Forbundsadvokatene

En viktig medlemsfordel i Fagforbundet er tilgang til juridisk bistand relatert til arbeidsforhold. Forbundsadvokatene har særskilt kunnskap fra en rekke relaterte fagområder og har erfaring fra advokatvirksomhet og domstolene. Våre advokater har faglig kompetanse til å gjennomføre rettsprosesser helt frem til Høyesterett.

Vi har spisskompetanse innen arbeidsrettslige problemstillinger, og har fått til gode prinsippsaker i rettsapparatet til fordel for våre medlemmer.

Forbundsadvokatene tilbyr hjelp til forbundets medlemmer i saker oversendt fra forbundets kompetansesentre. Dette gjelder særlig innenfor den individuelle arbeidsretten, dvs. rettsforholdet mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver.

Eksempler på slike saker kan være:

  • Oppsigelse /avskjed
  • Omorganisering og nedbemanning
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Ansettelsesrett
  • Personvern
  • Midlertidig tilsetting
  • Likestillingsrett/diskrimineringsjus

Vi prosederer også saker innenfor den kollektive arbeidsretten som i hovedsak gjelder rettsforholdet mellom arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner, og omfatter tolking, inngåelse og opphør av tariffavtaler. Den enkelte arbeidstaker kan også påberope bestemmelser i tariffavtalene som gir individuelle rettigheter overfor arbeidsgiver, f.eks. når det gjelder lønn, ferie, arbeidstid m.m. Vi bistår også med juridisk bistand under tariffoppgjørene og hovedavtaleforhandlingene.

I tillegg tar vi saker innen yrkesskade, trygd og erstatning. Vi tilbyr også foredrag.

Aktuelt

Arbeidsmiljøloven sier noe om hvilke plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har når det gjelder å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø.

Det stilles krav til virksomhetene: De skal ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg, og en del virksomheter, der det er nødvendig, skal ha bedriftshelsetjeneste.

I Norge har ansatte i utgangspunktet et bra stillingsvern. Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomheten, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.

Det betyr at alle oppsigelser skal begrunnes. For at en oppsigelse skal kunne anses som saklig, må de faktiske forhold i begrunnelsen være riktige. Dessuten må oppsigelsen ikke være begrunnet i utenforliggende hensyn.

FNs arbeidsorganisasjon ILO mener du ikke kan få sparken på grunn av:

  • medlemskap i fagforening eller utøvelse av tillitsverv
  • sendt klage eller i god tro deltatt i aksjon mot arbeidsgiver som skal ha forbrutt seg mot lov eller forskrift
  • rase, religion, politisk oppfatning eller nasjonalitet

Ingen kan sies opp grunnet graviditet eller sykdom. Da må arbeidsgiver påvise at oppsigelsen har helt andre og gyldige grunner.

Det er ikke definert hva som ligger i en saklig begrunnelse - derfor er det bare en rettsak som kan avgjøre spørsmålet endelig. Eksempler på saklighet i en oppsigelse av en arbeidstaker kan være brudd på arbeidsreglement eller for eksempel ulegitimert fravær.     

Saklighet i en oppsigelse i virksomheten kan være driftinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, for eksempel en avdeling ved virksomheten legges ned. Men den er ikke saklig dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker. Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i driftinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker.

Dersom du har behov for advokatbistand enten det gjelder familie eller arv, fast eiendom, forbrukerrett, kontrakter etc. kan du ta kontakt med LO Favør. Enkle spørsmål og anbefalinger av videre prosess er gratis, og det er reduserte priser på all juridisk bistand. Gjennom den Kollektive hjemforsikring kan det og søkes om rettshjelpsdekning, og LO-medlemmer kan i visse saker få redusert en betydelig andel av advokatutgiftene. LO Favør tilbyr også en egen advokatforsikring. For nærmere informasjon kan LO Favør Medlemsservice kontaktes på telefon 815 32 600, mer informasjon finner du også her: LOFavør Advokatbistand

[-]

Forbundsadvokatene yter hjelp til forbundets medlemmer i saker som er oversendt fra Fagforbundets kompetansesentre. Bistand fra Forbundsadvokatene er aktuelt i saker som er knyttet til medlemmenes arbeidsforhold.

Dersom du har behov for bistand knyttet til ditt arbeidsforhold kan du ta kontakt med den hovedtillitsvalgte i virksomheten du jobber. I medlemsportalen vil du finne navn og telefonnummer til dine tillitsvalgte. Du finner også en oversikt over fagforeningene på hjemmesidene. Den hovedtillitsvalgte vil eventuelt søke bistand fra ditt nærmeste kompetansesenter. Forbundsadvokatene har dessverre ikke kapasitet til å ta direkte henvendelser.

Kontaktinformasjon

Portrettbilde av Lars Erik Flatø

Lars Erik Flatø

Daglig leder

Administrativ ledelse

Portrettbilde av Kjetil Edvardsen

Kjetil Edvardsen

Forbundsadvokatene

Portrettbilde av Anne Gry Rønning-Aaby

Anne Gry Rønning-Aaby

Forbundsadvokatene

Portrettbilde av Børge Benum

Børge Benum

Forbundsadvokatene

Portrettbilde av Eirin Halvorsen Lillehof

Eirin Halvorsen Lillehof

Forbundsadvokatene

Portrettbilde av Morten Mønnich

Morten Mønnich

Forbundsadvokatene

Portrettbilde av Anne Karine Karlsen-Platt

Anne Karine Karlsen-Platt

Forbundsadvokatene

Portrettbilde av Anam Khalid

Anam Khalid

Forbundsadvokatene

Portrettbilde av Silje Hjeldsbakken

Silje Hjeldsbakken

Forbundsadvokatene

Portrettbilde av Lucyna Myska

Lucyna Myska

Forbundsadvokatene

Portrettbilde av Kari Terp Bergseng

Kari Terp Bergseng

Forbundsadvokatene

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?