Til hovedinnhold

Fagforbundet for barne- og ungdomsarbeidere

Fagforbundet mener en barne- og ungdomsarbeider er en fagarbeider som kan anvende pedagogiske teorier og didaktiske verktøy, for å gi barn og unge omsorg, lek og læring. En barne- og ungdomsarbeider har ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som legger til rette for en trygg og god oppvekst.

Barne- og ungdomsarbeider en praktisk pedagogisk fagarbeider

Fagforbundet arbeider for at barne- og ungdomsarbeideres praktisk-pedagogiske kompetanse anerkjennes og får sin rettmessige plass i det pedagogiske arbeidet.

Fagforbundet jobber for at barne- og ungdomsarbeideren skal:

 • Være lønnet som fagarbeider.
 • Bli titulert med sin yrkestittel og få aksept for sin pedagogiske fagkompetanse.
 • Bli anerkjent som en praktisk pedagogisk medarbeider på alle arenaer for barn og unge 
 • Være en lovfestet del av grunnbemanninga i barnehager.
 • Få faglig utvikling.
 • Ha muligheter til etter- og videreutdanning, blant annet flere fagskoletilbud.

Fagforbundet ... :

 • ønsker at flere unge velger barne- og ungdomsarbeiderfaget, og at voksne med erfaring fra sektoren velger å formalisere kunnskapen sin ved å ta fagbrev, blant annet via praksiskandidatordningen.
 • er en aktiv pådriver for å styrke utdanninga og jobber for at muligheten til å ta fagbrev som voksen, skal være lik over hele landet.
 • krever at en ny barnehagelov skal lovfeste krav om 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene.
 • jobber for at arbeidsgivere, kolleger og brukergrupper får mer kunnskap om kompetansen til en barne- og ungdomsarbeider.
 • jobber for alle yrkesgruppene på arbeidsplassen, både faglig og politisk. Samtidig er det viktig å vise det unike med hver yrkesgruppe.
 • mener at yrkesfaglig samarbeid og tverrfaglighet er viktig for å se helheten på arbeidsplassen. Alle ansatte må ha tid og kunnskap til å utføre oppgavene de har ansvar for.

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Fagforbundets skolepolitikk 

Fagforbundet ønsker en mer helhetlig skoledag, trygge økonomiske rammer og en skole der praktisk og erfaringsbasert læring basert på mesterlæretradisjonen vektlegges. En skole som sikrer like muligheter for alle.

Les mer om Fagforbundet i skolen

Fagforbundets barnehagepolitikk 

Alle barn har rett på en trygg barndom. Barn må få være barn. Lek og fritid har en egenverdi. Kompetente og trygge ansatte er en forutsetning for at barn og unge får gode hverdager.

Fagforbundet mener vi trenger utdannede barne- og ungdomsarbeidere i fagarbeiderstillinger og utdannede barnehagelærere i pedagogstillinger.

Les mer om Fagforbundet i barnehagen

Barne- og ungdomsarbeider som jobber med ungdom

Fagforbundet organiserer klubbarbeidere, klubbledere, aktivitetsledere, fritidsledere, miljøarbeidere og andre som arbeider innenfor kommunale fritidstilbud til barn og unge. Vi ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

Les mer om Fagforbundet og deg som jobber med ungdom

Fagforbundets SFO-politikk 

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn. SFO må inkludere alle barn, barn med særskilte behov må ha tilstrekkelige ressurser både på skolen og i SFO.

Les mer om Fagforbundet i SFO/AKS

Kontakt

Portrettbilde av Ingri Bjørnevik

Ingri Bjørnevik

Rådgiver

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Ellen Ovenstad

Ellen Ovenstad

Enhetsleder

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?