Lov- og avtaleverksavdelingen

Avdelingen omfatter forhandlingsenheten, forbundsadvokatene, omstillingsenheten og elleve kompetansesentre. 

Forhandlingsenheten

Forhandlingsenheten er ansvarlig for faglig innhold av debatthefter og annen informasjon innenfor fagområdet.

Enheten har ansvar for å gjennomføringe en sentral tariffkonferanse foran hvert hovedtariffoppgjør. De bistår forhandlingsutvalget ved forhandlinger. De utarbeider og leder arbeidet med konflikberedskap. Utsending og oppfølging av uravstemningsdokumenter ligger til forhandlingsenheten.
De foreslår oppnevning til partsammensatte utvalg, bistår seksjonene med å utarbeide tariffpolitiske dokumenter. Rådgiverne forhandler landsoverenskomster. Enheten er sekretariat for LO Kommunes forhandlingssammenslutning.

Utredning og oppfølging

 • Utredning innenfor fagområdet.
 • Koordinering  av utvalgsarbeid innenfor forhandlingsområdet.
 • Tvistesaker.
 • Bistå kompetansesentrene med spisskompetanse på det trygderettslige området, forsikringsrett og yrkesskader.
 • Forhandlingsenheten er ansvarlig for høringer på sitt arbeidsområde.
 • HMS/inkluderende arbeidsliv arbeid.

Skolering
Forhandlingsenheten er ansvarlig for det faglige innholdet i forbundets skolering på avtaleverket.

Her finner du informasjon om lønn og tariffavtaler

Forbundsadvokatene

Medlemmene i Fagforbundet har tilgang til juridisk bistand som har med arbeidsforholdet å gjøre. Advokatene har kjennskap til både privat og offentlig sektor. Forbundets advokater har faglig kompetanse til å gjennomføre rettsprosesser helt fram til Høyesterett.

De tilbyr hjelp innenfor den individuelle arbeidsretten. Det vil si rettsforholdet mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver.

Eksempler på slike saker kan være:

 • Oppsigelse /avskjed
 • Omorganisering og nedbemanning
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Ansettelsesrett
 • Personvern
 • Midlertidig tilsetting
 • Likestillingsrett/diskrimineringsjus 

Forbundets advokater prosederer også saker innenfor den kollektive arbeidsretten. Det gjelder i hovedsak gjelder rettsforholdet mellom arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner, og tar blant annet for seg tolking, inngåelse og opphør av tariffavtaler.

Den enkelte arbeidstaker kan også påberope bestemmelser i tariffavtalene som gir individuelle rettigheter i forhold til arbeidsgiver, for eksempl når det gjelder lønn, ferie, arbeidstid med mer. Vi bistår  også med juridisk bistand under tariffoppgjørene og hovedavtaleforhandlingene. Yrkesskade, trygd og erstatning er saker forbundsadvokatene jobber med.

Omstillingsenheten

Fagforbundets omstillingsenhet jobber med:

 • Omstillingsprosesser
 • Rekommunalisering
 • Konkurranseutsetting 
 • Trepartssamarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt

I samarbeid med kompetansesentrene og forbundsregionene kan omstillingsenheten bistå med veiledning og økonomisk rådgivning for å hindre konkurranseutsetting, og med det ivareta medlemmenes interesser. Enheten kan bidra til gode omstillingsprosesser, med utgangspunkt i lokalt trepartssamarbeid, innbyggerinvolvering og tjenestekvalitet.

Fagforbundet mener at velferdsordningene skal eies, finansieres og drives av det offentlige.

Her finner du mer informasjon om Fagforbundets privatiseringspolitikk

Flere og flere kommuner velger å ta tjenestene tilbake i egen regi. Det er mulig å invitere omstillingsenhet til å holde foredrag om lokalt trepartssamarbeid, konkurranseutsetting, selskapsdannelser, anbudsprosesser og kommuneøkonomi. 

Pensjonspolitikk 

Avdelingen har det administrative ansvaret for forbundets arbeid med pensjonspolitiske saker. Les mer om Fagforbundets arbeid med pensjon

Kompetansesentrene

Fagforbundet har åtte kompetansesentre. De skal gi faglig støtte, og hjelpe fagforeninger som trenger bistand i forhandlinger og tvistesaker. De skal også hente inn juridisk hjelp fra forbundsadvokatene når det trengs.
 
 
 
 
 

Kontaktliste

Portrettbilde av Pål Skarsbak

Pål Skarsbak
Administrativ ledelse

Portrettbilde av Tone Faugli

Tone Faugli
Leder
Forhandlingsenheten

Portrettbilde av Bjørn Pettersen

Bjørn Pettersen
Omstillingsenheten

Portrettbilde av Hans Christian Monsen

Hans Christian Monsen
Forbundsadvokatene