Fagforbundet for deg som jobber med økonomi og revisjon

Fagforbundet er forbundet for deg som jobber med oppgaver innen økonomi og revisjon. Forbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar gjennom sin yrkesfaglige organisering til at du får faglig utvikling i yrket ditt. 

Fagforbundet har mye å tilby

Fagforbundet vil gi et faglig løft til medlemmer som arbeider med økonomi og revisjon. Vi arrangerer økonomikonferanser og andre faglige tiltak rettet spesielt mot ansatte i økonomistillinger.

Jobber for å bevare skatteinnkreving i kommunene

Fagforbundet er opptatt av å bevare kommuneregnskapet og at revisjon bør være offentlig. Vi er også opptatt av å bevare skatteinnkrevingen i kommunene. Selv små variasjoner i innfordringsgrad av skatt og avgifter gir store utslag i nasjonal sammenheng, og kunnskap om lokale forhold er viktig for å oppnå gode resultater.

Faggruppe og nettverk

Fagforbundet påvirker fagområdene for eksempel gjennom høringer, og det er etablert en egen faggruppe for økonomi og revisjon. Faggruppa fungerer som et rådgivende organ for Fagforbundet i faglige spørsmål. Faggruppa arbeider spesielt med å videreutvikle det faglige tilbudet til de aktuelle yrkesgruppene, og det arrangeres blant annet årlige økonomikonferanser. Det er også etablert et eget nettverk for revisorer og revisjonssjefer. 

Yrkesfaglige aktiviteter og nyhetsbrev

Det sendes ut et eget nyhetsbrev om økonomi. I tillegg arrangerer Fagforbundet yrkesfaglige aktiviteter i de fleste fylkene. Vi besvarer spørsmål som angår ditt behov for kompetanse og faglig utvikling i jobben, og setter søkelys på muligheter og utfordringer yrkesgruppene møter i samfunnet. 

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Aktuelt

Hjemmekontor - mens vi venter på ny forskrift

Regjeringen arbeider med en ny forskrift om arbeid fra hjemmekontor. I påvente av den, har Arbeids- og sosialdepartementet gitt ut et notat som klargjør noen av de rettslige rammene rundt hjemmekontor begrunnet i smittevernhensyn.

Se flere artikler

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale.

Last ned brosjyrer og materiell

Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017-2021 PDF (62 k) Last ned Bestill
Fagforbundet for deg som jobber med økonomi PDF (315 k) Last ned Bestill

Kontaktliste

Person mangler bilde

Lyra Lluka
Rådgiver
Yrkesseksjon kontor og administrasjon