Fagforbundet for ansatte innenfor brann, redning og forebygging

Fagforbundet er det største forbundet for personell innenfor brann, redning og forebygging i Norge, både i brann- og brannforebyggingsvesenet. Vi organiserer ansatte på alle nivåer, og både heltids- og deltidspersonell. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt. Fagforbundet har også etablert et yrkesskadefond for brann- og redningspersonell.

Fagforbundet har mye å tilby

Fagforbundet ønsker en helhetlig yrkesfaglig og yrkespolitisk satsing. Derfor har Fagforbundet etablert «Faggruppen for brann, redning og forebygging». Faggruppen består av yrkesaktive medlemmer som gir Fagforbundet faglige råd og initierer saker som er viktig å jobbe med.

Fagforbundet er opptatt av:

  • Utdanningsspørsmål
  • Ny organisering av brann- og redningstjenesten
  • Omorganisering og samlokalisering av nødmeldesentralene
  • Mangfold og inkludering
  • Helse, miljø og sikkerhet

Dessuten er Fagforbundet en aktiv høringsinstans og har årlige kontaktmøter og tett dialog med myndighetsorganene for samfunnssikkerhet og beredskap.

Lik og følg oss på Facebook

Her er kjennelsen fra årets (2019) nemndsbehandling.

Fagforbundets brannkonferanse

Fagforbundets årlige brannkonferanse har utviklet seg til å bli en sentral møteplass for våre medlemmer innen brann- og redningstjenesten, og vi anstrenger oss for å utforme interessante konferanseprogram med aktuelle problemstillinger.

Mer informasjon om Fagforbundets årlige brannkonferanse

Fagforbundets yrkesskadefond

Fagforbundets yrkesskadefond er opprettet for å yte økonomisk bistand til ansatte i brann- og feiervesen som skades under utøvelsen av sitt yrke og får midlertidig økonomiske problemer og/eller problemer med å opprettholde en verdig livsførsel. Dette er en frivillig ordning hvor medlemskontingenten er en engangsinnbetaling på 100 kr.

Fagforbundet for deltidsbrannpersonell

Du som jobber som deltids brannkonstabl kan bli medlem uansett om du i hovedstillingen din er medlem av Fagforbundet, et annet forbund eller du er uorganisert. Deltidsbrannpersonell kan velge om de vil tegne et hovedmedlemskap med full rett til stipend og forsikringer eller et billigere medlemskap fritatt for stipend og forsikringer.

Brannforebyggere

Fagforbundet er det største forbundet for brannforebyggere i Norge. Vi jobber for at brannforebyggere skal ha gode rammevilkår for utøvelsen av yrket og være i offentlig regi.

Kompetanse
Fagforbundet jobber for at brannforebyggerutdanningene skal være av god kvalitet. Fagforbundet skal være en premissleverandør i utvikling av faget og følge opp læreplaner og utdanningsstruktur. Fagforbundet skal stimulere rekruttering til faget

Brannforebyggerfaget
Brannforbyggere er en viktig yrkesgruppe. Brannforbyggere skal ivareta brannsikkerheten i boliger ved feiing, tilsyn og informasjonstiltak. Brannforbyggingsvesenets personell skal utføre brannforebygging/tilsynstjenesten på en kvalitetssikker måte, med service til innbyggere i den enkelte kommune.

Privatisering av brannforebyggervesenet
Fagforbundet er for en omstilling med bakgrunn i de endringer som skjer i dagens samfunn, men er imot privatisering av brannforebyggervesenet. Brannforebygging- og tilsynstjenesten må eies og drives av det offentlige. Kvalitet og tilgjengelighet skal telle mer enn profitt.

Aktuelt

Fagforbundet anker kreftsak til Høyesterett

Da Henry Sørensen fikk avslag på søknaden om å få godkjent kreftsykdom som yrkesskade, fikk det dramatiske følger for flere enn han. Trygderetten snudde i spørsmålet om det er sannsynlig at brannyrket gir risiko for prostatakreft. Fagforbundet har derfor saksøkt Staten.

Se alle nyhetssaker

Last ned brosjyrer og materiell

Fagforbundet – for ansatte i brann- og feiervesen Last ned
Gravid - og trygg på jobb i beredskap Last ned
Hovedlinjer i Yrkesseksjon teknisk og samferdsel 2017-2021 Last ned
Jobbe i farlig røyk - brann Last ned
Omstilling i brann- og redningstjenesten Last ned
Working in hazardous smoke Last ned
KS 300

Avtalen har avtalenummer KS 100 og KS 300. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:
01-05-2022 - 30-04-2024

Avtalens innhold:
Avtaletekst for 2020-2022

Protokoller:
Protokoll brudd, hovedoppgjøret 2022


KS 301

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:
01-01-2022 - 31-12-2023

Avtalens innhold:
Avtaletekst for 2020-2021

Protokoller:
Protokoll KS hovedavtale 2021-23
Vedlegg til protokoll KS hovedavtale 2021-23

Andre avtaler:
Hovedtariffavtalen for kommunesektoren
Hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter (Samfunnsbedriftene)
Hovedtariffavtale for energiverk og datterselskap


SFS 2404

Gyldig:
01-01-2021 - 31-12-2022

Avtalens innhold:
Særavtale brann og redningstjeneste 2021 - 2022


Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Kontaktliste

Portrettbilde av Torgeir Holm

Torgeir Holm

Rådgiver

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?