Fagforbundet for helsefagarbeidere

Fagforbundet jobber for at helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere skal ha skikkelige og trygge arbeidsvilkår. Vi ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt, gjennom lokale og sentrale kurs.

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale.

Helse og sosial: Utdanning og kompetanseheving

Fagstoff helse og sosial

Spørsmål om medikamenter

Den som skal være ansvarlig for de ferdig i stand-gjorte dosettene må inneha grunnleggende legemiddelkunnskap. Dersom personell uten slik kompetanse skal benyttes til å utføre den praktiske fyllingen av dosettene (som medhjelper), er det en forutsetning at annet personell som har nødvendig kompetanse vurderer de ferdige dosettene etterpå. Men det krever at både de som legger dosettene og de(n) som skal være ansvarlig for dem gjøres kjent med og er innforstått med ansvarsforholdene.

Kontroll av korrekt lagt dosett innebærer mer enn bare det å se til at det er lagt riktige tabletter og antall i doseringskamrene.

Istandgjøring av legemidler må også inkludere vurdering av behov for eventuelle endringer, generisk bytte, observerte bivirkninger, legekontakt, holdbarhet mv. Dersom personell med tilstrekkelig kompetanse er innforstått med at etterkontrollen av legemidler også inkluderer disse vurderingene, kan det være forsvarlig å la personell uten nødvendig legemiddelkompetanse stå for den praktiske leggingen av dosettene.

Det helsepersonellet som skal være ansvarlig for den klargjorte dosetten må, for at det skal være faglig forsvarlig, forsikre seg om at medhjelperen har nødvendig kompetanse og kontrollere at det som blir gjort blir gjort riktig hver gang, som om vedkommende personell skulle gjort arbeidet selv. Det er vel da usikkert om besparelsen ved bruk av medhjelper blir særlig stor, men det må det være opp til tjenestestedet (og virksomhetsleder) selv å vurdere.

Formålet er at riktig pasient skal få riktig medisin til riktig tid i riktig mengde, kontrollarbeidet er viktig her.

Les mer

Fagforbundets nettløsning om legemiddelhåndtering

Legemiddelhåndteringsforskriften legger til grunn at det må grunnleggende legemiddelkunnskap til for blant annet å gjøre i stand ferdige doser som annet helsepersonell kan dele ut. I veiledningen til forskriften er det angitt at slik grunnleggende legemiddelkunnskap må baseres på tilstrekkelig faglig kompetanse og erfaring om følgende:

Legemidlenes virkning og virkemåte

Holdbarhet og oppbevaring

Ulike legemiddelformer

Byttbare legemidler

Interaksjoner

Bivirkninger

Medikamentregning

Viten om dosering (herunder kjennskap til IE)

Aseptisk arbeidsteknikk ved tilsetninger

Dokumentasjon 

Les mer

Fagforbundets nettløsning om legemiddelhåndtering

Du har krav på overtidsgodtgjøring for arbeid ut over den avtalte arbeidstid. Overtidsgodtgjørelse er timelønn tillagt 50 prosent. Forhøyet overtidsgodtgjørelse er timelønn tillagt 100 prosent. Det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har jobbet. Oversikten skal være tilgjengelig for den tillitsvalgte og Arbeidstilsynet (Arbeidsmiljøloven § 10-7). Samlet overtid for hver uke må ikke utgjøre mer enn 10 timer. For fire sammenhengende uker må samlet overtid ikke utgjøre mer enn 25 timer. For 52 uker må samlet overtid ikke utgjøre mer enn 200 timer. Overtid utover dette kan kun pålegges arbeidstakere som i det enkelte tilfelle har sagt seg villig, og må ikke overskride grensene som er satt i Arbeidsmiljøloven § 10-6 (8).

Last ned brosjyrer og materiell

Miljøarbeid for bedre hverdag - Demens PDF (526 k) Last ned
For mye forlangt? - i dialog om eldres rettigheter - Etikkort PDF (141 k) Last ned Bestill

Kontaktliste

Portrettbilde av Ingvar Skjerve

Ingvar Skjerve
Rådgiver
Yrkesseksjon helse og sosial

Portrettbilde av Tonje Thorbjørnsen

Tonje Thorbjørnsen
Fagleder
Yrkesseksjon helse og sosial