Til hovedinnhold

Regionmøtet 2019 – dette har skjedd

Regionmøtet i Fagforbundet Oslo avholdes 19. – 20. mars. Det er forbundsregionens høyeste organ og avholdes annet hvert år. Denne gangen er 130 delegater, tiltredende og gjester samlet for å velge tillitsvalgte og fatte vedtak om hva organisasjonen skal bruke de neste to årene på.

20.03.2019
Sist oppdatert: 11.04.2019

Regionleder Roger Dehlin åpnet møtet nøyaktig klokken 10.00 tirsdag 19. mars. Etter konstitueringen kunne Vidar Evje ta plass som ordstyrer og Trine Posaas Nilsen som sekretær for møtet.

Fagforbundet Oslo har gjennom 25 år samarbeidet med Moskva-avdelingen av det russiske søsterforbundet PMR. Moskvaavdelingen, som har nærmere 80 000 medlemmer var representert på regionmøtet ved en delegasjon på tre av avdelingens topptillitsvalgte. Sergej Tsjalij holdt en politisk innledning for regionmøtet, der han takket Fagforbundet Oslo for det gode samarbeidet som gir positive virkninger for begge organisasjoner. –Turbulens er en permanent tilstand for fagforeningen vår, sa den moskovittiske fagforeningslederen, og viste til at myndighetene har vekslet mellom iver for privatisering av velferdstilbud til å gå tilbake til å ta for eksempel boligkontorer tilbake til offentlig eie. Etter noen turbulente år, har foreningen hatt stor framgang fra 2016 og framover. – I alle våre suksesser og seire er Fagforbundet synlig til stedet, uttalte Tsjalij og fikk stående applaus fra forsamlingen.

Roger Dehlin holdt møtets andre politiske innledning. Han la vekt på viktigheten av et godt samarbeid med partiene på venstresida, og at tillitsvalgte må ta eierskap til den politiske debatten som foregår på arbeidsplassene våre. Videre snakket han om at det er avgjørende at Fagforbundet evner å se sammenhengen mellom sitt eget yrkesfaglig arbeid, arbeidsrettslig arbeid og organisasjonsarbeid.

Ada Rudskjær, representant for yrkesseksjon helse og sosial, startet debatten på poetisk vis gjennom å lese om Stig Holmås’ Dikt til mine barn. Trond Grande, representant for yrkesseksjon samferdsel og teknisk, pratet om de økende økonomiske ulikhetene i Norge, og viktigheten av at politikere og tillitsvalgte samarbeider for å skape gode velferdstjenester i Oslo. Kjell Håkon Norås fra Fagforbundet Barn og oppvekst viste til at Fagforbundet framover vil møte utfordringer i både en privatiseringsivrig høyreside og tariffhopping blant arbeidsgivere. Han tok til orde for at strategien for å møte disse utfordringene er å bygge sterke klubber og klubbstyrer.

Nora Hagen fra Fagforbundet Teater og Scene tok opp viktigheten av ytringsfrihet i kunstfeltet, og viste til debatten rundt Black Box teater den siste tiden. Jørgen Aanerud fra ungdomsutvalget var opptatt av å engasjere ungdom til å bruke stemmeretten, mens Randi Færevik som leder yrkesseksjonen for kirke, kultur og oppvekst tok kraftig til motmæle mot ei regjering som bidrar til å spre rasisme og sette folk opp mot hverandre.

Etter at Vidar Evje hadde gått gjennom årsberetningen og Roger Dehlin  hadde redegjort for fjorårets regnskap, var det valg som stod på dagsorden. Valgkomiteens leder, Siri Follerås, presenterte valgkomiteens innstilling som inneholdt over 70 verv som skulle bekles. Det ble fremmet to benkeforslag mot valgkomiteens innstilling. På vervet som opplæringsleder ble valgkomiteens kandidat Kjell Håkon Norås valgt framfor Liz Aslaksen. Fagforbundet Barn og oppvekst fremmet forslag om at Ola Laskemoen skulle være en av fem sekretærer og lyktes med å få flertall for dette, på bekostning av Thomas Eliassen som var foreslått fra valgkomiteen.

Etter valget var gjennomført behandlet regionmøtet innkomne forslag. Forsamlingen vedtok til slutt fire uttalelser som kan leses her:

I tillegg hadde Fagforbundet ForSe oversendt et forslag om evaluering av organisering av klubber og fagforeninger i regionen. Regionmøtet vedtok å oversende dette forslaget til videre behandling av regionstyret og fagforeninger med medlemmer som er ansatt i bydelene.

Regionmøtets første dag ble avsluttet med at barnebyansvarlig Lasse Kristiansen presenterte Fagforbundets SOS barneby i Huambo, Angola. Forbundsregion Oslo samlet til sammen inn over 1 million kroner i 2018 til barnebyen, men det er behov for flere faste bidragsytere. Les mer om barnebyen her.

På regionmøtets andre og avsluttende dag hilste Tom Sørensen fra Postkom møtet. Postkom er inne i en prosess som kan ende med at de blir en del av Fagforbundet framover. Postkom har rundt 20 000 medlemmer på landsplan, hvorav omtrent 5 000 tilhører regionen som Oslo er en del av. Sørensen fortalte at Postkom er et tradisjonsrikt forbund med røtter langt tilbake i tid. Landsstyret i forbundet har gått inn for en sammenslåing med Fagforbundet, og forslaget går nå ut til medlemmene for uravstemming.

Mette Nord, Fagforbundets nasjonale leder, besøkte regionmøtet og holdt en politisk innledning. Nord la vekt på viktigheten av å få etablert en heltidskultur. Hun viste videre til de politiske resultatene som er oppnådd i Oslo under rødgrønt styre. Det gjøres en viktig jobb mot sosial dumping gjennom Oslo-modellen, og flere tjenester er avprivatisert og tatt tilbake til kommunal drift. -Vi bruker 65 kr per medlem på valgkamp. Det er ikke mye når vi vet at rekommunalisering av sykehjem kan bety så mye som 1 million kroner i pensjon for det enkelte medlem, forklarte Nord. I Oslo har byrådet besluttet å overta flere sykehjem etter hvert som kontraktene med private selskaper går ut. I tillegg har kommunen mot høyresidas ønsker overtatt renovasjon for husholdninger, skolevaktmesterne og konkurranseutsatte barnehager.

Forbundslederens innledning ble etterfulgt av en engasjerende debatt. Roger Dehlin ba om at forbundet ser nærmere på egen organisering, og tok til orde for å etablere flere nasjonale klubber for arbeidsgivere som har etablert seg på tvers av kommunegrenser. Stine Westrum fra Fagforbundet Helse, sosial og velferd snakket om arbeidstidsreduksjon og vanskelige arbeidsvilkår i «skjønnhetsbransjen». Ungdomstillitsvalgt Maren Oddvang skrøt av at Fagforbundet Oslo slippper ungdommen til, og tok også opp viktigheten av en boligpolitikk som gjør at ungdom slipper inn på boligmarkedet. Stig Berntsen fra Fagforbundet Helse, sosial og velferd tok til orde for at Fagforbundet i større grad må være en kamporganisasjon uavhengig av hvilket politisk flertall som styrer, mens Thomas Eliassen fra Fagforbundet Teknisk fagforening mente at Fagforbundets valgkampmidler heller burde brukes på egen valgkampaktivitet enn til partistøtte til de rødgrønne partiene.

Til slutt ble Fagforbundet Oslos handlingsplan, yrkesseksjonenes handlingsplaner, handlingsplaner til ungdomsutvalget og pensjonistuvalgte, informasjonsplan, valgkampplan og budsjett presentert, diskutert og vedtatt.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?