Fagforbundet for renovatører

Ansatte innenfor renovasjon- og avfallshåndtering utfører en viktig offentlig tjeneste som påvirker ressursbruk, energiproduksjon, transportutfordringer, infrastruktur, folkehelse og miljø. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

  • Gjenvinningsbransjen er en av næringene i Norge som øker mest i sysselsetting og verdiskapning. Ansatte i denne bransjen er viktige aktører i arbeidet for å håndtere avfall på en mest mulig miljøvennlig og ressurseffektiv måte. Bransjen og de ansatte spiller en viktig rolle for å ivareta beredskap, god folkehelse og trivsel.
  • Fagforbundets hovedoppgave er å sikre våre medlemmer gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Fagforbundet er en viktig samfunnspolitisk aktør, som påvirker fagområdene gjennom høringer, samarbeid med politiske beslutningstakere og aktiv deltakelse i samfunnsdebatten.
  • Fagforbundet setter søkelys på utfordrende arbeidsfor­hold og sosial dumping i renovasjonsbran­sjen og jobber for at de ansatte skal få den kompetansen som kreves for å utføre tjenesten trygt og med god kvalitet.
  • Fagforbundet arbeider for å drive offentlige tjenester i egenregi. Renovasjon i egenregi gir muligheter for langsiktig samfunnsplan­legging, gode standarder og helhetlige investeringer i organisasjon, drift og kompetanseutvikling. Renovasjon i egenregi bidrar også til gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte og reduserte kostnader knyttet til anbudsprosesser.
  • Dagens miljøpolitikk krever ombruks- og gjenvinningsløsninger framfor tradisjonell deponering. Dette stiller store krav til dem som jobber innen renovasjon.
  • Ta fagbrev: Fagarbeiderstatus og gode lærlingordninger er viktig for kvalitet, ordnede forhold og langsiktighet i bransjen.
  • En gjenvinningsoperatør får i dag god utdanning på områdene HMS, innsamling og transport av alle typer avfall samt kundebehandling, materialbehandling og bedriftslære.
  • Det er også mulig for praksiskandidater å ta fagprøve etter fastsatte regler. I tillegg har gjenvinningsoperatører en rekke muligheter for utdanning, blant annet fagbrev som yrkessjåfør og maskinfører for anleggsmaskiner.
  • Fagforbundet ønsker en helhetlig yrkesfaglig og yrkespolitisk satsing og har derfor etablert faggrupper for ulike yrkesgrupper. Faggruppene fungerer som rådgivende organ for forbundet i faglige spørsmål.

Last ned brosjyrer og materiell

Hovedlinjer i Yrkesseksjon teknisk og samferdsel 2017-2021 PDF (87 k) Last ned Bestill
Fagforbundet for deg som jobber med renovasjon og gjenvinning PDF (178 k) Last ned Bestill

Se alle dine medlemsfordeler - bli medlem i dag!

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale.

Kontaktliste

Portrettbilde av Bendik Flomstad

Bendik Flomstad
Yrkesseksjon samferdsel og teknisk