Nyheter

Usaklig oppsagt av Helse Bergen

Etter nesten tre års kamp mot Helse Bergen, vant en mannlig renholder en knusende seier. Retten feide påstander om trusler, ordrenekt og tyveri til side som grunnløse.

Rettsforlik om jobb og hjem

Det var ikke bare jobben vaktmesteren ville miste da han ble oppsagt fra stillingen sin. Han og familien sto også i fare for å bli kastet ut av hjemmet sitt fordi dette var en tjenestebolig.

Fra seier til tap

I 2008 vant Fagforbundet og pater Robert Kanoza en arbeidsrettssak mot Oslo katolske bispedømme i Oslo tingrett. Nå har Kanoza tapt saken i Borgarting lagmannsrett og fått den avvist av Høyesterett.

Prinsipp som betyr store penger

Fagforbundet har vunnet: Renter på yrkesskadeerstatning skal regnes fra da skaden ble meldt, ikke fra tidspunktet for nav-vedtaket. For medlemmet utgjør forskjellen over 400 000 kroner.

Flyttet buss - usaklig oppsagt

En bussjåfør har fått rettens medhold i at han ble usaklig oppsagt etter å ha flyttet en buss uten gyldig førerkort. Oslo tingrett mente enstemmig at oppsigelsen var usaklig.

Samlivsbrudd ble usaklig oppsigelse

Eieren av en privat barnehage i Trøndelag er dømt til å betale erstatning og oppreisning til to ansatte som mistet jobben etter at eierens ektefelle trakk seg fra driften. – Dette er en virksomhetsoverdragelse og oppsigelsene var usaklige, lyder dommen.

Får likevel erstatning for Sara-heisuhell

Hjelpepleierens arbeidsuhell med Sara-heisen på sykehjemmet er årsaken til hennes skulderplager og skal føre til ménerstatning. Det slår lagmannsretten fast, og opphever trygderettens kjennelse.

Siger for heiltid

Fire deltidstilsette kvinner vann over arbeidsgivaren Granvin kommune i ein historisk dom frå Hardanger tingrett heilt på tampen av 2007. Saka var prinsipielt svært viktig for Fagforbundet, som no skal føre tilsvarande saker mot ei rekke kommuner.

Ingen yrkeskadeerstatning for oppdragstaker

Etter fem års innsats for kommunen som besøkshjem blir en kvinne yrkesskadet i en bilulykke etter å ha hentet barnet hun har ansvar for. Verken Nav eller trygderetten gir henne rett i kravet om yrkesskadeerstatning.

Anker kantordom i Trondheim

Kirkelig fellesråd i Trondheim har anket dommen som sa det var galt å tvangsflytte en domkantor fra Nidarosdomen til Strinda kirke til Høyesterett. Domkantoren fikk lagmannsrettens medhold i at han ikke kunne flyttes fra Nidarosdomen mot sin vilje.

Urettmessig avskjediget fordi han var tillitsvalgt

En dom i Kristiansand tingrett mot arbeidsgiver Skjærgårdskollektivet AS slår fast at tillitsvalgte har et ekstra sterkt stillingsvern. Det ble full seier til Fagforbundet og Vidar Jacobsen.

Hjelpepleiere unngikk oppsigelse

Nordlandssykehuset har trukket tilbake oppsigelsen av fire hjelpepleiere på kirurgisk avdeling ved sykehuset. Sykehuset sa opp de fire som ledd i en større spareplan og ville erstatte dem med sykepleiere.

Tungt løft ga erstatning

En høyesterettsdom fra november om forståelsen av yrkesskadeforsikringsloven sier at en skade pådratt etter et tungt løft gir grunnlag for yrkesskadedekning. Dommen er et viktig argument for at en ny arbeidsskadelov også må omfatte belastningslidelser.

- Nemndvedtak vil bremse likelønnsarbeidet

Likestillings- og diskrimineringsnemnda har funnet at lønnsforskjellene mellom kvinnelige avdelingssykepleiere og mannlige avdelingsingeniører i Harstad IKKE er i strid med forbudet mot kjønnsdiskriminering, likestillingslovens § 3 første ledd.

Arbeidsulykke etter folketrygdloven § 13-3 annet ledd

Saken gjelder hjelpepleier A som på et kommunalt sykehjem den 13.9.2005 på nattevakt alene med 19 pasienter, pådro seg prolaps.

Fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9

Eidsivating lagmannsrett avsa i september en dom der hjelpepleier A som arbeidet i midlertidige stillinger ved Sykehuset Innlandet, fikk medhold i kravet om fast ansettelse i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-9, den såkalte fireårsregelen.

Drøftingsplikten i arbeidsretten

Arbeidsretten har nylig behandlet to saker der Fagforbundet mente at hovedavtalen i KS-området sine bestemmelser om arbeidsgivers plikt til å gjennomføre drøftinger med de tillitsvalgte på «et tidligst mulig tidspunkt» var brutt. Bestemmelsen gjelder saker der endringer og omstillinger vil kunne få betydning for de ansatte. Fagforbundet vant i Moss og tapte i Nord-Trøndelag.

Yrkesskadereglene fortsetter å diskriminere

Den ene dagen var kvinnen frisk som en fisk, dagen etter hundre prosent ufør. Ingen rett til yrkesskadeerstatning, mener Trygderetten.

4.388 kroner i sentrale tillegg i Spekter-oppgjøret

Årets sentrale forhandlinger i Spekter gikk i havn i god tid før mørket senket seg. For Fagforbundets medlemmer i Vy Buss tillegget allerede avtalt gjennom meklingen på Bussbransjeavtalen. Lønnstillegg for helseforetak og sykehus blir forhandlet for seg - disse forhandlingene (Spekter Helse A2) starter 10. mai.