Til hovedinnhold

Virksomhetsoverdragelse

Hva er en virksomhetsoverdragelse?

Virksomhetsoverdragelse er et begrep som brukes når en kommune omorganiserer drift, for eksempel til et interkommunalt foretak eller konkurranseutsetter en tjeneste i kommunen.

Hvis et sykehjem blir overført til en privat driver, har det betydning for rettighetene for deg som jobber på sykehjemmet. Når kommunen har bestemt at en virksomhet eller enhet skal ut på anbud eller privatiseres slik at virksomheten skifter eier, må man vurdere om det er en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven. I praksis blir det ofte uenighet om dette

Reguleres av arbeidsmiljøloven

Som hovedregel reguleres konkurranseutsetting av kommunal virksomhet av reglene om virksomhetsoverdragelse i kapittel 16 i arbeidsmiljøloven. (Reglene er basert på EUs direktiver om virksomhetsoverdragelse (direktiv 77/187/EØF og direktiv 98/50/Ef, som begge er avløst av direktiv 2001/23/EF).)

En konkurranseutsetting er imidlertid ikke alltid en virksomhetsoverdragelse i lovens forstand.

Selvstendig økonomisk enhet

For å avgjøre om virksomhetsoverdragelsen faller inn under bestemmelsene, legger arbeidsmiljøloven vekt på følgende: Det som overføres, må være en selvstendig økonomisk enhet; som overføres til annen innehaver - og som bevarer sin identitet etter overføringen.

Formålet med reglene er å ivareta arbeidstakernes rettigheter og forhindre at omstruktureringer skjer på beskostning av arbeidstakerne i de berørte virksomhetene. De ansatte skal beholde rettighetene sine i videst mulig omfang når virksomheten skifter innehaver. Reglene sikrer at arbeidsavtale og arbeidsforhold videreføres hos ny arbeidsgiver, og gir et vern mot oppsigelse på grunn av overføringen. Som regel skal også tariffavtale og pensjonsrettigheter også overføres, men her finnes det unntak.

Bundet av eksisterende tariffavtale

Som utgangspunkt er den nye arbeidsgiveren bundet av den eksisterende tariffavtalen (arbeidsmiljøloven § 16-2, andre ledd). Det gjelder helt til tariffavtalen utløper; da må man forhandle om ny tariffavtale med den nye arbeidsgiveren.

Om arbeidsgiveren ikke ønsker å videreføre den gjeldende tariffavtalen, må dette meldes fagforeninga skriftlig senest tre uker etter virksomhetsoverdragelsen.

Ansattes reservasjonsrett mot å bli overført

Dersom reglene om virksomhetsoverdragelse ikke gjelder ved konkurranseutsettingen, består arbeidsforholdet hos den opprinnelige arbeidsgiver. Hvis virksomhetsoverdragelse slås fast, har de ansatte en rett og en plikt til å bli med over til ny eier - med mindre den enkelte arbeidstaker reserverer seg mot å bli overført. En slik reservasjonsrett er lovfestet i arbeidsmiljøloven § 16-3.

I noen tilfeller kan de ansatte velge om de vil bli med over i den nye virksomheten. Denne valgretten er ikke lovfestet, men kan gjelde om det er vesentlig dårligere lønns- og arbeidsbetingelser hos den nye arbeidsgiveren.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?