Nyheter

Havnet i rullestol – får ikke godkjent yrkesskade

Fagforbundet tapte 2. september en sak om yrkesskadeerstatning for en omsorgsarbeider i Ålesund. Frostating lagmannsrett stilte seg bak avgjørelsen fra Trygderetten, hvor kvinnen først fikk avslag på godkjenning av yrkesskade etter en ryggprolaps.

Diskriminert etter foreldrepermisjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har gitt LO-forbundet NTL medhold i at Oslo Politidistrikt brøt likestillingsloven overfor et NTL-medlem etter pappapermisjon.

Rett til sykelønn etter permisjon

Fagforbundet/LO har fått fullt gjennomslag i Arbeidsretten for at kommuneansatte har rett til sykelønn etter endt permisjon.

Tusenvis får høyere pensjon

Tusenvis av ansatte i kommunene kan få høyere pensjon etter at Arbeidsretten slo fast at ansatte som ikke ville være med når den offentlige tjenestepensjonsordningen i kommunene ble innført, likevel hadde krav på tjenestepensjon. Utfordringen nå er å finne de det gjelder.

Dom korter ventetida på yrkesskadeerstatning

Etter at tidsbegrenset uførestønad og midlertidige ytelser ble innført i folketrygden, har utbetalinger av yrkesskadeerstatning etter tariffavtalen nærmest stanset opp. I en fersk dom gir Arbeidsretten Fagforbundet medhold i at erstatning skal utbetales så snart uføregraden som følge av yrkesskaden er klarlagt

Deltid gir full ansiennitet

Flertallet i Arbeidsretten har slått fast at deltid skal gi full ansiennitet. Dommen kom i en sak fra Åkrasanden Kulturbarnehage AS der Fagforbundet stevnet barnehagen og PBL inn for Arbeidsretten.

Betinget sympatistreik er lovlig

Under streiken ved arbeidstøybedriften Bekken & Strøm på Gjøvik, gikk bedriften til sak mot LO og de involverte LO-forbunda etter et varsel om sypmatistreik og en oppfordring til boikott. Bekken & Strøm tapte i retten.

Skulder ved skulder-prinsippet-7982

Arbeidsretten har slått fast at den som jobber dagarbeid i kommunen, og i tillegg tar ekstravakter eller vikariat på en institusjon der det arbeides 35,5 timers uke, skal ha timelønn beregnet etter satsene for 35,5 timers uke.

Yrkesskadeerstatning etter flere år

Et medlem av Fagforbundet fikk 900 000 kroner i yrkesskadeerstatning, etter et rettsforlik med KLP.

Valgretten vant fram

Fagforbundet vant en knusende seier over Oslo kommune da Oslo tingrett slo fast at ni sykehjemsansatte får beholde jobbene sine i kommunen.

Etterbetaling i 81 kommuner

Sandefjorddommen sier at dersom du jobber dobbelt deltid, eller deltid i forskjellige former og oppfyller ulempekriteriene, skal du ha betalt som turnusarbeider.

Rett til heltid og full stilling

Fagforbundet intensiverer arbeidet med å sikre medlemmer rett til heltid eller større, faste stillingsbrøker.

Vant fram i Trygderetten

Et tungt løft brakk omsorgsarbeiderens rygg og hun ble 100 prosent ufør. NAV mente bare en fjerdedel av uførheten hennes skyldtes yrkesskaden, men Trygderetten gir Fagforbundet rett.

Trygderetten avviser kvikksølvplager

Nå kommer kjennelsene fra Trygderetten i kvikksølvsaker, foreløpig med negativt resultat. – Sterkt beklagelig, sier Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby.

Fikk full stilling

Hjelpepleieren Anne-Britt Egeland gikk til sak mot Kvinnherad kommune, og i april fikk hun heltidsstilling.

Viktig seier for hjelpepleiere

En dom i Arbeidsretten slår fast at hjelpepleiere skal ha høyere lønn enn sykepleierne de leder.– En prinsipielt viktig dom som vi er glade for, sier Fagforbundets nestleder Mette Nord.

Delt skyld for uriktig pensjon

I en tvist om tilbakekreving av for mye utbetalt pensjon har Trygderetten gitt et medlem delvis medhold. Medlemmet hadde mottatt for mye uførepensjon - etter anke ble ansvaret delt mellom medlemmet og KLP.

Tilkallingsvikarer har rett til yrkesskadeerstatning

Tilkallingsvikarer er omfattet av yrkesskadebestemmelsene etter hovedtariffavtalen. Dette er avklart etter en tvist mellom Fagforbundet og forsikringsselskapet KLP.

Sykefravær ble til fradrag

I en oppsiktvekkende dom ga Høyesterett sykehuset rett i at en vikars sykefravær skulle trekkes fra når grunnlaget for rett til fast jobb etter fireårsregelen i AML § 14-9, 5. ledd, skulle regnes ut. En kommende lovendring kan gjøre dommen enestående.

Brannmannskade ikke godkjent

Fagforbundet tapte i juni en sak i lagmannsretten, på vegne av en brannmann i Finnmark. Mannen fikk en ryggskade på en obligatorisk øvelse, men trygderetten godkjente ikke hendelsen som yrkesskade.