Til hovedinnhold

Ansiennitet - veien til høyere lønn

Ansiennitet angir hvor lenge en person har vært ansatt i en virksomhet eller en sektor.

Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting og regnes fra fylte 18 år. Man går trinnvis opp i lønn med stigende ansiennitet. Trinnene varierer fra tariffområde til tariffområde. Du kan finne tariffavtale etter område under Lønn og avtaler, eller du kan logge deg inn i Fagforbundets medlemsportal for å finne din avtale hvis du er medlem.

For Fagforbundets del er ansiennitetsreglene regulert i de ulike hovedtariffavtalene. De har blant annet bestemmelser om godskriving av tidligere offentlig og privat tjeneste og om tilleggsansiennitet, om godskriving fullt ut av all militærtjeneste m.m., om omsorgsarbeid i hjemmet, og angir hvilke permisjoner som ikke avbryter lønnsansienniteten. Dersom ikke annet er bestemt, beholdes lønnsansienniteten ved direkte overgang til en annen stilling i offentlig sektor, også ved overgang fra deltidsstilling til heltidsstilling.

Det er vanskelig å kommentere ansiennitetsreglene i alle tariffområder under ett, men her er noen hovedpunkter:

Ansiennitet i kommunen

De som jobber i kommunesektoren i stillinger uten særskilt krav til utdanning, får all tidligere og privat tjeneste regnet inn i lønnsansienniteten. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet og omsorgsarbeid med inntil 3 år. Som offentlig tjeneste regnes verneplikt.

Men, ved tilsetting i annen stilling godskrives kun offentlig tjeneste fullt ut. Man får også godskrevet tidligere privat tjeneste som er av betydning for stillingen.

Det kan i visse tilfeller bety at ansienniteten går ned når man tar etter- og videreutdanning og begynner i en annen stilling.

Ansiennitet i stillinger uten krav til formell kompetanse

Mange som blir ansatt i stillinger uten formelle krav til kompetanse starter på null år i ansiennitet. I noen tilfeller er det helt feil. Hovedtariffavtalen i kommunen (KS) sier at du kan få kompensert for manglende ansiennitet hvis du har vært hjemme med omsorg for barn eller andre, med inntil seks års ansiennitet. Spørsmålet som må gå til den som skal ansettes, er: Har du hatt omsorgsansvar for barn eller andre i familien? Hvis svaret er ja, kan du ha krav på inntil seks års ansiennitet, istedet for å starte på null slik mange gjør i dag. For mange kan det utgjøre et solid lønnshopp.

Ansiennitet i helseforetak

Ved tilsetting i helseforetak godskrives all offentlig og privat tjeneste fullt ut i lønnsansienniteten. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet og omsorgsarbeid med inntil 3 år. Som offentlig tjeneste regnes verneplikt.

Ansiennitet i private barnehager (PBL og FUS)

Lønnsansienniteten fastsettes ved tilsetting. Lønnsansienniteten reguleres hvert år med virkning fra 1. mai. Ved omgjøring av stilling fra assistent til fagarbeider, beholdes tidligere fastsatt lønnsansiennitet. Ved tilsetting i stilling uten særskilt krav til utdanning godskrives all tidligere privat og offentlig tjeneste. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet med inntil 6 år. Ved tilsetting i annen stilling godskrives tidligere offentlig og privat tjeneste som er av betydning for stillingen.

Andre tariffområder

Kirken, statlig sektor og Virke har i grove trekk tilsvarende regler, sjekk med tariffavtalen din for detaljer om bestemmelsene.

Oppsigelse, nedbemanning og permittering

Arbeidsmiljølovens regler om oppsigelsesvern innebærer at arbeidsgiver må ta hensyn til arbeidstagere som har lang ansiennitet i virksomheten når det gjelder oppsigelse for eksempel ved driftsinnskrenkninger og når det gjelder fortrinnsrett til ny ansettelse. I tariffavtaler er det ofte fastsatt at ansienniteten under ellers like vilkår skal legges til grunn, både når det gjelder oppsigelser og permitteringer.

Spørsmål og svar om ansiennitet

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?