Nyheter

Viktig seier for hjelpepleiere

En dom i Arbeidsretten slår fast at hjelpepleiere skal ha høyere lønn enn sykepleierne de leder.– En prinsipielt viktig dom som vi er glade for, sier Fagforbundets nestleder Mette Nord.

19.04.2010

Delt skyld for uriktig pensjon

I en tvist om tilbakekreving av for mye utbetalt pensjon har Trygderetten gitt et medlem delvis medhold. Medlemmet hadde mottatt for mye uførepensjon - etter anke ble ansvaret delt mellom medlemmet og KLP.

19.03.2010

Tilkallingsvikarer har rett til yrkesskadeerstatning

Tilkallingsvikarer er omfattet av yrkesskadebestemmelsene etter hovedtariffavtalen. Dette er avklart etter en tvist mellom Fagforbundet og forsikringsselskapet KLP.

10.02.2010

Sykefravær ble til fradrag

I en oppsiktvekkende dom ga Høyesterett sykehuset rett i at en vikars sykefravær skulle trekkes fra når grunnlaget for rett til fast jobb etter fireårsregelen i AML § 14-9, 5. ledd, skulle regnes ut. En kommende lovendring kan gjøre dommen enestående.

19.01.2010

Brannmannskade ikke godkjent

Fagforbundet tapte i juni en sak i lagmannsretten, på vegne av en brannmann i Finnmark. Mannen fikk en ryggskade på en obligatorisk øvelse, men trygderetten godkjente ikke hendelsen som yrkesskade.

19.11.2009

Usaklig oppsagt av Helse Bergen

Etter nesten tre års kamp mot Helse Bergen, vant en mannlig renholder en knusende seier. Retten feide påstander om trusler, ordrenekt og tyveri til side som grunnløse.

02.11.2009

Rettsforlik om jobb og hjem

Det var ikke bare jobben vaktmesteren ville miste da han ble oppsagt fra stillingen sin. Han og familien sto også i fare for å bli kastet ut av hjemmet sitt fordi dette var en tjenestebolig.

15.10.2009

Fra seier til tap

I 2008 vant Fagforbundet og pater Robert Kanoza en arbeidsrettssak mot Oslo katolske bispedømme i Oslo tingrett. Nå har Kanoza tapt saken i Borgarting lagmannsrett og fått den avvist av Høyesterett.

30.09.2009

Prinsipp som betyr store penger

Fagforbundet har vunnet: Renter på yrkesskadeerstatning skal regnes fra da skaden ble meldt, ikke fra tidspunktet for nav-vedtaket. For medlemmet utgjør forskjellen over 400 000 kroner.

16.09.2009

Flyttet buss - usaklig oppsagt

En bussjåfør har fått rettens medhold i at han ble usaklig oppsagt etter å ha flyttet en buss uten gyldig førerkort. Oslo tingrett mente enstemmig at oppsigelsen var usaklig.

31.08.2009

Samlivsbrudd ble usaklig oppsigelse

Eieren av en privat barnehage i Trøndelag er dømt til å betale erstatning og oppreisning til to ansatte som mistet jobben etter at eierens ektefelle trakk seg fra driften. – Dette er en virksomhetsoverdragelse og oppsigelsene var usaklige, lyder dommen.

07.08.2009

Får likevel erstatning for Sara-heisuhell

Hjelpepleierens arbeidsuhell med Sara-heisen på sykehjemmet er årsaken til hennes skulderplager og skal føre til ménerstatning. Det slår lagmannsretten fast, og opphever trygderettens kjennelse.

20.05.2009

Siger for heiltid

Fire deltidstilsette kvinner vann over arbeidsgivaren Granvin kommune i ein historisk dom frå Hardanger tingrett heilt på tampen av 2007. Saka var prinsipielt svært viktig for Fagforbundet, som no skal føre tilsvarande saker mot ei rekke kommuner.

23.04.2009

Ingen yrkeskadeerstatning for oppdragstaker

Etter fem års innsats for kommunen som besøkshjem blir en kvinne yrkesskadet i en bilulykke etter å ha hentet barnet hun har ansvar for. Verken Nav eller trygderetten gir henne rett i kravet om yrkesskadeerstatning.

26.03.2009

Anker kantordom i Trondheim

Kirkelig fellesråd i Trondheim har anket dommen som sa det var galt å tvangsflytte en domkantor fra Nidarosdomen til Strinda kirke til Høyesterett. Domkantoren fikk lagmannsrettens medhold i at han ikke kunne flyttes fra Nidarosdomen mot sin vilje.

12.03.2009

Urettmessig avskjediget fordi han var tillitsvalgt

En dom i Kristiansand tingrett mot arbeidsgiver Skjærgårdskollektivet AS slår fast at tillitsvalgte har et ekstra sterkt stillingsvern. Det ble full seier til Fagforbundet og Vidar Jacobsen.

17.02.2009

Hjelpepleiere unngikk oppsigelse

Nordlandssykehuset har trukket tilbake oppsigelsen av fire hjelpepleiere på kirurgisk avdeling ved sykehuset. Sykehuset sa opp de fire som ledd i en større spareplan og ville erstatte dem med sykepleiere.

03.02.2009

Tungt løft ga erstatning

En høyesterettsdom fra november om forståelsen av yrkesskadeforsikringsloven sier at en skade pådratt etter et tungt løft gir grunnlag for yrkesskadedekning. Dommen er et viktig argument for at en ny arbeidsskadelov også må omfatte belastningslidelser.

15.01.2009

- Nemndvedtak vil bremse likelønnsarbeidet

Likestillings- og diskrimineringsnemnda har funnet at lønnsforskjellene mellom kvinnelige avdelingssykepleiere og mannlige avdelingsingeniører i Harstad IKKE er i strid med forbudet mot kjønnsdiskriminering, likestillingslovens § 3 første ledd.

10.12.2008

Arbeidsulykke etter folketrygdloven § 13-3 annet ledd

Saken gjelder hjelpepleier A som på et kommunalt sykehjem den 13.9.2005 på nattevakt alene med 19 pasienter, pådro seg prolaps.

15.11.2008