Til hovedinnhold

Bruk stemmeretten din for hele laget!

I tøffe tider er det de som har minst som får det tøffest. Det er viktig å være trygg på jobben - og i livet ellers. Derfor bør du bruke stemmeretten din for bedre velferd, trygge jobber og bedre bemanning. 

Stem for bedre velferd!

De vanskelige økonomiske tidene rammer dem som har minst aller mest. Derfor er det viktig å redusere sosial ulikhet. Derfor er det også viktig med rimelige og gode kommunale tjenester som barnehage, skole, eldreomsorg og tekniske tjenester.

Vi vil løfte kvaliteten gjennom god bemanning og styrke de ansattes kompetanse. Skal vi få mange nok helsearbeidere, må vi styrke bemanninga, gi flere hele stillinger og få bedre oppgavedeling blant annet i eldreomsorgen.

Vi må anerkjenne at god omsorg kan gis uten mastergrad, og at ufaglært ikke er lik inkompetent. Samtidig må de ansatte få mulighet til økt kompetanse, også i jobben.

Bruk stemmeretten din på partier som vil prioritere bedre velferd!

 

Stem mot privatisering!

Fagforbundet vil at fellesskapets penger skal gi gode velferdstjenester for innbyggerne, ikke profitt til kommersielle selskaper. Derfor jobber Fagforbundet imot privatisering og konkurranseutsetting i kommunene. Private løsninger er dyre, og forbausende ofte byråkratiske og stivbeinte ordninger, fordi endringer er vanskelig å få til utenom anbudskonkurransene.

Dessuten skaper privatisering stor usikkerhet blant de ansatte – både OM de har jobb, og hva lønns- og pensjonsrettigheter blir. Offentlige virksomheter som blir privatisert får ofte dårligere lønn når tariffperioden går ut og de skal får ny tariffavtale, og mange minster retten til AFP fordi opptjeningen i nye private ordninger blir for kort. Slik bidrar privatisering til økt sosial ulikhet, ved at ansatte med forholdsvis lav lønn, får dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

Bruk stemmeretten din på partier som mener det offentlige skal ta ansvar for offentlige tjenester.

 

Stem for hele, faste og trygge jobber!

Fagforbundet jobber for hele, faste stillinger i kommuner og fylkeskommuner. Vi har fått på plass lovverk som sier at heltid skal være hovedregel. Nå er det opp til arbeidsgiverne å gjennomføre lovverkets intensjoner. Vi vil jobbe mot bruk av midlertidige ansettelser og økende bruk av bemanningsbyråer, slik at flest mulig kan få en godt betalt, fast og hel stilling.

Stem på partier som vil jobbe for hele, faste stillinger.

 

Stem for trygghet!

Høyrepartiene vil at årets valg skal handle om å privatisere våre arbeidsplasser. Vi mener det skal handle om trygghet. Trygge jobber. Trygghet for en pensjon å leve av, for at deltidskrisa tas på alvor og flere hele faste stillinger i oppvekst- og helsesektorene.

Privatisering skaper økt utrygghet for de ansatte, om hva lønn og pensjon blir og om rammene ligger til rette for å kunne gi gode tjenester.  Vi vil ha mer, ikke mindre trygghet på arbeidsplassen. Bruk stemmeretten din for trygge jobber!

Derfor er årets kommune- og fylkestingsvalg viktig

Kommunen er også arbeidsgiver

Mange av Fagforbundets medlemmer har kommunen som arbeidsgiver, og blir direkte påvirket av hvilke partier som bestemmer. I kommunevalget velger de på mange måter også sjefen sin. Det er en av flere grunner til at mange tillitsvalgte ute i kommunene er aktive i valgkampen.

Taper på konkurranseutsetting

Ved privatisering og konkurranseutsetting vet vi av erfaring at lønn, pensjoner og andre rettigheter som oftest blir dårligere. Derfor er det bedre for våre medlemmer at de politiske partiene som styrer vil det samme som oss. På den måten er sjansene for privatisering mindre - og hvis det skjer - større muligheter for å verne våre medlemmers rettigheter.

Fagforbundet vil påvirke politikken

Fagforbundet har et politisk engasjement og et faglig-politisk samarbeid fordi vi ser at det er bra for dine rettigheter som arbeidstaker. Vi bryr oss med politikk fordi det er den mest effektive måten å beskytte våre medlemmers interesser på.

Fagforbundets landsmøte vedtar et prinsipp- og handlingsprogram som er grunnlaget for den politikken og de kravene vi til enhver tid fremmer.

Fagforbundet vet at det er politikerne som bestemmer og vår jobb er å bruke vår innflytelse for å sikre våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

For deg som arbeidstaker er det derfor ikke det samme hvem som styrer. Og siden Fagforbundet eksisterer for å ta vare på dine interesser som arbeidstaker bryr vi oss med politikk. Fordi det virker.

Spørsmål og svar

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?