Til hovedinnhold

Etiske retningslinjer

04.09.2018 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 07.12.2021

Etikk i helse- og sosialtjenester

De etiske retningslinjene er en felles plattform for Fagforbundets medlemmer. Yrkesseksjon helse og sosial arbeider for at alle medlemmer som er ansatt i helse og sosialsektoren skal gis tid, rom og anledning til etisk refleksjon i hverdagen.

Etiske retningslinjer - plakat (last ned og heng opp på arbeidsplassen)

Etiske retningslinjer (brosjyre)

Fagforbundets medlemmer

 • baserer sin yrkesutøvelse på grunnleggende menneskerettigheter og verdiene Omtanke, Solidaritet og Samhold. Alle innbyggere har rett til likeverdige tjenester av god kvalitet, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, funksjonshemming, diagnose, seksuell legning, livssyn, tro, bosted og økonomi.
 • er bevisst på egne holdninger og verdier, og hvordan dette bør komme til uttrykk i møtet med brukere, pasienter, pårørende, kolleger, arbeidsgivere og andre.

Retningslinjene omhandler disse verdiene og møtene, og retter seg direkte til deg som yrkesutøver og medlem i Fagforbundet, Seksjon helse og sosial. De yrkesetiske retningslinjene skal bidra til at hvert medlem erkjenner og tar faglig, personlig og juridisk ansvar for egen yrkesutøvelse.

Mitt møte med brukeren/ pasienten og pårørende

 • I mitt møte med brukeren/pasienten viser jeg respekt for hvert menneskes iboende verdighet.
 • I mitt arbeid gir jeg tjenester av god faglig kvalitet. Jeg er imøtekommende og mitt fokus er brukerens/pasientens interesser og ståsted.
 • I mitt arbeid møter jeg brukeren/pasienten med vennlighet, respekt og omtanke. Jeg respekterer brukerens/ pasientens privat sfære, slik at nødvendige grenser inn mot privatlivet opprettholdes og vernes.
 • I mitt arbeid gir jeg brukeren/pasienten nødvendig informasjon om min yrkesutøvelse, og støtter opp under brukerens rett til medvirkning og egne valg. Dersom min kompetanse ikke strekker til, plikter jeg å sørge for bistand, slik at tjenesten utføres faglig forsvarlig.
 • I mitt arbeid melder jeg alltid fra til leder/fagansvarlig, dersom jeg oppdager integritetskrenkende og uverdige forhold, og/eller faglig uforsvarlig tjenesteyting.
 • I mitt arbeid overholder jeg taushetsplikten og verner om opplysninger jeg får i mitt møte med bruker/pasient.
 • I mitt arbeid viser jeg respekt og omsorg for pårørende.

Mitt samarbeid med kolleger

 • På arbeidsplassen er jeg en god kollega, spesielt i vanskelige situasjoner der kolleger trenger støtte og hjelp.
 • Jeg viser interesse og respekt for andres kompetanse og funksjon, og bidrar til et godt tverrfaglig samarbeid.
 • Jeg bidrar til et trygt, utviklende og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Jeg deler kunnskap og erfaringer og er aktiv i kvalitetsutvikling på arbeidsplassen. Dersom det oppstår situasjoner med uenighet eller interessekonflikt mellom ulike yrkesgrupper på jobben, bidrar jeg til at hensynet til bruker/ pasient alltid er i fokus.
 • I samarbeid med mine kolleger gjør jeg etiske refleksjoner til en naturlig del av møtene og internundervisningen på arbeidsplassen.

Mitt forhold til arbeidsgiver

 • På arbeidsplassen er jeg en konstruktiv og positiv medarbeider. Dersom jeg gjennom mitt arbeid oppdager forhold som ikke er i tråd med gjeldende regler og instrukser sørger jeg for at dette blir rapportert. Gjennom dette bidrar jeg til at arbeidsgiver er godt orientert om avvik, og får mulighet til å gripe inn, slik at forholdene rettes opp.
 • Jeg setter meg inn i, og innretter meg etter arbeidsstedets målsetting og funksjon.
 • Jeg bidrar til at de menneskelige og økonomiske ressursene brukes til beste for brukeren/pasienten.
 • Jeg melder fra til leder/fagansvarlig hvis brukeren/pasienten utsettes for uforsvarlige eller uverdige forhold. Lojalitet til arbeidsgiver hindrer ikke dette.

Min livslange læring

 • I hele min yrkesaktive praksis vedlikeholder og fornyer jeg mine faglige kunnskaper i tråd med utviklingen i fagfeltet.
 • Jeg deler teoretisk og praktisk kunnskap med kolleger.
 • Jeg bidrar aktivt til å skape en stimulerende og kompetanseutviklende kultur.
 • Jeg bruker mine kunnskaper innen fagområdet til å arbeide for forbedringer i praksisfeltet, til beste for brukerne/pasientene og pårørende.

 

Pleiar.no er Fagforbundets verktøykasse for helsepersonell, her er det også et kapittel under etikk. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?