Helsefagarbeider fikk gjeninntre i stilling

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Saken gjelder gjeninntreden i stilling etter arbeidsmiljøloven § 15-11 femte ledd: «Retten kan bestemme at arbeidstaker som er urettmessig utestengt fra arbeidsplassen etter at oppsigelsesfristen eller tidsrommet for arbeidsavtalen er utløpt, har rett til å gjeninntre i stillingen dersom arbeidstaker ber om dette innen fire uker fra utestengningen.»

12.06.2020 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 19.06.2020

En helsefagarbeider i 75 prosent stilling ved et kommunalt sykehjem i Bergen kommune ble i oktober 2018 sagt opp. Hun ble ansatt ved sykehjemmet i januar 2013, men hadde ikke arbeidet der siden januar 2015, først på grunn av sykdom og senere pga. permisjon under arbeidsavklaring.

I oppsigelsen viste Bergen kommune til personal- og arbeidsreglementet, som sier at det som hovedregel ikke skal innvilges permisjon ut over to år etter at sykepengeretten har opphørt. Helsefagarbeideren hadde vært innvilget ulønnet permisjon i tre år frem til juni 2018, etter at maksdato for sykepenger utløp i juni 2015. Det ble også vist til at helseutfordringene var uendret, og at det ikke var utsikter til at hun i nærmeste fremtid ville bli friskmeldt.

Helsefagarbeideren anla januar 2019 søksmål for Bergen tingrett med krav om erstatning og at oppsigelsen kjennes ugyldig.

Mente hun fortsatt sto i stillingen

Kommunen ba om å få avklart om kvinnen mente at hun fortsatt sto i stillingen, hvilket hun mente at hun gjorde. Bergen kommune imøtegikk dette og gjorde gjeldende at hun ikke sto i stillingen. Kommunen mente at forutsetningen for å kunne stå i stillingen er at man rent faktisk er i stand til det, noe kvinnen ikke var eller hadde vært siden januar 2015.

Arbeidstakeren mente seg urettmessig utestengt, og begjærte gjeninntreden. Tingretten fant sannsynliggjort at kommunen ikke hadde overholdt sin tilretteleggingsplikt etter arbeidsmiljøloven § 4-6, og at fraværet skyldtes sykdom og manglende tilrettelegging. Som en følge av dette fant tingretten at kvinnen fortsatt sto i stillingen. Videre fant tingretten at hun var urettmessig utestengt fra arbeidsplassen og at vilkårene for gjeninntreden var oppfylt. Hun ble også tilkjent erstatning på 26 600 kr.

Anket til lagmannsretten

Bergen kommune har anket kjennelsen til Gulating lagmannsrett.

Lagmanssretten anførte at gjeninntreden ikke innebærer noen innskrenking i arbeidgivers styringsrett for å håndtere situasjonen med helsefagarbeiderens reduserte arbeidsevne, men anses nødvendig for å sikre at partenes gjensidige rettigheter og plikter i arbeidsforholdet fortsatt består under oppsigelsessakens gang. Hertil kommer at Bergen kommune ikke selv har begjært fratreden. Etter en samlet vurdering kunne ikke lagmannsretten se at det er grunn til å fravike hovedregelen i dette tilfellet, og anken ble forkastet.

Kvinnen vant dermed saken, og skal etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første og annet ledd tilkjennes fulle sakskostnader for lagmannsretten.