Til hovedinnhold

Hvordan forhindre konkurranseutsetting i KS-området

Denne veilederen gir fagforeningen og tillitsvalgte i kommunene konkrete innspill til arbeidet for å hindre konkurranseutsetting. Offentlige tjenester i egenregi sikrer våre medlemmer og kolleger mot dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

01.02.2018 av Fagforbundets omstillingsenhet
Sist oppdatert: 09.01.2024

Last ned: Veileder i utskriftsvennlig versjon

Offentlig sektor er bærebjelken i velferdsstaten, og velferdsordningene skal eies, finansieres og drives av det offentlige. Trygge, godt kvalifiserte og motiverte offentlig ansatte gir de beste tjenestene. De kjenner behovene og mottakerne av tjenestene best, og har kompetansen. Offentlig sektor har erfaring med omstilling og utvikling. Privatisering, konkurranseutsetting og utskilling av offentlige tjenester raserer velferdsstaten, og er ikke løsningen på framtidas utfordringer.

Fagligpolitisk samarbeid

Å få partier som står Fagforbundet nært til å forplikte seg til å arbeide mot konkurranseutsetting, og for å ta tjenestene tilbake i egen regi, er et effektivt virkemiddel.

 • Oslo kommune tok over renovasjonen etter at Veireno gikk konkurs. Gjentatte brudd på Arbeidsmiljøloven, anmeldelse til politiet og tusenvis av klager fra innbyggerne.
 • I Oslo har også byrådet vedtatt å rekommunalisere alle sykehjem, fjerne bemanningsbyråer og gjennomgå hva private barnehager tar ut i profitt.
 • I Bergen har de vedtatt å ta tilbake sykehjem som er konkurranseutsatt, og å si opp avtaler med bemanningsselskap. Avtalen med bemanningsbyrået Orange helse er sagt opp både i Bergen og Oslo.
 • I Tromsø forhindret det nye bystyret at renholdstjenesten ble konkurranseutsatt.
 • I Flakstad bidro Fagforbundets «akutt-utvalg» mot konkurranseutsetting til at kommunestyret ikke vedtok å konkurranseutsette vann- og avløpstjenesten, på tross av et enstemmig formannskap som instilte for konkurranseutsetting.
 • I Stord har de vedtatt å ta tilbake renholdstjenesten fra ISS.
 • I mange andre kommuner har de rødgrønne partiene forpliktet seg til å drive tjenestene i egenregi.

Trepartssamarbeid

For å sikre videre utbygging og utvikling av offentlige tjenester med høy kvalitet, og ivareta felles verdiskapning og rettferdig fordeling, er det viktig at trepartssamarbeidet som kjennetegner den nordiske velferdsmodellen videreføres og styrkes.

Verneombud og HMS

Arbeidsmiljølovens § 3-1 sier at systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver, under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, skal vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak. Konkurranseutsetting er et eksempel på «endringer i virksomheten». Det påligger dermed arbeidsgiver et ansvar for å utrede arbeidsmiljøkonsekvensene. Et vedtak om konkurranseutsetting, som er gjort uten at arbeidsmiljøkonsekvensene er kartlagt og nødvendige tiltak er gjennomført, bør avvises av verneombudene og et eventuelt arbeidsmiljøutvalg. Om nødvendig bør saken klages inn til arbeidstilsynet.

Prosess og tiltak

Dersom snakket om konkurranseutsetting starter, husk at tid er viktig: Kom tidlig inn i prosessen!

Tida fra kommunestyret vurderer å konkurranseutsette en virksomhet, med utgreiing og drøftingsplikt, og fram til endelig forslag til vedtak, er den viktigste tida for å stoppe prosessen.

Faglige begrunnelser mot konkurranseutsetting:

 • Beholde og utvikle kompetanse
 • Innsyn og tilsyn med virksomheten.
 • Mulighet til å bruke ressurser på tvers
 • Fornuftig prioritering
 • Bruk av egne ressurser ved prosjektering i nye anlegg
 • Ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt
 • Kontrakter med private selskaper binder ressurser

Få innsyn

Hva ligger i virksomheten i dag, og hva må eventuelt tas vekk i et anbud? I en kontrakt med en tilbyder vil det være spesifisert hva oppgavene går ut på. Alle tilleggsytelser vil bli fakturert, eller ikke utført. Fleksibiliteten i tjenesteytingen vil bli sterkt redusert.

Jobb fagligpolitisk

 • Brev til politikere.
 • Still på møter, få de ansatte til å være synlige.
 • Tips lokale medier, skriv avisinnlegg og vær aktiv i sosiale medier.

Følg med på bestilte rapporter

Gode argumenter mot og innspill til eventuelle rapporter som blir utarbeidet av administrasjonen. Rapportene kan være vinklet til fordel for arbeidsgiver. Rapportene kan også brukes til å argumentere for kutt. Følg med på budsjettarbeid – her kan konkurranseutsetting foreslås, eller komme inn under behandlingen.

Verneombud og HMS

Å utrede arbeidsmiljøkonsekvensene kan synliggjøre behov for tiltak og kostnader som ellers ikke er tydelig for politikerne. Arbeidsmiljølovens krav er at arbeidsmiljøet i virksomheten skal være «fullt forsvarlig».

Aml § 4-1: Generelle krav til arbeidsmiljøet

(1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.

Søk hjelp og støtte

Fagforbundet kan stille med kompetanse innenfor lov- og avtaleverk, juss, økonomiske rammebetingelser, kommuneøkonomi og pensjon.

Kompetansesenteret bør kobles på med en gang. De er første ledd sentralt. De bidrar til at ansatte blir ivaretatt i henhold til lover og regler i hovedavtalen.

Fylkeskrets og fylkesseksjonene må kobles på, for støtte til politisk og faglig argumentasjon.

Økonomisk dokumentasjon

Sjekk KS sin leverandørdatabase: Erfaring med tilvarende anbud i andre kommuner? Er det utgifter utover kontraktsavtalte tjenester?

Hvis vedtak om utredning av konkurranseutsetting fattes:

 • Fagforeningen må i samarbeid med fylkeskretsen organisere arbeidet internt og sikre godt samhandling mellom HTV/tillitsvalgte og fagforeningen.
 • Politisk arbeid må fordeles til for eksempel fagforeningslederen – få seksjonene til å synliggjøre faglige spørsmål som kommer til å bli diskutert.
 • Lage arbeidsfordeling mellom tillitsvalgte og fagforeningsstyret.
 • Be om et drøftingsmøte etter Hovedavtalens del B §§ 1-4, 1-4-1, og § 3 -1 c). Her forankres en gjensidig informasjon og drøftingsplikt.
 • Tillitsvalgte skal også be om at det nedsettes ad hoc-grupper, jamfør hovedavtalens § 1-4-2 med deltakelse fra tillitsvalgte.
 • Avhengig av hva slags tjenester som skal konkurranseutsettes, må den aktuelle seksjon trekkes inn.
 • Etter drøftingsmøtet (eller i samme drøftingsmøte) skal det lages en plan for hvordan tillitsvalgte skal involveres etter hovedavtalens bestemmelser om arbeidstakernes behov for trygghet og gjensidig åpne planprosesser. Ved manglende medbestemmelse skal det innkalles til tvistemøte.
 • Fører ikke dette fram, er dette en tvistesak som skal sendes inn til kompetansesenteret raskest mulig.
 • Avtal møter med politiske partier og kommunestyregrupper for å fremme vårt syn.
 • Bidrag til argumentasjon kan hentes hos fylkeskretsen/seksjonene og kompetansesentre/ omstillingsenheten. Få fram mulige konsekvenser for kommunen og ansatte.

Underveis i utredningen

 • Lov og forskrift om offentlige anskaffelser og forvaltningslova pålegger kommunene et omfattende utredningsarbeid. Det er dette utredningsarbeidet tillitsvalgte har rett til å delta i, jmf HA §1-4-2 om ad hoc-utvalg.
 • Tillitsvalgte/fagforeningsleder bør ha snakket med alle politiske partier.
 • Fagforbundets syn bør fremkomme i utredningen.
 • Etter at utredningen er gjennomført skal rådmannen legge frem denne til politisk behandling.
 • Snakk med politikerne før rådmannen framlegger saken.
 • Om partiene ikke vil ha møter med Fagforbundet før utredningen er ferdig, be om møter raskest mulig etter utredningen.
 • Snakk med politiske motstandere også.

NB! Viktigst av alt er å få til møter med de politiske partiene som normalt utgjør flertallet i kommunestyret.

Hva trengs av opplæring?

 • Gode argumenter mot konkurranseutsetting/privatisering.
 • Fremme fordeler ved egenregi og informere om retten kommunen har til å drive i egen regi.
 • Erfaringer fra andre kommuner er gull verdt og må deles.
 • Om kommunen legger opp til konkurranseutsetting, bør lokale tillitsvalgte få opplæring i offentlig anskaffelser, reglene ved virksomhetsoverdragelse og kunnskap om konsekvenser for de ansattes lønn, pensjon og arbeidstidsbestemmelser.

Fagforeningen og tillitsvalgtes ansvar

 • Informere og bruke organisasjonen
 • Fagforeningen/fylkeskretsen har ansvar for å fremme vårt syn på privatisering og konsekvensene ved konkurranseutsetting.
 • Våre medlemmers rettigheter skal ivaretas. De skal sikres gjennom en hel prosess.
 • Kompetansesenter og fylkeskontor skal kontaktes og orienteres om prosessen. Kompetansesenteret skal også ha en rolle når de ansatte blir direkte berørt.
 • Politikk = fagforening/fylke
 • Lov- og avtaleverk = tillitsvalgte/kompetansesenter

Case: Fagforbundet Flora håndterte trussel om konkurranseutsetjing av reinhaldstjenesten

Bystyre har ved fleire høve kome med forslag om å konkuranseutsetje reinhald i Flora kommune når det skulle sparast pengar. I bystyre 12. des 2013 vart det gjort vedtak om at reinhaldstjenesten i Flora kommune skulle vurderast konkuranseutsett.

Fagforbundet tek kontakt med rådmannen og krev å være med i utgreiing jmf HA del B § 1-4-2.

Oppstart arbeidsgruppe med rådmannen, kommunalsjef økonomi, tjenesteleiar reinhald, avd.leiar reinhald, personalsjef, innkjøpsansvarlig, controller (sekretær), htv Fagforbundet.

Arbeidsgjevar skal kalle inn til informasjonsmøte for reinhaldarane og informerer om att informasjonsmøte som skal haldast, er frivillig, det vil si at det ikkje kan krevast kompensasjon frå tilsette. Htv krev at tilsette får lønn for den tida dei får informasjon om at dei muligens kan verte oppsagt i kommunen.

Arbeidsgruppa bestemte seg for å bruke konsulent i utgreinga. Utlysing og BDO vart valgt til å lage analyse og vurdering av reinhaldstjenesten. Pris 145.000,- . Det er ikkje avsett midlar til dette, men bystyret vedtek å finansiere arbeidet.

Da prosjektbeskrivninga frå BDO vart lagt fram måtte htv påpeika Hovedavtala sine føresegn, der arbeidsgjevar skal kartlegge/rekne ut konsekvensane/tap for AFP- og pensjonsvilkår ved eventuell konkurranseutsetjing.Vi krevde at dette må med i rapport frå BDO.

Gjennomgang av endelig rapport synte at tidskartlegging er så dårlig at den ikkje kan brukast noe som vart påpeika i arbeidsgruppemøte i november 2014: «Fagforbundet v/Wenche Kvalvik legg fram skriftlege kommentarar til rapporten frå BDO. Særlig dette som gjeld pensjon ser Fagforbundet som vesentlig i reknestykke. Det vart og stilt spørsmål ved virksomhetsoverdragelse då snittalderen blant reinhaldarane er høg, og dei har høgt sjukefråvær».

Likevel blir endelig rapport lagt fram 14.november 2014, som seier at kommunen kan spare 1 million ved å konkurranseutsetje reinhaldstenesta.

Rapporten seier ein del om AFP og pensjonsordning, men nevner ikkje særaldersgrense og konsekvensane rundt dette. Fagforbundet er oppteken av konsekvensane for dei tilsette ved eventuell konkurranseutsetjing. Rapport leggast fram for Formannskap 25. november.2014.

Flora kommune og Fagforbundet var ikkje samde om tolking av HTA VII, til protokoll, pkt e (ny HTA pkt g). Fagforbundet krev tvistemøte etter HA § 7.1.Den vart sendt vidare til tvist etter HA 7.2. Då det vart gjort vedtak i bystyre om å ikkje konkuranseutsetje vart det ikkje tvistemøte etter HA § 7.2

Bystyre 27. jan 2015 gjorde vedtak om å ikkje konkurranseutsetje reinhald, men at Flora kommune må effektivisere.

Fagforbundet sitt arbeid opp mot reinhaldar/tjenesteleiarar og politikarane i prosessen før og etter vedtak:

 • Medlemsmøte reinhaldaren 5.02.2015. Orientering om prosess konkurranseutsetjing.
 • Brev frå Fagforbundet til tjenesteleiarane i Flora kommune om mulige konsekvensar for tenestene ved eventuell konkurranseutsetjing av reinhald.
 • I et medlemsmøte med reinhaldarene i mai vart det orientert om utgreiing, rettar ved eventuell konkurranseutsetjing, vidare saksgang og politisk handsaming i bystyre i juni. Møtet vart brukt til å planleggja spørsmål til politikarane. Same dag er gruppeleiarane for dei politiske partia invitert til å komme med sitt syn på eventuell konkurranseutsetting og svara på spørsmål frå medlemmane. Medlemmane fekk politikaranes sitt syn på konkurranseutsetjing. Fagforbundet fikk også vita kva parti vi har på vår side, og kva parti vi må arbeide vidare med.
 • Invitasjon til medlemsmøte og Flora bystyre oktober 2015, der tema er konkurranseutsetjing. Kvifor og korleis skjer det? Kva er konsekvensane? v/Fanny Voldnes leiar samfunnsøkonomiske enhet i Fagforbundet.
 • Avisinnlegg ved fylkesleiar Ralf Einar Johannessen og htv Wenche Kvalvik «Dyrt og dumt å privatisere»
 • Fleire medlemsmøter, og medlemmane var tilstades i bystyre 27.01.2015 då det vart gjort vedtak om å ikkje konkurranseutsetje.
 • Htv er ofte tilhøyrar i bystyre og formannskap.
 • Fagforbundet har også brukt alle anledningar til å snakke med politikarar og andre som kan være med å påvirke avgjerde som vert tekne.
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?