Til hovedinnhold

Oslo kommune

Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere, og har ansatte fra de fleste yrkeskategorier, fra deltidsansatte assistenter til toppen i rådhuset.

  • Fagforbundet forhandler med Oslo kommune som en del av LO Kommune Oslo.
  • Alle som er ansatt av Oslo kommune eller de kommunale foretakene som eies av Oslo kommune er omfattet av denne tariffavtalen.

Mellomoppgjøret 2023

LO Kommune Oslo kom til enighet med Oslo kommune 30. april. Resultatet gir alle ansatte minst 32 600 kroner i kronetillegg. De som har lønnstrinn 36 og høyere får en økning på 6 %. Lønnsøkningen har virkningsdato fra 1. mai 2023.

Til sammen utgjør dette en ramme på 5,4 %, som er høyere enn ramma for frontfaget. Her har partene blitt enige om en ramme som bidrar til å tette noe av den mindrelønnsutviklinga som kommunal sektor har opplevd de siste oppgjørene. 

Lønnsoppgjøret 2022

Oppgjøret gikk til mekling.

Partene ble til slutt enige om et resultat som gir alle ansatte minst 18 800 kroner i kronetillegg. De som har lønnstrinn 33 og høyere får lønnstillegget i form av en økning på 3,71 prosent med virkningsdato fra 1. mai 2022. 

Ingen lokale forhandlinger

LO Kommune Oslo fikk til slutt igjennom at hele lønnsoppgjøret ble fordelt i de sentrale lønnsforhandlingene. Det avsettes dermed ikke midler til lokale forhandlinger i år til tross for at kommunen ønsket det.

Økt helgetillegg

Meklingen ga også gjennomslag for kravet om at helgearbeid må kompenseres bedre.

Tilleggene øker med 5 kr per time uansett om du jobber ordinært helgearbeid (til 55 kr per time), om du jobber 19 eller flere helger i året (til 105 kr per time), eller om du jobber 345 eller flere helgetimer i løpet av året (til 125 kr per time).

Partsarbeid om arbeidstøy

Partene ble enige om at det skal settes i gang et partssamarbeid i tariffperioden om arbeidstøy. Bakgrunnen er at selv om mange ansatte har behov for arbeidstøy, kompenseres dette i ulik grad i kommunens virksomheter. I meklingsprotokollen fremgår det at partene skal drøfte behovet for eventuelle tiltak for å bidra til at behovet for arbeidstøy blir ivaretatt, og for å bidra til likebehandling. Eksempler på aktuelle tiltak kan være retningslinjer eller en sentral avtale.

Arbeidstakersammenslutningen LO Kommune Oslo representerer over 18 388 ansatte i Oslo kommune organisert i Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund og Creo.

 

OSL 01

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Gyldig:

01-05-2022 - 30-04-2024

Avtalens innhold:

Overenskomster i Oslo kommune (dok 25)

Protokoller:

Protokoll, Oslo kommune, mellomoppgjøret 2023

Andre avtaler:

Særavtale for avlastere i Oslo kommune

OSL 02

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være. Hovedavtalen i Oslo har blitt videreført siden 2002, og har den samme teksten som dengang.

Gyldig:

01-04-2002 - 30-04-2024

Avtalens innhold:

Hovedavtale Oslo kommune (dok 24)

Protokoller:

Protokoll, mellomoppgjøret, 2023

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?