Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt eller mangle innhold.

Oslo kommune

Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere, og har ansatte fra de fleste yrkeskategorier, fra deltidsansatte assistenter til toppen i rådhuset.

  • Fagforbundet forhandler med Oslo kommune som en del av Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH).
  • Alle som er ansatt av Oslo kommune eller de kommunale foretakene som eies av Oslo kommune er omfattet av denne tariffavtalen.

Hovedoppgjøret 2020

Den totale rammen for lønnsoppgjøret i kommunen er på 1,7%, tilsvarende det som ble gitt i frontfaget (industrioverenskomsten som legger føringer for resten av tariffoppgjørene). Alle ansatte i Oslo kommune får et tillegg på 0,9%, men minimum 4 400 kr. Det innebærer at de som har lønnstrinn 33 og lavere får noe høyere prosentvis tillegg. Tillegget gis med virkning fra 1. mai 2020.

Stor pensjonsseier

Det årelange kravet fra Kommuneansattes Hovedorganisasjon (KAH), som Fagforbundet er en del av, om å få inn tjenestepensjonen som en del av tariffen fikk endelig gjennomslag.

Det betyr at alle endringer i tjenestepensjonen må forhandles om i tariffoppgjørene, og at arbeidstakerorganisasjonene kan bruke streikeretten for å verne om ordningene.

Et solidarisk lønnsoppgjør

Fagforbundet Oslo er godt fornøyd med at oppgjøret har en solidarisk lønnsprofil. Det var viktig å sikre at ingen grupper opplever reallønnsnedgang, og at de lavest lønte har fått et minimumsbeløp.

KAH fikk dermed gjennomslag for kravet om at hele lønnspotten skulle fordeles på lønnstabellen gjennom sentrale forhandlinger, og at det dermed ikke blir gjennomført verken lokale forhandlinger eller sentrale justeringer.

Andre viktige seiere

Fagforbundet har lenge kjempet for en heltidskultur i Oslo kommune, og fikk gjennomslag for en del presiseringer i overenskomsten. I tillegg har Fagforbundet i sin særavtale med Oslo kommune fått gjennomslag for å opprette den nye stillingskoden «Skole- og AKS-assistent». Det vil kunne gjøre det lettere for disse assistentene å få hel og fast stilling.

Fagforbundet er også fornøyd med at ulempetillegget for de som jobber mye i helgene økes. Oppgjøret går nå ut på uravstemning blant medlemmene.

Mellomoppgjøret 2019

Alle ansatte i Oslo kommune får et tillegg på 2,62 prosent, men minimum 12 000 kroner. Det ble ikke satt av penger til lokale forhandlinger eller sentrale justeringer, noe som gjør at kronebeløpet ble høyere enn det ellers hadde blitt.

OSL 02

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være. Hovedavtalen i Oslo har blitt videreført siden 2002, og har den samme teksten som dengang.

Gyldig:
01-04-2002 - 30-04-2022

Avtalens innhold:
Hovedavtale Oslo kommune (dok 24)