FUS - Trygge barnehager

Trygge barnehager bygger, eier og driver private barnehager over hele landet. Tariffavtalen gjelder for ansatte i barnehager som eies av Trygge Barnehager, men driftes av et eget selskap, FUS AS, som er opprettet til dette formålet.

Hovedoppgjøret 2020

Fagforbundet og FUS ble mandag 18. januar til enige om ny hoved- og hovedtariffavtale. Det ble ikke gitt noen generelle tillegg til de ansatte i dette lønnsoppgjøret. Grunnen er at de fikk en lønnsøkning allerede i januar. Det økonomiske resultatet er på linje med frontfaget og fulgte blant annet av tillegg avtalt i fjor, gitt med virkning fra 1. januar i år. 

Hovedavtale og hovedtariffavtale gjelder for perioden 1. mai 2020 – 30. april 2022, og ble avtalt mellom FUS AS og Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

Automatisk avlønning som fagarbeider for ansatte med relevant fagbrev

Ansatte med relevant fagbrev skal avlønnes som fagarbeider. Det betyr at ansatte som har eller tar fagbrev blant annet som barne- og ungdomsarbeider får et lønnsopprykk. Hvor stort avhenger av hvor på ansiennitetsstigen man ligger. Lønnsforskjellen mellom ufaglært og fagarbeider ligger mellom 25.000 og 50.000.

Kode med krav om mastergrad

Partene er enig om at man skal forhandle om innføring av bruken av mastergrad-stillinger i hovedoppgjøret 2022.

Partssammensatte utvalg om pensjonssparing og AFP

Partene ble enige om et partssammensatt utvalg som skal vurdere muligheten for tilsvarende forvaltning av pensjonssparingen som i barnehagepensjonsordningen. Arbeidet skal danne grunnlaget for forhandlingene i hovedoppgjøret i 2022.

Det ble i forhandlingene med PBL i oktober enighet om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal vurdere og foreslå ulike måter å gjennomføre overgang til ny AFP-ordning. FUS går etter avtale med PBL inn i dette utvalget. Resultatet fra dette arbeidet skal, som i PBL, danne grunnlag for forhandlinger i hovedoppgjøret 2022.

Last ned og les protokollen for lønnsoppgjøret i FUS-barnehagene

Mellomoppgjøret 2019

Årets lønnsoppgjør i FUS Trygge barnehager har blitt et bra oppgjør, som ligger på nivå med lønnsoppgjørene i samfunnet for øvrig. Oppgjøret har fått en liknende profil som det vi fikk for de barnehageansatte i kommunene og PBL.

Resultatet i årets lønnsoppgjør i FUS-barnehagene

Generelle tillegg

For Fagforbundets medlemmer betyr dette følgende generelle tillegg fra 1.5.2019:

  • Assistenter med ansiennitet 0 - 16 år - kr 8.000
  • Assistenter med 20 års ansiennitet - kr 8.900
  • Fagarbeidere 0-20 års ansiennitet kr 12.000
  • Minstelønnssatsene heves tilsvarende fra 1.5.

Økning i minstelønnssatsene

Assistenter og fagarbeidere

Fra 1.7.2019 heves minstelønnen ytterligere for:

  • Assistenter med 16 års ansiennitet - kr 15.900 – Ny minstelønnssats kr 399.200*
  • Fagarbeidere med 16 års ansiennitet – kr 5.600 - Ny minstelønnssats kr 435.000*
  • Fagarbeider med 20 års ansiennitet – kr 2.600 - Ny minstelønnssats kr 435.000*

*Lønnstillegget er inkludert i minstelønnssatsene og gis for at alle skal komme opp på nytt minstelønnsnivå.

Fra 1.1.2020 heves minstelønnen for assistenter på 16 årstrinnet med kr 10.000 til kr 409.200. Både assistent og fagarbeider vil dermed nå toppen av ansiennitetsstigen fire år tidligere, dvs fra 16 år.

Stillinger med krav om høyskoleutdanning

Stillinger med krav om høyskoleutdanning gis fra 1.5.2019 generelle tillegg fra 12.000-15.400 avhengig av om de har lederansvar/spesialutdanning.

Fra 1.7.2019 gis ytterligere minstelønnsøkning på enkelte ansienniteter. Lønnstillegget er inkludert i minstelønnssatsene og gis for at alle skal komme opp på nytt minstelønnsnivå. 

Her kan du lese protokollen

Partene er enige om å avklare AFP-spørsmålet når AFP-partene i privat sektor har avtalt framtidig løsning.

Trygg 001

Tariffavtalen gjelder for alle ansatte i FUS-barnehagene som er eiet av Trygge Barnehager og driftes av FUS as. Det går fram av vedlegg 4 til hovedavtalen hvilke barnehager avtalen gjelder for. Avtalen gjelder også for eventuelle nye FUS barnehager som etableres / blir FUS barnehager i løpet av avtaleperioden.

Gyldig:
01.05.2020 - 30.04.2022

Avtalens innhold:
FUS Hovedavtale og hovedtariffavtale

Protokoller:
Protokoll Hovedoppgjøret 2020 FUS


Lønnstabell for ansatte i FUS-barnehager gjeldende fra 01.05.2019 (der ikke annet er spesifisert)

Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 8 000 312 800
Barne- og ungdomsarbeider 12 000 360 900
Barnehagelærer 12 000 429 700
Pedagogisk leder 12 500 447 900
Spesialpedagog 12 700 453 700
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 8 000 318 100
Barne- og ungdomsarbeider 12 000 370 100
Barnehagelærer 12 100 433 800
Pedagogisk leder 12 700 453 500
Spesialpedagog 13 000 466 000
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 8 000 324 100
Barne- og ungdomsarbeider 12 000 374 600
Barnehagelærer - -
Pedagogisk leder - -
Spesialpedagog - -
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 8 000 336 300
Barne- og ungdomsarbeider 12 000 385 500
Barnehagelærer 12 300 (fra 01.05.19), 7 900 (fra 01.07.19) 450 000 (fra 01.07.19)
Pedagogisk leder 13 000 (fra 01.05.19), 3 900 (fra 01.07.19) 470 000 (fra 01.07.19)
Spesialpedagog 13 400 477 600
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 8 000 375 700
Barne- og ungdomsarbeider 12 000 424 400
Barnehagelærer 13 100 (fra 01.05.19), 22 200 (fra 01.07.19), 10 000 (fra 01.01.20) 490 000 (fra 01.07.19), 500 000 (fra 01.01.20)
Pedagogisk leder 13 900 (fra 01.05.19), 12 800 (fra 01.07.19), 15 000 (fra 01.01.20) 510 000 (fra 01.07.19), 525 000 (fra 01.01.20)
Spesialpedagog 14 400 (fra 01.05.19), 12 600 (fra 01.07.19), 15 000 (fra 01.01.20) 510 000 (fra 01.07.19), 525 000 (fra 01.01.20)
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 8 000 (fra 01.05.19), 15 900 (fra 01.07.19), 10 000 (fra 01.01.20) 399 200 (fra 01.07.19), 409 200 (fra 01.01.20)
Barne- og ungdomsarbeider 12 000 (fra 01.05.19), 5 600 (fra 01.07.19) 435 000 (fra 01.07.19)
Barnehagelærer 13 700 (fra 01.05.19), 17 500 (fra 01.07.19) 505 000 (fra 01.07.19)
Pedagogisk leder 14 800 (fra 01.05.19), 3 600 (fra 01.07.19), 5 000 (fra 01.01.20) 530 000 (fra 01.07.19), 535 000 (fra 01.01.20)
Spesialpedagog 15 400 (fra 01.05.19), 5 800 (fra 01.07.19), 6 000 (fra 01.01.20) 529 000 (fra 01.07.19), 535 000 (fra 01.01.20)
Stillingsbetegnelse Tillegg Ny minstelønn
Assistent 8 900 409 200
Barne- og ungdomsarbeider 12 000 (fra 01.05.19), 2 600 (fra 01.07.19) 435 000 (fra 01.07.19)
Barnehagelærer - -
Pedagogisk leder - -
Spesialpedagog - -

Lønnsstige for styrer med godkjent utdanning

Styrer for Tillegg Ny minstelønn
0 - 3,9 årsverk 17 252 543 052
4 - 6,9 årsverk 17 354 543154
7 - 9,9 årsverk 18 089 559 389
10 - 13,9 årsverk 19 028 581 428
14 - 16,9 årsverk 19 519 593 419
17 - 20,9 årsverk 20 072 605 472
21 - 26,9 årsverk 20 277 612 577
27 + 21 220 623 020

Aktuelt

Enighet i lønnsforhandlingene med FUS-barnehagene

Partene i FUS ble mandag 18. januar enige om ny hoved- og hovedtariffavtale. Det økonomiske resultatet ble likt resultatet fra PBL. Det vil si at partene ble enig om at det ikke er rom for nye lønnstillegg i 2020 ut over det som ble avtalt i 2019. Da ble det avtalt lønnstillegg med virkning i både 2019 og fra 1. januar 2020. 

18.01.2021

Se flere artikler