Fagforbundet for ansatte innenfor brann, redning og forebygging

Fagforbundet er det største forbundet for personell innenfor brann, redning og forebygging i Norge, både i brann- og feiervesenet. Vi organiserer ansatte på alle nivåer, og både heltids- og deltidspersonell. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt. Fagforbundet har også etablert et yrkesskadefond for brann- og redningspersonell.

Fagforbundet har mye å tilby

Fagforbundet ønsker en helhetlig yrkesfaglig og yrkespolitisk satsing. Derfor har Fagforbundet etablert «Faggruppen for brann, redning og forebygging». Faggruppen består av yrkesaktive medlemmer som gir Fagforbundet faglige råd og initierer saker som er viktig å jobbe med.

Fagforbundet er opptatt av:

  • Utdanningsspørsmål
  • Ny organisering av brann- og redningstjenesten
  • Omorganisering og samlokalisering av nødmeldesentralene
  • Mangfold og inkludering
  • Helse, miljø og sikkerhet

Dessuten er Fagforbundet en aktiv høringsinstans og har årlige kontaktmøter og tett dialog med myndighetsorganene for samfunnssikkerhet og beredskap.

Lik og følg oss på Facebook

Her er kjennelsen fra årets (2019) nemndsbehandling.

Fagforbundets brannkonferanse

Fagforbundets årlige brannkonferanse har utviklet seg til å bli en sentral møteplass for våre medlemmer innen brann- og redningstjenesten, og vi anstrenger oss for å utforme interessante konferanseprogram med aktuelle problemstillinger.

Mer informasjon om Fagforbundets årlige brannkonferanse

Fagforbundets yrkesskadefond

Fagforbundets yrkesskadefond er opprettet for å yte økonomisk bistand til ansatte i brann- og feiervesen som skades under utøvelsen av sitt yrke og får midlertidig økonomiske problemer og/eller problemer med å opprettholde en verdig livsførsel. Dette er en frivillig ordning hvor medlemskontingenten er en engangsinnbetaling på 100 kr.

Fagforbundet for deltidsbrannpersonell

Du som jobber som deltids brannkonstabl kan bli medlem uansett om du i hovedstillingen din er medlem av Fagforbundet, et annet forbund eller du er uorganisert. Deltidsbrannpersonell trekkes 1,45 % av bruttolønnen som deltidskonstabel i kontingent, og kan velge om de vil tegne Fagforbundets kollektive forsikringer mot tillegg i kontingenten eller ikke.

Feiere

Fagforbundet er det største forbundet for feiere i Norge. Vi jobber for at feiere skal ha gode rammevilkår for utøvelsen av yrket og være i offentlig regi.

Kompetanse
Fagforbundet jobber for at feierutdanningene skal være av god kvalitet. Fagforbundet skal være en premissleverandør i utvikling av faget og følge opp læreplaner og utdanningsstruktur. Fagforbundet skal stimulere rekruttering til faget

Feierfaget
Feierpersonell er en viktig yrkesgruppe i det brannforebyggende arbeidet. Feierne skal ivareta brannsikkerheten i boliger ved feiing, tilsyn og informasjonstiltak. Feiervesenets personell skal utføre feie/tilsynstjenesten på en kvalitetssikker måte, med service til innbyggere i den enkelte kommune.

Privatisering av feiervesenet
Fagforbundet er for en omstilling med bakgrunn i de endringer som skjer i dagens samfunn, men er imot privatisering av feiervesenet. Feie- og tilsynstjenesten må eies og drives av det offentlige. Kvalitet og tilgjengelighet skal telle mer enn profitt.

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Aktuelt

Fysiske krav bør være like for dem som utfører samme jobb

Fagforbundet og Norsk Brannmannsforum er imot differensiering av fysiske tester for røykdykkere. Fokuset bør være på hva som er godt nok. Vi er ikke enige i alle endringene Arbeidstilsynet har gjort i revideringen av veiledningen for røyk- og kjemikaliedykking, men tar med oss det vi har fått gjennomslag for.

Se flere artikler

Last ned brosjyrer og materiell

Hovedlinjer i Yrkesseksjon teknisk og samferdsel 2017-2021 PDF (87 k) Last ned Bestill
Omstilling i brann- og redningstjenesten PDF (430 k) Last ned
Fagforbundet – for ansatte i brann- og feiervesen PDF (133 k) Last ned
Jobbe i farlig røyk - brann PDF (1,7 Mb) Last ned Bestill
Gravid - og trygg på jobb i beredskap PDF (1330 k) Last ned Bestill
Working in hazardous smoke PDF (1,5 Mb) Last ned

KS 301

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2020 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale for kommunesektoren

Protokoller:
Protokoll KS hovedavtale 2020 - 2021Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale.

Kontaktliste

Portrettbilde av Torgeir Holm

Torgeir Holm
Rådgiver
Yrkesseksjon samferdsel og teknisk