Til hovedinnhold

Kirkevalget 2023

Først og fremst engasjerer Fagforbundet seg i kirkevalget fordi vi har medlemmer ansatt i Den norske kirke. Lokalt og nasjonalt så er det medlemmenes arbeidsgivere som velges og kirka må sørge for at alle ansatte har en jobb de kan leve av og med. 

Gravferdsetaten
I kirkevalget velger medlemmene våre også arbeidsgiverne sine. (Foto: High and Low Studio)

Folkekirka

Den norske kirke er i en særstilling som folkekirke. To tredjedeler av virksomheten finansieres av kommunen. Gravplassansvaret er en del av dette og en viktig velferdstjeneste for alle. Også kirkebygget har stor betydning som kulturbærere for langt flere enn dem som besøker det på søndagene. I tillegg kan lokalkirken være en viktig aktør innen kulturlivet og sosialt arbeid.

Når Fagforbundet engasjerer seg i det lokale kirkevalget, viser vi at rollen som folkekirke og forvaltningen av fellesskapets midler, forplikter.

Bispedømmerådet

De som velges til bispedømmerådene, sitter også i Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste organ. Etter trossamfunnsloven er det disse som bestemmer hvordan Den norske kirke skal organiseres, også lokalt. Hvem skal lede og styre hvem? Hvordan skape balanse mellom trossamfunnets indre hensyn og folkekirkens oppgaver i storsamfunnet? Det nasjonale rettssubjektet er også arbeidsgiver for prester og ansatte i kirken sentralt. Også her har vi medlemmer.

Når Fagforbundet viser interesse for bispedømmevalgene, er det et signal til beslutningstakerne i Kirkemøtet om å lytte til samfunnet Den norske kirke skal være folkekirke i.

Last ned Fagforbundet-kirkevalgflyer (2-sidig A5)

Spørsmål til kandidatene

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?