Nyheter

Frisørene vant i arbeidsretten

Dommen i saken der frisørene gikk til sak mot NHO Håndverk falt i arbeidsretten den 27. mars. Den endelige tolkningen av avtalen fra 2010 er nå slått fast.

09.04.2012

Frisører stevner NHO for Arbeidsretten

Fagforbundet og LO har tilbrakt to dager i mars i Arbeidsretten sammen med Fagforbundet Frisørenes fagforening. De har stevnet NHO Håndverk for retten.

12.03.2012

Får fly til 65 – tross aldersgrense

Høyesterett har gitt ti piloter i Helikopterservice rett til å stå i jobb til 65 år. Det til tross for at bedriften hadde en tariffavtalt aldersgrense på 60 år. Dermed gjorde retten om vurderingen til to tidligere rettsinstanser og tariffpartene.

27.02.2012

Beholdt jobb i kommunen etter privatisering

De ansatte ved Oppsalhjemmet i Oslo kommune hadde rett til å beholde jobbene sine i kommunen, da sjukehjemmet ble overdratt til Norlandia i 2009.

23.01.2012

Ugyldig SMS-oppsigelse

Fagforbundet vant i september fram i Borgarting lagmannsrett på vegne av en tannlegeassistent. Spørsmålet var om arbeidstaker selv hadde sagt opp sin stilling og uteblitt uten grunn. Hennes arbeidsgiver tapte i tingretten og anket til lagmannsretten.

16.11.2011

Havnet i rullestol – får ikke godkjent yrkesskade

Fagforbundet tapte 2. september en sak om yrkesskadeerstatning for en omsorgsarbeider i Ålesund. Frostating lagmannsrett stilte seg bak avgjørelsen fra Trygderetten, hvor kvinnen først fikk avslag på godkjenning av yrkesskade etter en ryggprolaps.

06.10.2011

Diskriminert etter foreldrepermisjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har gitt LO-forbundet NTL medhold i at Oslo Politidistrikt brøt likestillingsloven overfor et NTL-medlem etter pappapermisjon.

19.09.2011

Rett til sykelønn etter permisjon

Fagforbundet/LO har fått fullt gjennomslag i Arbeidsretten for at kommuneansatte har rett til sykelønn etter endt permisjon.

07.06.2011

Tusenvis får høyere pensjon

Tusenvis av ansatte i kommunene kan få høyere pensjon etter at Arbeidsretten slo fast at ansatte som ikke ville være med når den offentlige tjenestepensjonsordningen i kommunene ble innført, likevel hadde krav på tjenestepensjon. Utfordringen nå er å finne de det gjelder.

20.05.2011

Dom korter ventetida på yrkesskadeerstatning

Etter at tidsbegrenset uførestønad og midlertidige ytelser ble innført i folketrygden, har utbetalinger av yrkesskadeerstatning etter tariffavtalen nærmest stanset opp. I en fersk dom gir Arbeidsretten Fagforbundet medhold i at erstatning skal utbetales så snart uføregraden som følge av yrkesskaden er klarlagt

08.04.2011

Deltid gir full ansiennitet

Flertallet i Arbeidsretten har slått fast at deltid skal gi full ansiennitet. Dommen kom i en sak fra Åkrasanden Kulturbarnehage AS der Fagforbundet stevnet barnehagen og PBL inn for Arbeidsretten.

03.03.2011

Betinget sympatistreik er lovlig

Under streiken ved arbeidstøybedriften Bekken & Strøm på Gjøvik, gikk bedriften til sak mot LO og de involverte LO-forbunda etter et varsel om sypmatistreik og en oppfordring til boikott. Bekken & Strøm tapte i retten.

28.02.2011

Skulder ved skulder-prinsippet-7982

Arbeidsretten har slått fast at den som jobber dagarbeid i kommunen, og i tillegg tar ekstravakter eller vikariat på en institusjon der det arbeides 35,5 timers uke, skal ha timelønn beregnet etter satsene for 35,5 timers uke.

31.01.2011

Yrkesskadeerstatning etter flere år

Et medlem av Fagforbundet fikk 900 000 kroner i yrkesskadeerstatning, etter et rettsforlik med KLP.

09.12.2010

Valgretten vant fram

Fagforbundet vant en knusende seier over Oslo kommune da Oslo tingrett slo fast at ni sykehjemsansatte får beholde jobbene sine i kommunen.

16.11.2010

Etterbetaling i 81 kommuner

Sandefjorddommen sier at dersom du jobber dobbelt deltid, eller deltid i forskjellige former og oppfyller ulempekriteriene, skal du ha betalt som turnusarbeider.

04.10.2010

Rett til heltid og full stilling

Fagforbundet intensiverer arbeidet med å sikre medlemmer rett til heltid eller større, faste stillingsbrøker.

13.07.2010

Vant fram i Trygderetten

Et tungt løft brakk omsorgsarbeiderens rygg og hun ble 100 prosent ufør. NAV mente bare en fjerdedel av uførheten hennes skyldtes yrkesskaden, men Trygderetten gir Fagforbundet rett.

28.06.2010

Trygderetten avviser kvikksølvplager

Nå kommer kjennelsene fra Trygderetten i kvikksølvsaker, foreløpig med negativt resultat. – Sterkt beklagelig, sier Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby.

28.06.2010

Fikk full stilling

Hjelpepleieren Anne-Britt Egeland gikk til sak mot Kvinnherad kommune, og i april fikk hun heltidsstilling.

28.05.2010