Til hovedinnhold

Endret arbeidsmiljølov - et tilbakeskritt

28. januar gikk en samlet norsk fagbevegelse ut i en to timer lang politisk streik mot endringene i arbeidsmiljøloven. Fra 1. juli 2015 trer noen av endringene i kraft.

28. januar gikk en samlet norsk fagbevegelse ut i en to timer lang politisk streik mot endringene i arbeidsmiljøloven. Fra 1. juli 2015 trer noen av endringene i kraft. (Foto: Martine Grymyr)

Fra 1. juli ble endringene i arbeidsmiljøloven satt i verk. Et tilbakeskritt for norsk arbeidsliv, mener Fagforbundet.

06.07.2015 av Forhandlingsenheten
Sist oppdatert: 09.07.2015

Forhandlingsenheten i Fagforbundet har laget en samlet oversikt til hjelp for tillitsvalgte og medlemmer.

Endringene gjelder blant annet bestemmelsene om arbeidstid, midlertidig ansettelse og øvre aldersgrense i arbeidsmiljøloven. Under er en oversikt over de viktigste endringene:

Nye regler om arbeidstid

Gjennomsnittsberegning: Etter de nye reglene kan vakter inntil 12,5 timer godkjennes av tillitsvalgte lokalt. Vakter utover 12,5 time skal fremdeles godkjennes av Fagforbundet sentralt. Vakter på inntil 10 timer kan etter de nye reglene avtales mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. Dersom turnusen forutsetter forkortet daglig/ukentlig hviletid, er det imidlertid fortsatt tillitsvalgte som må avtale dette.

Arbeidstilsynets godkjenningskompetanse: Til nå har Arbeidstilsynet kun hatt kompetanse til å tillate utvidelse av arbeidstidsordninger med inntil 13 timer per dag dersom arbeidsplassen har tariffavtale, og over 13 timer der virksomheten ikke er tariffbundet. Dette endres nå til at tilsynset også kan inngå avtaler utover 13 timer per dag også der virksomheten har tariffavtale. Det er en forutsetning at tillitsvalgte støtter ordningen. Denne endringen medfører at det nå blir en ordning der arbeidsgiver selv kan velge om de vil søke Arbeidstilsynet eller om de vil søke arbeidstakerorganisasjoner med innstillingsrett (for Fagforbundet vil det si det enkelte kompetansesenter.

Beredskapsvakt: Lovens hovedregel om at 1/5 av vakten skal regnes som alminnelig arbeidstid endres til at bare 1/7 skal regnes som arbeidstid. Arbeidsgiver og tillitsvalgte kan fortsatt fravike hovedregelen. Tariffavtalene til Fagforbundet opererer i regelen med en omregningsfaktor på 1/5. Avtallene påvirkes ikke av lovendringen. Noen avtaler, for eksempel hovedtariffavtalen med KS og overenskomsten med Spekter Helse for helseforetakene, har formuleringen: For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet gjelder arbeidsmiljøloven § 10-4 (3). Dette må forstås som en henvisning til § 10-4 (3) slik den lød da partene forhandlet frem avtalen, altså med omregningsfaktoren 1/5. For fremtiden innebærer det at om omregningsfaktoren på 1/5 skal beholdes så må tariffbestemmelsene endres.

Overtid: Grensene for å arbeide overtid per uke/fire uker etter avtale med tillitsvalgte lokalt utvides til henholdsvis 20 timer og 50 timer. De årlige rammene for tillatt overtid utvides imidlertid ikke. Arbeidstilsynets adgang til å tillate overtidsarbeid utvides til 25 timer i løpet av en uke.

Arbeid på søndager og helgedager: Hovedregelen om at arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn opprettholdes. Minstekravet ved gjennomsnittsberegning av de røde dagene forskyves fra at det ukentlige fridøgn minst hver tredje uke skal falle på en søn- eller helgedag til minst hver fjerde uke.

 

Ny generell adgang til midlertidig ansettelse

Vilkårløs adgang til å ansette midlertidig i inntil 12 måneder: Virksomheter kan ansette arbeidstaker på midlertidige kontrakter i 12 måneder, uten at det foreligger et midlertidig behov. Dette kommer i tillegg til de grunnlagene for midlertidige ansettelse som allerede finnes i lovverket fra før, som for eksempel vikariater. Dette er altså en ny systemendring og arbeidsgiver står fritt til enten å avslutte arbeidsforholdet uten å oppgi grunn eller å videreføre ansettelsen til fast stilling, eventuelt som midlertidige ut i fra et av de andre grunnlagene i loven.

Begrensinger for å hindre misbruk av bestemmelsen:

  • Karantene: Dersom arbeidsforholdet avsluttes innføres ”karantene” på 12 måneder for tilsvarende midlertidig ansettelse hvor arbeidsoppgavene er av samme art. Hva som regnes som samme art må bli en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle,
  • Kvote: Det innføres en begrensing på hvor mange som kan være midlertidig ansatt på det nye generelle grunnlaget. Kvoten er satt til minimum en, maksimalt 15 prosent av arbeidstakerne innen virksomheten. Enheter med minst 50 ansatte regnes som en egen virksomhet. Enheten må være avgrenset organisatorisk og ha en realitet over tid.
  • Gjennomsnittberegning av arbeidstiden: Det ikke er adgang til individuell avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden for midlertidige ansatte etter denne nye regelen.

Den nye treårs regelen: Treårsregelen vil bare gjelde de som er ansatt i vikariater og de som er ansatt etter den nye regelen om generell adgang til midlertidige ansettelser. Fireårsregelen er det ingen endringer i forhold til

Ny aldersgrense på 72 år: De ansattes vanlig stillingsvern økes fra 70 til 72 år. Dette såfremt det ikke gjelder særlig fastsatt aldersgrense for stillingen i virksomheten eller i virksomhet eller stilling hvor helse- og sikkerhetshensyn gjelder.

Fortsatt 70 år i mange tariffavtaler: I relasjon til aldersgrenseloven som ikke er endret, er det tariffestet 70 år som aldersgrense i mange tariffavtaler. Det har som konsekvens at den normale aldergrensen fortsatt er 70 år i for eksempel i KS området.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?