvor høy sykdoms- og smitterisikoen er til enhver tid, fordi det som omfattes er arbeidsplasser eller områder med særskilt risiko.

Hvor finner man reglene?

Bestemmelsene om yrkesskaderettigheter finner man i yrkesskadeforsikringsloven og i folketrygdloven. I tillegg er det tatt inn bestemmelser i mange tariffavtaler, bl.a. i hele offentlig sektor. For yrkessykdommene er det et vilkår at sykdommen er opplistet i den såkalte yrkessykdomslisten, og her er altså covid-19-smitte tatt inn. Dersom de alminnelige regler om yrkesskade/yrkessykdom likevel ikke fanger dette opp, vil man kunne kreve dekning etter yrkesskadeforsikringsloven § 11 bokstav c, den såkalte «sikkerhetsventilen», som supplerer bestemmelsene.