Fagforbundet og stortingsvalget 2021

Fagforbundet har lang tradisjon i å engasjere seg politisk og i valgkamp - både i lokalvalg og ved stortingsvalg. Det er fordi arbeidslivet hele tiden påvirkes av politikk, og vi jobber for å gjøre lønn, rettigheter og rammebetingelser best mulig for våre medlemmer.

No er det arbeidsfolks tur!

Meir enn nokon gong forstår vi kor avhengig samfunnet er av vanlege arbeidsfolk, og no må det bli vår tur. Fagforbundet vil ha ei ny regjering som jobbar for eit sterkare fellesskap og betre velferdstenester for alle.

Dei siste åtte åra har høgreregjeringa gitt enorme skattekutt til dei som har mest frå før. Høgreregjeringa har bygd ned, sentralisert og privatisert helse, omsorg og skole.

Noreg treng ei ny regjering som vil redusere dei geografiske forskjellane og ta heile landet i bruk. Vi treng ei ny regjering med Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet som set arbeidsfolk først.

Stopp privatiseringa!

Fagforbundet vil at alle innbyggarane skal ha lit rett til gode velferdstenester som helse og utdanning. Vi vil ha politikarar som gir innbyggarane betre eldreomsorg og skole. Nå er det tid for auka bemanning, styrkt kompetanse og medverknad for tilsette.

Fagforbundet krev at skattepengane skal gå til velferdstenester som det offentlege driv, ikkje bli profitt for private velferdsselskap. Vi vil kjempe mot at arbeidsfolk blir utnytta gjennom låge lønningar og dårlege arbeidsvilkår.

Fagforbundet vil ha ei ny regjering som ser at det er vår tur å bli prioritert, og som seier nei til privatisering.

Trygge arbeidsplassar og heile, faste stillingar

Fagforbundet vi ha ei regjering som tar den høge arbeidsløysa på alvor og får heile folket i arbeid. Vi vil ha ei regjering som sikrar arbeidsfolk trygge og gode arbeidsvilkår og ei lønn dei kan leve av.

Deltidskrisa pregar arbeidskvardagen til tilsette i helse og oppvekst. For mange er arbeidsbelastninga så stor at dei ikkje maktar å stå i full jobb. Deltidskrisa er eitt av dei største problema i norsk arbeidsliv og det rammar flest kvinner.

Fagforbundet vil ha ei regjering som set arbeidsfolk først ved å sikre arbeid til alle. Vi treng ei regjering som vil løyse deltidskrisa, og gi alle heile, faste stillingar.

Aktuelt

Fagforbundet vil ha ei ny regjering

Mye står på spill ved stortingsvalget 13. september. De siste åtte årene har høyreregjeringa økt forskjellene i samfunnet og svekket det sosiale sikkerhetsnettet. Offentlige selskaper og eiendommer har blitt solgt ut. Dette er feil utvikling for Norge.

Se flere artikler

Spørsmål og svar

Fagforbundet har et politisk engasjement og et faglig-politisk samarbeid fordi vi ser at det er bra for dine rettigheter som arbeidstaker. Vi bryr oss med politikk fordi det er den mest effektive måten å beskytte våre medlemmers interesser på.

Fagforbundet er ikke politisk nøytral, men vi er sjølsagt politisk uavhengig. Vi har et prinsipp- og handlingsprogram som er vedtatt etter en demokratisk behandling i organisasjonen. Handlingsprogrammet er grunnlaget for den politikken og de kravene vi til enhver tid fremmer.

Fagforbundet vet at det er politikerne som bestemmer og vår jobb er å bruke vår innflytelse for å sikre våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Ved privatisering og konkurranseutsetting vet vi av erfaring at lønn, pensjoner og andre rettigheter som oftest blir dårligere. Derfor er det bedre for våre medlemmer at de politiske partiene som styrer er enige med oss. På den måten er sjansene for privatisering mindre - og hvis det skjer - større muligheter for å verne våre medlemmers rettigheter.

I valgkampen i 2015 påviste vi hvordan to av våre medlemmer tapte lønn og pensjon når jobben deres ble privatisert.

Arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og tariffavtalene er avgjørende for å ivareta rettighetene til arbeidstakerne. Det handler om retten til hele og faste stillinger. Om å ha ei arbeidstid og en arbeidsbelastning som setter oss i stand til å jobbe fram til pensjonsalder.

Les mer om hvordan Fagforbundet jobber for et anstendig arbeidsliv

Da den blåblå regjeringen overtok etter valget i 2013 begynte arbeidet med å forandre arbeidsmiljøloven. Fra 1. juli 2015 ble endringene i arbeidsmiljøloven satt i verk. Et tilbakeskritt for norsk arbeidsliv, mener Fagforbundet.

For deg som arbeidstaker er det derfor ikke det samme hvem som styrer. Og siden Fagforbundet eksisterer for å ta vare på dine interesser som arbeidstaker bryr vi oss med politikk. Fordi det virker.